Skip to main content

Trường Đại học Khoa học

Tìm kiếm
Trang chủ
Chất lượng giáo dục
Điều kiện học tập
Công tác tài chính
Đại học Thái Nguyên
  

 Chất lượng giáo dục

  Cam kết CLGD
  Chuẩn đầu ra
  CLGD thực tế
  Chương trình đào tạo
  Tài liệu giáo trình
  Đồ án luận án
  Đào tạo theo nhu cầu
  NCKH - CGCN
  Hội nghị - hội thảo
  Kiểm định chất lượng

 Điều kiện học tập

  Cơ sở vật chất
  Đội ngũ

 Công tác tài chính

  Tình hình tài chính
  Học phí - Lệ phí
  Chi hàng năm
  Chế độ chính sách
  Kiểm toán

 ‭ (Đã ẩn) ‬Liên kết Quản trị

Trường Đại học Khoa học

 Cam kết CLĐT ĐH-CĐ

Tiêu đề 
Hệ chính quy 
Cử tuyển 
Tại chức 
Hoàn chỉnh ĐH 
Văn bằng hai 
Liên thông 
Chuyên tu 
Đào tạo từ xa 

 Cam kết CLĐT Thạc sỹ

Tiêu đề 
Phương pháp Toán sơ cấp 
Toán ứng dụng 
Công nghệ sinh học 

 Cam kết CLĐT Tiến sỹ

Tiêu đề 
Hoá sinh học 
3 công khai năm 2012
thử nghiệm