Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài KH&CN cấp Đại học mã số ĐH2015-TN08-06 do ThS. Hoàng Thị Huệ - Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 29-01-2019 | 3636 lần đọc
|

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Thông tin chung

- Tên đề tài: Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu lao động nhằm giải quyết vấn đề việc làm và thu nhập cho lao động nông thôn tại khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam

- Mã số: ĐH2015-TN08-06

- Chủ nhiệm đề tài: Th.S. Hoàng Thị Huệ

- Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD - Đại  học Thái Nguyên

- Thời gian thực hiện: Tháng 9/2015-tháng 9/2017

2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu chung

Đề tài phân tích thực trạng hoạt động xuất khẩu lao động của các tỉnh thuộc khu vực miền núi phía Bắc nước ta trong thời gian qua, chỉ ra những hạn chế trong công tác xuất khẩu lao động và tìm ra nguyên nhân những hạn chế trong công tác xuất khẩu lao động của các địa phương trong khu vực từ đó đề xuất giải pháp để thúc đẩy hoạt động xuất khẩu lao động của khu vực trong thời gian tới

2. 2. Mục tiêu cụ thể

- Hệ thống hóa lý luận về xuất khẩu lao động cũng như tổng hợp các văn bản quy định về hoạt động xuất khẩu lao động của nước ta và của các tỉnh thuộc khu vực vùng núi phía Bắc nước ta.

- Phân tích thực trạng hoạt động xuất khẩu lao động của các tỉnh thuộc khu vực này.

- Xây dựng và đề xuất mô hình quản lý mới đối với hoạt động xuất khẩu lao động.

- Đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu lao động của các địa phương trong thuộc khu vực miền núi phía Bắc nước ta trong thời gian tới.

3. Tính mới và sáng tạo

3.1. Tính mới

Đề tài là một công trình nghiên cứu mới và độc lập, vấn đề nghiên cứu có tính thời sự cao và cấp thiết trong điều kiện hiện nay. Chưa có nghiên cứu nào cả trong và ngoài nước nghiên cứu vấn đề này ở khu vực miền núi phía Bắc nước ta.

3.2. Tính sáng tạo

Các phát hiện của đề tài có tính mới và thực tế, là cơ sở để các địa phương thuộc khu vực miền núi phía Bắc nước ta đưa ra các chính sách và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu lao động, giải quyết vấn đề việc làm và thu nhập cho lao động nông thôn trong khu vực.

4. Kết quả nghiên cứu

- Đề tài đã hệ thống hóa lý luận về xuất khẩu lao động cũng như tổng hợp các văn bản quy định về hoạt động xuất khẩu lao động của nước ta và của các tỉnh thuộc khu vực vùng núi phía Bắc nước ta.

- Đã phân tích thực trạng hoạt động xuất khẩu lao động của các tỉnh thuộc khu vực này.

- Đã đề xuất mô hình quản lý mới đối với hoạt động xuất khẩu lao động.

- Đã đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu lao động của các địa phương trong thuộc khu vực miền núi phía Bắc nước ta trong thời gian tới.

5. Sản phẩm

5.1. Sản phẩm khoa học

* Bài báo đăng tạp chí trong nước: 03 bài báo.

  1. Hoàng Thị Huệ, Phạm Văn Hạnh, Hà Thị Thanh Hoa (2017), “Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu lao động tỉnh Cao Bằng”, Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, ISSN 0868 – 3808, (498), tr. 46 – 48.
  2. Hoàng Thị Huệ, Đỗ Thị Hoàng Yến (2017), “Xuất khẩu lao động: Giải pháp tạo việc làm và thu nhập cho lao động nông thôn tỉnh Bắc Kạn”, Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương ISSN 0868 – 3808, (498), tr. 62 – 64.
  3. Hà Thị Thanh Hoa, Hoàng Thị Huệ, Chu Thị Kim Ngân (2017). “Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu lao động tỉnh Sơn La”, Tạp chí Tài chính ISSN 005 – 56. (663), tr. 81 – 83.

5.2. Sản phẩm đào tạo

* Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học: 01 sinh viên.

- Lê Văn Ninh (2016), Giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu lao động nhằm giải quyết vấn đề việc làm và thu nhập cho lao động nông thôn tỉnh Hà Giang. Mã số: 2016 – BA – 122, Đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh. Đề tài nghiệm thu tháng 7/2017, đạt loại khá.

* Hướng dẫn học viên cao học: 01 học viên.

- Nguyễn Hoàng Anh (2016), Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu lao động tại tỉnh Thái Nguyên, Luận văn Thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.

