Skip to main content

Trường Đại học Nông Lâm

Tìm kiếm
Trang chủ
Chất lượng giáo dục
Điều kiện học tập
Công tác tài chính
Đại học Thái Nguyên
  
Trường Đại học Nông Lâm > Tài liệu thuộc khối kiến thức ngành Lâm nghiệp > Thực vật rừng  

Tài liệu thuộc khối kiến thức ngành Lâm nghiệp: Thực vật rừng

Môn học

Thực vật rừng 

1

Lê Mộng Chân, Lê Thị Huyền. Thực vật rừng. NXB Nông nghiệp, 2000.

2

Hoàng Chung. Quần xã học thực vật. NXB Nông nghiệp, 2005.

3

Lê Văn Tình. Thực vật và thực vật đặc sản rừng. NXB Đại học Lâm nghiệp, 1992.

4

Bộ Nông nghiệp và pháp triển nông thôn. Tên cây rừng Việt Nam. NXB Nông nghiệp, 2000.

5

Sách đỏ Việt Nam. NXB Khoa học kỹ thuật, 2000.
Tệp đính kèm
Created at 13/01/2010 11:10 SA  by adminTTHL 
Last modified at 13/01/2010 11:10 SA  by adminTTHL