Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài KH&CN cấp Đại học mã số ĐH2017-TN01-05 do TS. Nguyễn Thị Minh Loan - Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 04-10-2019 | 2008 lần đọc
|

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Thông tin chung

 • Tên đề tài: Phát triển kỹ năng khẩu ngữ cho sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh thông qua mô hình trò chuyện trực tuyến với người bản ngữ qua công cụ Skype
 • Mã số: ĐH 2017-TN01-05
 • Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Minh Loan
 • Cơ quan chủ trì: ĐH Thái Nguyên
 • Thời gian thực hiện: Từ tháng 01 năm 2017 đến tháng 12 năm 2018

2. Mục tiêu

Đề tài tập trung vào việc các mục tiêu chính sau đây:

 • Phát triển kỹ năng khẩu ngữ của sinh viên Khoa Ngoại Ngữ dựa trên việc giao tiếp tiếng Anh thông qua Skype;
 • Mở rộng kiến thức về văn hóa các nước nói tiếng Anh thông qua giao tiếp với tình nguyện viên nước ngoài bằng Skype.

3. Tính mới và sáng tạo

 • Đề tài góp phần nâng cao hiệu quả học tiếng Anh của sinh viên ĐHTN, tạo ra một cộng đồng học tập và thúc đẩy sự chia sẻ, hợp tác giữa các sinh viên, bù đắp những hạn chế trong chương trình đào tạo hiện nay, góp phần nâng cao chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên theo Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020.
 • Về mặt lý luận, mô hình góp phần khoả lấp khoảng trống về lý luận đối với việc học ngoại ngữ không chính thức trong bối cảnh ngôn ngữ đích được sử dụng rất ít bên ngoài lớp học. Tiếp cận từ góc độ thực tiễn, việc kết hợp hoạt động dạy học trong các lớp học ngoại ngữ và việc hình thành môi trường hoạt động ngoài lớp học là việc cần thiết giúp cho sinh viên có cơ hội tiếp xúc và sử dụng các kiến thức đã học vào giao tiếp thực tế và giúp họ có cơ hội phát triển năng lực tiếng Anh một cách tối đa, đặc biệt là năng lực sử dụng ngôn ngữ đích một cách tự nhiên, thuần thục phục vụ các nhu cầu giao tiếp hàng ngày và trong công việc.

4. Kết quả nghiên cứu

 • Tạo môi trường để sinh viên Khoa Ngoại Ngữ và ĐHSP trực thuộc ĐHTN luyện tập và phát triển kỹ năng khẩu ngữ tiếng Anh với người bản ngữ ngay tại nhà thông qua công cụ trực tuyến SKYPE.
 • Thúc đẩy sự hiểu biết văn hóa về các nước nói tiếng Anh của sinh viên tham gia chương trình.

5. Sản phẩm

5.1. Sản phẩm khoa học: 01 bài báo đăng trong tạp chí khoa học trong nước, 02 bài đăng tạp chí nước ngoài, 01 bài đăng kỷ yếu hội thảo quốc tế.

 1. Nguyễn Thị Minh Loan (2019), “Mô hình trò chuyện tiếng Anh với người nước ngoài qua phần mềm Skype (VietSkype) tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ - ĐHTN, 191 (15), 19-24.
 2. Nguyen Thi Minh Loan, Le Thi Hang (2018), “Effects of Skype conversations on the students’ foreign language anxiety level at the School of Foreign Languages at Thai Nguyen University”, SSRG International Journal of Humanities and Social Science, 5 (06), pp. 37-42.
 3. Nguyen Thi Minh Loan, Le Thi Hang (2018), “Virtual conversations through Skype- one practical model at the School of Foreign Languages at Thai Nguyen University”, SSRG International Journal of Humanities and Social Science, 5 (06), pp. 55-58.
 4. Nguyen Thi Minh Loan, Le Thi Hang (2018), “Effects of virtual conversations through Skype on Vietnamese EFL students’ intercultural communicative competence”, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế VietTESOL 3 Đào tạo Tiếng Anh hướng tới sự đa dạng, công bằng và hòa nhập, NXB ĐHQG Hà Nội, pp. 134-145.

5.2. Sản phẩm đào tạo: 01 đề tài NCKH sinh viên

 1. Vũ Thị Ngân Xuyến (2017), Nghiên cứu ảnh hưởng của giao tiếp ảo qua VSkype với sự lo lắng của sinh viên, Mã số: NNSV 1801, KNN – ĐHTN.

