Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài KH&CN cấp Đại học mã số ĐH2018-TN01-02 do ThS. Vũ Văn Đam - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 14-08-2019 | 249 lần đọc
|
THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Thông tin chung

 • Tên đề tài: Thiết kế chế tạo thiết bị thí nghiệm phục vụ nghiên cứu máy băm một số loại thân cây nông nghiệp.
 • Mã số: ĐH2018-TN01-02
 • Chủ nhiệm đề tài: Vũ Văn Đam
 • Tổ chức chủ trì: Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
 • Thời gian thực hiện: Tháng 1/2018 – 12/2019

2. Mục tiêu

Thiết kế, chế tạo một hệ thống thiết bị thí nghiệm máy băm có khả năng điều chỉnh các thông số đầu vào, có đầy đủ vị trí để lắp thiết bị đo các thông số làm việc, phục vụ các nghiên cứu thực nghiệm về máy băm thái một số thân cây nông nghiệp.

3. Tính mới và sáng tạo

 • Thiết kế và chế tạo thử nghiệm hệ thống thiết bị thí nghiệm phục vụ nghiên cứu khoa học về máy băm thái cây nông nghiệp khắc phục được các nhược điểm của các mẫu máy hiện có;
 • Tạo ra được hướng nghiên cứu chuyên sâu về thiết kế, chế tạo máy băm cắt thân, lá cây nông nghiệp.

4. Kết quả nghiên cứu

 • Thiết kế được hệ thống thiết bị thí nghiệm phục vụ nghiên cứu khoa học về máy băm thái cây nông nghiệp, đơn giản, dễ chế tạo;
 • Kết quả đề tài đã được công bố trên 02 bài báo: 01 bài Scopus và 01 bài báo quốc gia trong danh mục được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận.
 • Xác định được vùng tối ưu của một số thông số kết cấu cho phép giảm thiểu lực cắt và tiêu hao năng lượng khi băm;
 • Đề xuất được mô hình đồng dạng của lưỡi dao đảm bảo góc cắt không đổi cho các máy có kích cỡ khác nhau.
 • 02 chuyên đề trong luận án tiến sĩ của chủ nhiệm đề tài.

5. Sản phẩm

5.1. Sản phẩm khoa học

02 bài báo khoa học: 01 bài Scopus và 01 bài báo quốc gia trong danh mục được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận:

 1. Vu Van Dam. Nguyen Huu Cong, Nguyen Quoc Tuan, Ngo Quoc Huy, Nguyen Thanh Toan (2019), “Parameter optimization of cutting force in corn stlk chopping”, International Journal of Mechenical and Production Engineering Research and Development, Vol. 9, Issue 3, pp.656-663.
 2. Ngô Quốc Huy, Nguyễn Thanh Toàn và Vũ Văn Đam (2019), “Thiết kế, chế tạo thiết bị thí nghiệm và thực nghiệm cắt băm phụ phẩm cây nông nghiệp”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, 200(07), tr.163-168.

5.2. Sản phẩm đào tạo

02 chuyên đề trong luận án tiến sĩ của chủ nhiệm đề tài:

 1. Chuyên đề số 1: Phân tích, tổng hợp về cơ giới hóa sản xuất ngô và máy băm thái cây nông nghiệp, Biên bản họp đánh giá chuyên đề tiến sĩ ngày 21 tháng 5 năm 2018.
 2. Chuyên đề số 2: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu một số thông số ảnh hưởng đến tiêu thụ năng lượng riêng, Biên bản họp đánh giá chuyên đề tiến sĩ ngày 21 tháng 7 năm 2018.

5.3. Sản phẩm ứng dụng

 1. Thiết bị thí nghiệm phục vụ nghiên cứu khoa học về máy băm thái cây nông nghiệp;
 2. Mô hình vật lý thực của máy băm phục vụ công tác nghiên cứu có kết cấu hoàn toàn giống các máy băm thương mại loại nhỏ dùng cho hộ gia đình;
 3. Gói phần mềm tính toán, vẽ và xuất dữ liệu điểm của biên dạng lưỡi cắt của dao băm cho các máy có kích cỡ khác nhau.

4. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

Đã tư vấn, chuyển giao công nghệ cho Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Nam Hải chế tạo và thử nghiệm chạy thử đảm bảo chất lượng tốt.

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

1. General information

 • Project Title: Design and manufacture experimental system for agricultural chopping device.
 • Code number: ĐH2018-TN01-02
 • Coordinator: Vu Van Dam
 • Implementing Institution: TNU - Thai Nguyen University of Technology
 • Duration: from 01/2018 to 12/2019

2. Objectives

Design and manufacture an experimental system which has ability to control input factors and locate devices measuring working parameters. The system is able to serve experimental studies in the field agricultural chopping machines.

3. Creatives and innovativeness

Design and manufacture an experimental system for agricultural chooping reseach in order to improve disadvantages of current chooping machines.

4. Research results

 • Designed and manufactured a simple, easy-to-poduce experimental system which satisfy requirements of studies on agricultrural chopping;
 • Determine optimal area of major structure parameters to reduce cutting force and chopping energy;
 • Propose similarity model of cutting blade for different sizes of machines.
 • Publish 02 papers, including 01 Scopus indexed and 01 national paper;
 • 02 major reports for PhD study of the co-ordinator.

5. Products

5.1. Scientific publications

02 scientific papers, including one in scopus indexed journal, as following:

 1. Vu Van Dam, Nguyen Huu Cong, Nguyen Quoc Tuan, Ngo Quoc Huy and Nguyen Thanh Toan (2019), “Parameter optimization of cutting force in corn stalk chopping”, International Journal of Mechanical and Production  Engineering Research and Development, Vol. 9, Issue 3, pp 656-663,
 2. Ngo Quoc Huy, Nguyen Thanh Toan and Vu Van Dam (2019), “Design And Realize Experimental Device for Agricultural Stalk Chopping”, TNU Journal of Science and Technology, 200(07), pp. 163 – 168.

5.2. Training products

02 major reports for PhD study of the co-ordinator as below.

 1. Report 1: Analyse and review the state of the art of the mechanization in corn production and agricultural stalk choppers, Document of the PhD report assesment at 21 May 2018.
 2. Report 2: Objects and research methods to study the effect of major parameters on energy comsumpsion”, Document of the PhD report assesment at 21 July.

5.3. Applied products

 1. An experimental system which is able to support the PhD research in the laboratory of TNU;
 2. A physical model having the same construction as small practical chopping machines for household users.
 3. A software package to calculate, draw and export data of the profile of the cutting edge for different size of chopping machines.

6. Transfer alternatives, application institutions, impacts and benefits of research results:

The design and producing of the device have been transferred to Nam Hai Construction and Trading Joint Stock Company for producing and testing, providing good results.

TIN ĐÃ ĐƯA