Skip to main content

Trường Đại học Nông Lâm

Tìm kiếm
Trang chủ
Chất lượng giáo dục
Điều kiện học tập
Công tác tài chính
Đại học Thái Nguyên
  
Trường Đại học Nông Lâm > Tài liệu thuộc khối kiến thức ngành Quản lý tài nguyên rừng > Quản lý môi trường  

Tài liệu thuộc khối kiến thức ngành Quản lý tài nguyên rừng: Quản lý môi trường

Môn học

Quản lý môi trường 

1

C. J. Barrow. Environmental Management for Sustainable Development . NXB  Routledge, 3 edition, 2006. Dự kiến bổ sung

2

Nguyễn Thế Chinh. Giáo trình kinh tế và quản lý môi trường. NXB  Thống kê, 2003

3

Lưu Đức Hải, Nguyễn Ngọc Sinh. Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững. NXB  ĐHQGHN, 2005

4

Lưu Đức Hải. Cẩm nang quản lý môi trường. NXB  Giáo dục, 2006

5

Trần Thanh Lâm. Quản lý môi trường bằng công cụ kinh tế. NXB  Lao động , 2006
Tệp đính kèm
Created at 14/01/2010 4:57 CH  by adminTTHL 
Last modified at 25/01/2010 2:06 CH  by adminTTHL