Skip to main content

Trường Đại học Sư phạm

Tìm kiếm
Trang chủ
Chất lượng giáo dục
Điều kiện học tập
Công tác tài chính
Đại học Thái Nguyên
  
Trường Đại học Sư phạm > Chương trình đào tạo > CƠ SỞ TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 1 (SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG)  

Chương trình đào tạo: CƠ SỞ TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 1 (SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG)

Tên môn học

CƠ SỞ TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 1 (SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG) 

Thuộc ngành

SP Giáo dục tiểu học 

Cán bộ tham gia giảng dạy:

• GVC TS  Nguyễn Phúc Chỉnh
 • GVC ThS  Vi Văn Bảo
 • GV ThS  Vũ Thu Thủy
 • GVC TS  Nguyễn Thị Tâm
 
 

Giảng viên hướng dẫn

 

Mục đích môn học

 

Nội dung tóm tắt

Phần sinh học đại cương nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản, tổng quát nhất về các nguyên lý và quá trình sinh học; một số vấn đề liên quan đến hệ sinh thái và sinh quyển.

Lịch trình giảng dạy

 

Tài liệu học tập

 

Phương pháp đánh giá

Điểm thứ  1:  10%   Kiểm tra viết  (50’)
                                          Điểm thứ  2:  10%   Kiểm tra viết  (50’)                                         Điểm thứ 3 :  10%   Kiểm tra viết  (50’)70%   Thi viết cuối kỳ (120’)
 
 

Tài liệu tham khảo.

[1]. W.D Philip, T.J Chilton - Sinh học (tập 1, 2) NXB GD_Hà Nội, 1998
 [2]. Sinh học Đại Cương (tập1,2) NXB GD_Hà Nội, 1997.
          Tập thể các tác giả:Trường Đại học sư phạm Hà Nội.
 [3]. Các nguyên lý và quá trình sinh học (Tiếng Nga)
 Các dịch giả: Nguyễn Như Hiền,Trịnh Bá Hữu, Mai Đình Yên, Đỗ Công Huỳnh.
 [4]. Sinh học1, 2 (1994) - ĐHTH Hà Nội. Hoàng Đình Cự,Trình Đình Đạt.
 [5]. Phạm Thành Hổ - Di truyền học. NXB GD_Hà Nội, 2000.
 [6]. Lê Quang Long - Sinh lý động vật và người (tập 1, 2) NXB GD_Hà Nội, 1986.
 

Thuộc ngành.

 
Tệp đính kèm
Created at 12/01/2010 8:25 SA  by adminwpDHSP 
Last modified at 13/01/2010 2:36 CH  by admin web portal