Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2024

Đăng ngày: 18-05-2023 | 282 lần đọc
|

THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ THỰC HIỆN TỪ NĂM 2024

Thực hiện công văn số 2234/BGDĐT-KHCNMT ngày 17 tháng 5 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2024, Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển chọn như sau:

1. Đối tượng tham gia tuyển chọn

Các tổ chức, cá nhân của Đại học Thái Nguyên đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 4 và Điều 7 Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Thông tư số 11) và có đủ năng lực chủ trì, thực hiện một trong số các đề tài thuộc danh mục kèm theo Quyết định số 1393/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Hồ sơ đăng ký tuyển chọn

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được quy định tại Điều 15 Thông tư số 11, đóng thành 08 quyển (01 bản gốc, 07 bản copy), mỗi quyển gồm:

a) Thuyết minh đề tài theo Mẫu 6 Phụ lục I Thông tư số 11.

b) Dự toán chi tiết kinh phí thực hiện đề tài.

c) Bản cam kết kinh phí từ nguồn khác (nếu có).

d) Xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp và ứng dụng, nhận chuyển giao kết quả thực hiện đề tài.

e) Tiềm lực của tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài (Mẫu 7 Phụ lục I Thông tư số 11).

3. Kinh phí và dự toán kinh phí thực hiện đề tài

3.1. Kinh phí thực hiện đề tài

a) Nguồn ngân sách nhà nước (NSNN): Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện đề tài từ NSNN không vượt quá số kinh phí từ NSNN dự kiến trong phụ lục kèm theo Quyết định 1393.

b) Kinh phí từ nguồn khác: Ngoài những đề tài đã dự kiến số kinh phí ngoài ngân sách nhà nước (nguồn khác) trong phụ lục kèm theo Quyết định 1393, khuyến khích và ưu tiên tuyển chọn đề tài nào huy động được nguồn kinh phí hợp pháp khác tài trợ thêm để thực hiện đề tài.

Lưu ý:

- Không huy động kinh phí từ thành viên thực hiện đề tài.

- Nguồn kinh phí hợp pháp khác phải có cam kết rõ ràng và thực hiện theo các quy định hiện hành.

3.2. Dự toán kinh phí thực hiện đề tài

a) Căn cứ xây dựng dự toán:

- Các yếu tố đầu vào cấu thành dự toán kinh phí thực hiện đề tài theo quy định tại Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN ngày 08 tháng 5 năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước. Riêng định mức chi thù lao đối với chức danh chủ nhiệm đề tài cấp bộ thực hiện tối đa bằng 70% định mức chi thù lao đối với chức danh chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Bộ Tài chính. 

 - Quyết định số 5830/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ có sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo là căn cứ để dự toán chi tư vấn đánh giá nghiệm thu chính thức, hội thảo khoa học phục vụ nghiên cứu, thuê chuyên gia.

 - Các định mức kinh tế - kỹ thuật do các bộ, ngành ban hành (Phụ lục 1).

b) Yêu cầu:

- Dự toán kinh phí của đề tài được xây dựng và thuyết minh theo từng nội dung nghiên cứu và gắn với kết quả, sản phẩm cụ thể của đề tài.

- Khoản chi, nội dung chi (Mục 19 Thuyết minh đề tài) thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 1.

- Dự toán cần được xây dựng đúng định mức, đủ, hợp lý và tiết kiệm.

4. Nộp hồ sơ đăng ký tuyển chọn

Các đơn vị tổng hợp hồ sơ đăng ký tuyển chọn của đơn vị và gửi về Đại học Thái Nguyên qua Ban Khoa học Công nghệ và Đối ngoại. Hồ sơ bao gồm:

- Công văn của đơn vị;

- Danh mục tổng hợp hồ sơ đăng ký tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài;

- Hồ sơ đăng ký tuyển chọn.

Thời gian nhận hồ sơ: Trước 17 giờ 00’ ngày 26 tháng 5 năm 2023.

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng 205, Tầng 2, Văn phòng Đại học Thái Nguyên.

File điện tử danh mục tổng hợp hồ sơ, thuyết minh và dự toán chi tiết đề tài (ghép thành 01 file word) gửi về địa chỉ email: BanQLKH.DHTN@moet.edu.vn.

Chi tiết xem tại Thông báo, Danh mục và hướng dẫn lập dự toán dưới đây

TIN ĐÃ ĐƯA