5.3. Sản phẩm ứng dụng:Mô hình học tập Tiếng Anh trực tuyến giữa sinh viên KNN-ĐHTN với người bản ngữ qua công cụ Skype tích hợp hỗ trợ giáo trình Life của đề án 2020:01

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

 • Áp dụng cho hoạt động tự học của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh -Đại học Thái Nguyên. Địa chỉ ứng dụng: Khoa Ngoại ngữ- ĐHTN
 • Áp dụng cho hoạt động tự học của sinh viên không chuyên trong ĐHTN hoặc học sinh các trường PT. Địa chỉ ứng dụng: Trường THPT Đại Từ
 • Mô hình giúp nâng cao khả năng khẩu ngữ Tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh cụ thể như sau:
 • Giải quyết vấn đề thiếu môi trường giao tiếp cho sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh bằng cách đem người bản ngữ đến với sinh viên thông qua công cụ trực tuyến miễn phí Skype.
 • Giúp sinh viên luyện tập thêm nội dung trên lớp học bằng cách tích hợp nội dung các cuộc trò chuyện giữa tình nguyện viên và sinh viên theo nội dung học trên lớp.

INFORMATION ON RESEACH RESULTS

1. General information

 • Project title: Developing English majors’ oral proficiency through virtual conversations with foreign volunteers via Skype
 • Code number: ĐH 2017-TN01-05
 • Coordinator: Dr. Nguyen Thi Minh Loan
 • Implementing institute: Thai Nguyen University
 • Duration: from January 2017 to December 2018

2. Objectives

The study aims to:

 • Develop English major students’ oral proficiency through Skype;
 • Enlarge students’ knowledge of English speaking country culture through communicating with foreign volunteers via Skype.

3. Creativeness and innovativeness

 • This project contributes to the improvement of the English language proficiency of TNU students, creating a learning community and promoting the sharing and cooperation among students to overcome the shortcomings of the current training program.
 • In theory, the model contributes to the theoretical gap for informal language learning in the context of the target language used very little outside the classroom. Regarding the practical aspect, the combination of teaching activities in foreign language classes and the creation of a learning environment out of class is essential for students to have the opportunity to interact and use English. They learn in real-world communication and give them the opportunity to use the target language naturally, serving their communication needs.

4. Results

 • Creating authentic English environment for students at the School of Foreign Languages ​​and University of Education to develop English language skills via Skype software.
 • Promoting cultural understanding of English speaking countries of students participating in the program.

5. Products

5.1. Scientific products: 01 article published in the national scientific journal, 02 articles published in foreign scientific journals and 01 article published in Proceeding:

 1. Nguyen Thi Minh Loan (2019), “Model of virtual conversations with foreign volunteers via Skype at SFL – TNU”, Journal of Science and Technology, 201 (08), pp.19-24.
 2. Nguyen Thi Minh Loan, Le Thi Hang (2018), “Effects of Skype conversations on the students’ foreign language anxiety level at the School of Foreign Languages at Thai Nguyen University”, SSRG International Journal of Humanities and Social Science, 5 (06), pp. 37-42.
 3. Nguyen Thi Minh Loan, Le Thi Hang (2018), “Virtual conversations through Skype- one practical model at the School of Foreign Languages at Thai Nguyen University”, SSRG International Journal of Humanities and Social Science, 5 (06), pp. 55-58.
 4. Nguyen Thi Minh Loan, Le Thi Hang (2018), “Effects of virtual conversations through Skype on Vietnamese EFL students’ intercultural communicative competence”, Proceedings of the VietTESOL International Conference 2017 on English Language Education in Diverse Contexts, Hanoi Vietnam National University Publishing, Hanoi, pp. 134-145.

5.2. Training products: 01 student scientific research

 1. Vũ Thị Ngân Xuyến (2017), Effects of Skype conversations on the students’ foreign language anxiety level at the School of Foreign Languages- Thai Nguyen University, Mã số: NNSV 1801, KNN – ĐHTN.

5.3. Application products: A model of online English learning between Thai Nguyen university students and native speakers via Skype integrated with Life coursebook.

6. Transfer alternatives, application institutions, impacts and benefits of research results

 • The research results can be applied to improve the teaching and learning of English and other foreign languages at School of Foreign Languages. Application Address: School of Foreign Languages ​​- TNU
 • The research results can be applied to improve the teaching and learning of English at other colleges under Thai Nguyen University or at K12 schools. Application Address: Dai Tu High School
 • The project helped improve EFL students’ English language ability as follows: solving the problem of lacking communicative environment for EFL learners and giving students more opportunities of practicing classroom content integrated with the content of conversations between volunteers and students.