5.3. Sản phẩm ứng dụng

- Những kết quả nghiên cứu của đề tài thông qua báo cáo tổng hợp mang ý nghĩa lý luận và thực tiễn ứng dụng cao.

- Đề tài nghiên cứu với những kết quả nghiên cứu được ứng dụng tại Sở Lao động – TBXH tỉnh Bắc Kạn.

- Kết quả nghiên cứu của đề tài đã cung cấp những giải pháp mang ý nghĩa thực tiễn. Báo cáo tổng kết là tài liệu tham khảo để giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Kinh tế của khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên.

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

- Đề tài có khả năng triển khai tại các địa phương thuộc khu vực miền núi phía Bắc nước ta.

- Kết quả nghiên cứu có thể được chuyển giao theo các chương trình tập huấn của hội nông dân hoặc chuyển giao dạng tài liệu để các địa phương.

 

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

1. General information

- Project title: Solutions to promote labor export in order to solve emloyment and income problem for rural worker in the Northern moutainous regions of Viet Nam

- Code number: ĐH2015-TN08-06

- Coordinator: MSb. Hoang Thi Hue

- Implementing institution: Thai Nguyen university of Economics and Business Administration - TNU

- Duration: 9/2015 - 9/2017

2. Objectives

2.1. General objective

The topic of analyzing the situation of labor export activities of the northern mountainous provinces in the past time, pointing out the limitations in labor export and finding the reasons for the limitations in labor export activities of localities in the region from which to propose solutions to promote labor export activities of the region in the coming time.

2.2. Specific objectives

- Systemize theories of labor export as well as the regulations on labor export activities of Vietnam and of the provinces in the mountainous region of Vietnam.

- Analyze the status of labor export activities of the provinces in this area.

- Develop and propose a new management model for labor export activities.

- Proposing solutions to promote the labor export activities of localities in the mountainous region of our country in the coming time.

3. Creativeness and innovativeness

3.1. Novelty

This study is a new and independent research project. The research topic is topical and urgent in current situation. No study both in Vietnam and in other countries has studied this issue in the northern mountainous region of Vietnam.

3.2. Creativeness

The findings of this study are new and practical, which are the basis for the localities in the Northern mountainous region to come up with policies and solutions to boost labor export to solve the job and income issues for rural workers in this region.

4. Research results

- Has systemized theories of labor export as well as the regulations on labor export activities of Vietnam and of the provinces in the mountainous region of Vietnam.

- Has analyzed the status of labor export activities of the provinces in this area.

- Has developed and proposed a new management model for labor export activities.

- Has proposed solutions to promote the labor export activities of localities in the mountainous region of our country in the coming time.

5. Research products

5.1. Scientific Products (03 Scientific papers published in the science journals in the country):

  1. Hoang Thi Hue, Pham Van Hanh, Ha Thi Thanh Hoa (2017), “Solutions to improve labor exports status at Cao Bang Province”, Journal of Economics Asia – Pacific, ISSN 0868 – 3808, (498), pp. 46 - 48.
  2. Hoang Thi Hue, Do Thi Hoang Yen (2017), “Labor Export: Solutions on Jobs and income for rural employees at Bac Can Province”, Journal of Economics Asia – Pacific, ISSN 0868 – 3808, (498), pp. 62 - 64.
  3. Ha Thi Thanh Hoa, Hoang Thi Hue, Chu Thi Kim Ngan (2017), “Solutions to improve labor exports status at Son La Province”, Journal of finance, ISSN 005 – 56 (663), pp. 81 - 83.

5.2. Educational Products

* Students’s Research Project: 01 research project

Le Van Ninh (2016), Solutions to improve labor exports in term of addressing of rural employers’ job and income problem in the mountainous regions of Northest of Viet Nam. No: 2016 – BA – 122, Student’s Research Project of University of Economic and Business Administration- Thai Nguyen University.

* Guide graduate students: 01 master student

Nguyen Hoang Anh (2016), Solutions to improve labor exports status at Thai Nguyen Province, Thesis of Master in Business Administration of University of Economic and Business Administration- Thai Nguyen University.

5.3. Application Products

- The research results of this study through synthesis report have a high theoretical and application meaning.

- Research results were applied at Bac Kan Department of Labor, Invalids and Social Affairs, Bac Kan province.

- Research results of the topic have provided practical solutions. The final report is a reference for teaching students studying Economics of the Faculty of Economics - University of Economics and Business Administration - Thai Nguyen University.

6. Transfer alternatives, application institutions, impacts and benefits of research results

- The research results can be applied in the northern mountainous regions of Vietnam.

- The findings can be transfered in the form of the training programs of farmer unions or documents that the authorities can refer to in the propaganda in the community.                        

TIN ĐÃ ĐƯA