Skip to main content

Trường Đại học Sư phạm

Tìm kiếm
Trang chủ
Chất lượng giáo dục
Điều kiện học tập
Công tác tài chính
Đại học Thái Nguyên
  
Trường Đại học Sư phạm > Chương trình đào tạo > Toán học 1 (Nhập môn lý thuyết tập hợp và lôgic)  

Chương trình đào tạo: Toán học 1 (Nhập môn lý thuyết tập hợp và lôgic)

Tên môn học

Toán học 1 (Nhập môn lý thuyết tập hợp và lôgic) 

Thuộc ngành

SP Giáo dục tiểu học 

Cán bộ tham gia giảng dạy:

• GVC TS Lâm Phi Long
 • Ths Lâm Thùy Dương
 • Ths Trần Ngọc Bích
 
 

Giảng viên hướng dẫn

 

Mục đích môn học

 

Nội dung tóm tắt

 Phần này trình bày kiến thức cơ bản của lý thuyết tập hợp (một ngành của toán học hiện đại): các khái niệm cơ bản về tập hợp, các phép toán trên các tập hợp.   Phần này còn trình bày các khái niệm và các phép toán của lôgic mệnh đề và lôgic vị từ, suy luận và chứng minh toán học.
 
 

Lịch trình giảng dạy

 

Tài liệu học tập

 

Phương pháp đánh giá

     Điểm thứ  1:  15%   Kiểm tra viết giữa kỳ (50’)
                                          Điểm thứ  2:  15%   Kiểm tra viết cuối kỳ (50’)
                                          Điểm thứ 3 :  70%   Thi viết cuối kỳ (120’)
 
 

Tài liệu tham khảo.

[1] Đậu Thế Cấp - Trần Hoàng, 2001, Lý thuyết tập hợp và lôgic, NXB Đà Nẵng.
 [2] Phan Hữu Chân - Trần Lâm Hách, 1997, Nhập môn lý thuyết tập hợp và lôgic, NXB Giáo dục .
 [3] Phan Hữu Chân - Nguyễn Tiến Tài, 1998, Tập hợp và lôgic - Số học, NXB GD.
 [4] Đỗ Ngọc Đạt, 1996, Lôgic toán và ứng dụng trong dạy học, NXB Giáo dục.
 [5] Trần Diên Hiển - Nguyễn Văn Ngọc, 1997, Giáo trình Toán cao cấp I, NXB Giáo dục.
  [6] Hoàng Xuân Sính - Nguyễn Mạnh Trinh, 1998, Tập hợp và lôgic, NXB Giáo dục.
 
 

Thuộc ngành.

 
Tệp đính kèm
Created at 12/01/2010 8:26 SA  by adminwpDHSP 
Last modified at 13/01/2010 2:36 CH  by admin web portal