Dịch vụ trực tuyến

 

 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

---------------------------------------- 


Số: 189/QĐ - CNTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

                                                                         Thái Nguyên, ngày 30 tháng 6 năm 2006

                               

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy định tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của CBVC

 

TRƯỞNG KHOA KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26/2/1998; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Công chức 28/4/2000; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh công chức ngày 28/4/2003;

 

Căn cứ Chỉ thị số 42 CT/TU ngày 1/6/2005 của Tỉnh uỷ Thái Nguyên về việc xây dựng tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của Cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 6946/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 14/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Khoa Công nghệ thông tin trực thuộc Đại học Thái Nguyên;

 

Căn cứ Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Khoa Công nghệ Thông tin ban hành theo Quyết định số 363/QĐ-TCCB ngày 18 tháng 12 năm 2001 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Tổng hợp,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của CBVC Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Thái Nguyên.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

            Trong quá trình thực hiện, những điểm nào chưa đầy đủ hoặc có văn bản mới của Đảng và Nhà nước, Khoa sẽ xem xét bổ sung hoặc sửa đổi cho phù hợp.

Điều 3. Các Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và CBVC trong Khoa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TRƯỞNG KHOA

Nơi nhận:

 

 

 

 

- Tỉnh uỷ TN (B/c);

- ĐHTN (B/c);

- Các đơn vị (TH);

- Công đoàn, Đoàn TN (TH);

- Lưu: VT, TH.

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

----------------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         --------------------------------

                               

QUY ĐỊNH

Về tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ, viên chức

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 189/QĐ - CNTT ngày 30 tháng 6 năm 2006 của Trưởng khoa Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Thái Nguyên)

 

Phần 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

I- Mục đích xây dựng tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của CBVC

1. Nhằm giúp cho cấp uỷ Đảng, chính quyền, các đoàn thể quần chúng và mỗi CBVC nhận thức sâu sắc ý nghĩa của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trước những yêu cầu, nhiệm vụ trong công cuộc đổi mới, CNH, HĐH đất nước.

2. Nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng vi phạm, suy thoái về đạo đức lối sống của một bộ phận Đảng viên, CBVC, góp phần xây dựng đội ngũ CBVC ngày càng trong sạch, vững mạnh củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

 

II- Căn cứ để xây dựng tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của CBVC

1. Căn cứ Chỉ thị số 42 CT/TU ngày 01 tháng 6 năm 2005 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ Thái Nguyên về việc xây dựng tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức; Hướng dẫn số 13 HD/BCĐ ngày 01 tháng 6 năm 2005 của Ban chỉ đạo TW 6 (lần 2) Tỉnh uỷ Thái Nguyên về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 42 CT/TV.

2. Căn cứ vào những nội dung cơ bản về xây dựng phẩm chất đạo đức, lối sống trong các văn bản của Đảng và Nhà nước (Nghị quyết TW3; Nghị quyết TW 5; Nghị quyết TW6 lần 2 Khoá VIII; kết luận Hội nghị TW4; Nghị quyết TW 9; kết luận Hội nghị TW10 Khoá IX; Pháp lệnh cán bộ công chức; Pháp lệnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Pháp lệnh phòng, chống tham nhũng; Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; Quy định những điều Đảng viên không được làm, …).

 

III- Yêu cầu xây dựng tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của CBVC

1. Phải đảm bảo cụ thể, rõ ràng, phù hợp với thực tiễn để dễ nhận xét, đánh giá, kiểm tra, giám sát.

2. Phải tiến hành đồng bộ, thống nhất, đảm bảo quy trình quy định. Quá trình triển khai thực hiện phải thiết thực và hiệu quả.

 

IV- Đối tượng thực hiện tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của CBVC

Bao gồm toàn thể CBVC kể cả biên chế và hợp đồng đang công tác tại Khoa và hưởng lương từ NSNN và nguồn kinh phí hợp pháp của Khoa.

 

V- Phương thức đánh giá đạo đức, lối sống của CBVC

1. Định kỳ hàng năm các tổ chức, đơn vị trong Khoa tiến hành đánh giá đạo đức, lối sống của CBVC theo các tiêu chuẩn quy định vào dịp tổng kết năm công tác (hoặc năm học).

2. Kết quả đánh giá về đạo đức, lối sống của CBVC là một trong những căn cứ để đánh giá xếp loại, bình xét thi đua hàng năm cho Đảng viên, CBVC trong Khoa Công nghệ thông tin.

