Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

VĂN BẢN CỦA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Đăng ngày: 18-02-2019 | 1956 lần đọc
|

 VĂN BẢN CỦA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

STT

Ký, mã hiệu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Tên tài liệu

1.

Quyết định số 1544/QĐ-ĐHTN

12/9/2014

Đại học Thái Nguyên

Quy định về tổ chức hoạt động thanh tra của Đại học Thái Nguyên

 

2.

Quyết định số 800/QĐ-ĐHTN

06/05/2015

Đại học Thái Nguyên

Nội quy tiếp Công dân của Đại học Thái Nguyên

3.

Quyết định số 1439/QĐ-ĐHTN

03/09/2014

Đại học Thái Nguyên

Kiện toàn Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng của Đại học Thái Nguyên

4.

Quyết định số 3576/QĐ-ĐHTN

16/08/2016

Đại học Thái Nguyên

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra và công tác phòng, chống tham nhũng năm học 2016-2017

5.

Quyết định số 1551/QĐ-ĐHTN

02/08/2017

Đại học Thái Nguyên

Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra và công tác phòng, chống tham nhũng năm học 2017 - 2018

6

Quyết định số 1670/QĐ-ĐHTN

08/08/2018

Đại học Thái Nguyên

Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra và công tác phòng, chống tham nhũng năm học 2018 - 2019

7

Quyết định số 125/QĐ-ĐHTN

17/01/2019

Đại học Thái Nguyên

Ban hành Quy trình thực hiện một cuộc thanh tra nội bộ trong Đại học Thái Nguyên

8

Quyết định số 1215/QĐ-ĐHTN

26/07/2019

Đại học Thái Nguyên

Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Đại học Thái Nguyên

9

Quyết định số  1414/QĐ-ĐHTN (có kế hoạch kèm theo)

19/8/2019

Đại học Thái Nguyên

Phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra và công tác phòng, chống tham nhũng năm học 2019-2020