Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Văn phòng Đảng Đoàn thể

Đăng ngày: 13-11-2018 | 3393 lần đọc
|

Văn phòng Đảng Đoàn thể

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

Email

Phòng ban

Đi động

TS. Nguyễn Hữu Toàn

Chánh Văn phòng Đảng Đoàn thể

 

0912.386.627

nguyenhuutoan@tnu.edu.vn

Th.s Đỗ Thị Hải

Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy

0208.03851590

0915.589.828

haidhtn@gmail.com.vn

Vũ Quang Huy

Chuyên viên

0208.03851590

0949.332.379

huyvq@tnu.edu.vn

Lê Thị Minh

Chuyên viên

 

0916.630.183

leminh1611@gmail.com

Nguyễn Thị Duyên

Chuyên viên

 

0974.910.155

duyennttnn92@gmail.com

Nguyễn Thị Tâm

Chuyên viên

 

0389.936.249

nguyenthitamthtn@gmail.com

 Trần Thị Hiền

 Chuyên viên

0208.3851.693

 0904.463489

tranthihien@tnu.edu.vn

 Nguyễn Thúy Quỳnh

 Chuyên viên

0208.3851.693

 0985.688.012

quynhnguyen@tnu.edu.vn

Nguyễn Việt Nga

Chuyên viên

 

0375.375.261

nganv@tnu.edu.vn