 

Phần 2

 NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

 

I- Những nội dung cần “xây”

1. Xây dựng ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, mỗi cá nhân phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ do tổ chức phân công. Làm việc phải có kế hoạch, phương pháp khoa học để đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Là cán bộ lãnh đạo, quản lý phải thường xuyên kiểm tra cấp dưới, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, sai phạm của cấp dưới.

2. Xây dựng ý thức bảo quản, giữ gìn của công, thực hành tiết kiệm trong việc sử dụng ngân sách, tài sản và các dịch vụ công.

3. Xây dựng lối sống giản dị, lành mạnh; tinh thần tận tuỵ trong công việc, trung thực, khách quan, vô tư khi thi hành nhiệm vụ, công vụ.

4. Chấp hành nghiêm chỉnh các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của ngành và cơ quan.

5. Tích cực thực hiện công tác cải cách hành chính; nêu cao tinh thần phục vụ, giải quyết kịp thời những yêu cầu, lợi ích chính đáng của CBVC, HSSV và nhân dân nơi công sở.

6. Chấp hành nghiêm túc các nội quy, quy định của địa phương nơi cư trú, tích cực tham gia xây dựng khu dân cư văn hoá, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với địa phương nơi cư trú.

7. Xây dựng đức tính khiêm tốn trong sinh hoạt, học tập và công tác.

8. Có tinh thần học tập không ngừng để nâng cao trình độ về mọi mặt để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao.

9. Tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, xây dựng sự đoàn kết đồng thuận trong đơn vị.

10. Tích cực tham gia các phong trào mang ý nghĩa đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái do các tổ chức, địa phương và nhà trường phát động.

 

II- Những nội dung cần “Chống”

1. Nói, viết và làm trái với quan điểm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

2. Vi phạm những điều cán bộ công chức không được làm; vi phạm những điều Đảng viên không được làm.

3. Vi phạm Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở, Pháp lệnh phòng, chống tham nhũng, Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

4. Chống các hành vi gian lận, tiêu cực trong công tác tuyển sinh, thi cử, cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

5. Chống thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, đùn đẩy công việc cho người khác; gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu, đòi hối lộ trong khi giải quyết công việc.

6. Chống tư tưởng vụ lợi cá nhân, tham ô, bòn rút tiền của, tài sản công, lợi dụng chức quyền, sơ hở trong quản lý, quy định của pháp luật để thu lợi bất chính.

7. Chống chủ nghĩa cơ hội, kiêu ngạo, nói nhiều làm ít.

8. Chống thói gia trưởng, chuyên quyền, độc đoán, tư tưởng cục bộ vì lợi ích riêng và tham vọng cá nhân.

9. Chống tư tưởng bè phái, chia rẽ gây mất đoàn kết, tự do vô kỷ luật, coi thường kỷ cương pháp luật, không chấp hành Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của cấp trên.

10. Chống thái độ né tránh, nể nang, bao che cho những hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

11. Chống tổ chức vận động, lôi kéo, tụ tập mang tính bè phái nhằm tranh giành lợi ích chính trị, vị trí công tác, chức vụ trong bầu cử, bổ nhiệm, sắp xếp bố trí cán bộ.

12. Chống đả kích, vu cáo, xúc phạm, nhận xét, đánh giá tuỳ tiện, vô tổ chức đối với tập thể, đồng chí đồng nghiệp, HSSV; đe doạ, trù dập người đã tố cáo, khiếu nại, phê bình, góp ý trái với ý kiến của mình.

13. Chống phát ngôn bừa bãi, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông để truyền tin xấu, sai sự thật làm tổn hại đến uy tín, danh dự của tập thể và cá nhân trong Khoa gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

14. Chống việc tổ chức cưới xin, ma chay, tân gia, lễ hội, .... gây lãng phí và mang tính vụ lợi cá nhân.

15. Chống tham gia vào các tệ nạn xã hội như mê tín dị đoan, cờ bạc, ma tuý.

16. Chống mọi biểu hiện thiếu văn minh lịch sự trong sinh hoạt, giao tiếp và ứng xử.

 

Phần 3

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

1. Chính quyền phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức quán triệt đầy đủ những nội dung trong bản quy định này đến toàn thể CBVC trong Khoa.

2. Các đơn vị và mỗi CBVC trong Khoa làm bản cam kết thực hiện đầy đủ những nội dung cần “xây” và cần “chống” để tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của mình.