Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông tin luận án của NCS. Huỳnh Thị Ngọc Mai

Đăng ngày: 07-10-2019 | 2772 lần đọc
|

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Đề tài: Phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học cơ sở thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục”

Ngành: Quản lý giáo dục

Mã số: 9140114

Nghiên cứu sinh: Huỳnh Thị Ngọc Mai

Người hướng dẫn khoa học:

  1. PGS.TS. Hà Thế Truyền
  2. TS. Vũ Lan Hương

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Về lý luận

Tổng quan được một số nghiên cứu trong và ngoài nước về phát triển đội ngũ hiệu trưởng (HT) trường phổ thông. Xây dựng được khung lý luận về đội ngũ HT và phát triển đội ngũ HT trường phổ thông dựa vào tiếp cận quản lý, phát triển nguồn nhân lực, bao gồm: quy hoạch, tuyển chọn, bổ nhiệm, sử dụng, đánh giá năng lực và bồi dưỡng đội ngũ; phân cấp về quản lý nhà nước trong giáo dục; xây dựng môi trường làm việc, tạo động lực phát triển, thực hiện chế độ chính sách đối với hiệu trưởng trường trung học cơ sở. Chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển đội ngũ HT trường trung học cơ sở (THCS) đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

2. Về thực tiễn

- Đánh giá được thực trạng đội ngũ HT trường trung học cơ sở, thực trạng phát triển đội ngũ HT trường trung học cơ sở thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân những hạn chế của công tác phát triển đội ngũ HT trong bối cảnh đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay.

- Đề xuất 7 biện pháp phát triển đội ngũ HT trường THCS đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục bao gồm: Cụ thể hóa chuẩn HT cơ sở giáo dục phổ thông nhằm phát triển đội ngũ HT trường THCS đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; Tổ chức xây dựng, định kỳ rà soát, bổ sung điều chỉnh quy hoạch cán bộ quản lý, HT trường THCS theo từng giai đoạn; Thực hiện phân cấp về quản lý nhà nước trong giáo dục đối với cấp THCS theo hướng tạo chủ động cho Phòng Giáo dục và Đào tạo; Đổi mới phương thức bổ nhiệm, luân chuyển HT trường THCS theo phân cấp quản lí; Chỉ đạo hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ HT trường THCS và cán bộ quản lý nguồn quy hoạch đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; Quản lý kiểm tra, đánh giá HT trường THCS theo chuẩn HT cơ sở giáo dục phổ thông; Hoàn thiện chính sách ưu đãi có tính đặc thù của thành phố nhằm tạo động lực cho sự phát triển của đội ngũ HT trường THCS.

CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN

HOẶC NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

1. Các ứng dụng, khả năng ứng dụng trong thực tiễn

- Kết quả nghiên cứu lý luận của luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý về phát triển đội ngũ, xây dựng nguồn nhân lực trong bối cảnh hiện nay; làm tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản lý giáo dục.

- Kết quả nghiên cứu thực tiễn của luận án có thể sử dụng để tra cứu, đối sánh với thực trạng về năng lực đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, HT các trường THCS ở các khu vực khác trong cả nước nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu, đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ HT trường THCS theo tiếp cận năng lực. 

- Những biện pháp mà luận án đề xuất giúp các nhà hoạch định chính sách xây dựng các quy định và chế độ, chính sách đối với HT trường THCS phù hợp với yêu cầu phát triển của giáo duc; giúp các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục phát triển chương trình và tổ chức công tác bồi dưỡng HT trường THCS nói riêng và cán bộ quản lý giáo dục nói chung.

2. Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, nội dung về phát triển đội ngũ HT trường THCS luôn là vấn đề cần cải tiến liên tục. Từ khung lý luận, đến thực trạng, và các biện pháp phát triển đội ngũ HT cần được tiếp tục nghiên cứu, để hoàn thiện cơ sở lý luận, làm phong phú thông tin về thực trạng cũng như các biện pháp phát triển đội ngũ HT các trường phổ thông trong phạm vi cả nước, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo trong các giai đoạn tiếp theo.

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

Dissertation tittle: Develop the contingent of principals for lower-secondary schools in Ho Chi Minh City to meet the requirements of educational renovation”

Speciality: Educational Management

Code: 9140114

Ph.D. Candidate: Huynh Thi Ngoc Mai

Supervisors:

  1. Assoc. Prof. Dr Ha The Truyen
  2. Dr. Vu Lan Huong

Training Institution: University of Education - Thai Nguyen University

 

 NEW SCIENTIFIC FINDINGS OF THE DISSERTATION

1. In terms of theories

The dissertation has generalized a number of domestic and foreign studies on developing school principals; developed a theoretical framework for the school principal contigent and the development of school principals in the approach of management and human resource development, including planning, recruiting, appointing, using, evaluating competency and fostering the staff, decentralization of state management in education, building working environment, creating motivation for development, and implementing policies for lower-secondary school principals; pointed out the factors affecting the development of lower-secondary school principals to meet the requirements of educational innovation.

2. In terms of practice

- The dissertation has assessed the status of the lower-secondary school principals, the development of the lower-secondary school principals in Ho Chi Minh City, and at the same time pointed out the limitations and causes of limitations in developing principals in the current context of general education renovation.

- Proposed 7 measures to develop the lower-secondary school principals to meet the requirements of education renovation, including: Concretize the standards of the general education institution principals to develop the lower-secondary school principals to meet the requirements of education innovation; Organize the elaboration, periodic review and supplementation of plannings on managerial officials and lower-secondary school principals in each period; Decentralize the state management in education for lower secondary schools in the direction of creating initiative for the Department of Education and Training; Innovate methods of appointment and rotation of secondary school principals according to management decentralization; Direct the training and retraining of lower-secondary school principals and planned source managers to meet the requirements of educational renovation; Manage the  inspectation and evaluation of lower-secondary school principals according to the standards of general education institution principals; Complete the city-specific preferential policy to motivate the development of lower-secondary school principals.

 

APPLICATIONS IN PRACTICE AND

RECOMMENDATIONS FOR FURTHER STUDIES

1. Practical applications of the research results

- The thesis's theoretical research results can be used as a reference for the leadership and managerial staff on staff development and human resource building in the current context, a reference for undergraduate students, master students and PhD. students majoring in Education Management.

- The practical research results of the thesis can be used to look up and compare with the reality of the capacity of the educational management staff and the lower-secondary school principals in other areas of the country for the purpose of researching and proposing measures to develop lower-secondary school principals in the competence-based approach.

- The measures proposed in the thesis help policymakers to develop regulations and policies for lower-secondary school principals in accordance with the development requirements of education; help institutions of training and fostering educational management officials develop programs and organize fostering lower-secondary school principals in particular and educational managers in general.

2. Recommendations for further studies

In the context of globalization and international integration, the content of developing lower-secondary school principals is always a matter of continuous improvement. Therefore, the theoretical framework, the current situation and the measures for developing principals should be further studied to complete the theoretical framework and to enrich the information on the current situation as well as to diversify the measures for developing principals of secondary schools nationwide, meeting the requirements of education and training renovation in the subsequent periods.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

 

TIN ĐÃ ĐƯA