Dịch vụ trực tuyến

GIỚI THIỆU CÁC HỆ ĐÀO TẠO NĂM 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÀO TẠO BÁC SĨ ĐA KHOA CHÍNH QUY

 Đầu trang

Bậc học:

Đại học

Nhóm ngành đào tạo:

Khoa học sức khoẻ

Ngành đào tạo:

Y đa khoa

Chức danh tốt nghiệp:

Bác sĩ đa khoa

Mã số đào tạo:

 

Thời gian đào tạo:

6 năm

Hình thức đào tạo:

Chính qui tập trung

Đối tượng tuyển sinh:

Tốt nghiệp THPT hoặc BTVH

Cơ sở đào tạo:

Trường Đại học Y - Dược thuộc Đại học Thái Nguyên

Nơi làm việc sau tốt nghiệp:

 Các cơ sở y tế và một số ban nghành có nhu cầu sử dụng bác sĩ đa khoa

Bậc sau đại học có thể học tiếp:

- Bác sĩ nội trú bệnh viện

- Bác sĩ chuyên khoa 1

- Bác sĩ chuyên khoa 2

- Thạc sĩ

- Tiến sĩ

Chỉ tiêu tuyển sinh:

600

Khu vực tuyển sinh:

Theo quy định của Bộ Giáo và Đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÔ TẢ NHIỆM VỤ

 Bác sĩ đa khoa có các nhiệm vụ sau đây:

1. Khám chữa bệnh

2. Điều trị và hướng dẫn chăm sóc bệnh nhân tại nhà, cộng đồng

3. Phòng bệnh và giáo dục sức khoẻ

4. Tổ chức và quản lý các hoạt động chăm sóc sức khoẻ tại cộng đồng

5. Thực hiện công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học

 

 

ĐÀO TẠO BÁC SĨ ĐA KHOA - CHUYÊN TU 4 NĂM

Đầu trang

Bậc học:

Đại học

Nhóm ngành đào tạo:

Khoa học sức khoẻ

Ngành đào tạo:

Y đa khoa

Chức danh tốt nghiệp:

Bác sĩ đa khoa

Mã số đào tạo:

 

Thời gian đào tạo:

6 năm

Hình thức đào tạo:

Chuyên tu 4 năm (Chính qui tập trung)

Đối tượng tuyển sinh:

Y sỹ đa khoa và thêm thông tư hướng dẫn của Bộ Y tế

Cơ sở đào tạo:

Trường Đại học Y khoa - Đại học Thái Nguyên

Nơi làm việc sau tốt nghiệp:

 Các cơ sở y tế và một số ban nghành có nhu cầu sử dụng bác sĩ đa khoa

Bậc sau đại học có thể học tiếp:

Theo qui định của Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế

Chỉ tiêu tuyển sinh:

200

Khu vực tuyển sinh:

Theo thông tư hướng dẫn của Bộ Y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÔ TẢ NHIỆM VỤ

 Bác sĩ đa khoa có các nhiệm vụ sau đây:

1. Khám chữa bệnh

2. Điều trị và hướng dẫn chăm sóc bệnh nhân tại nhà, cộng đồng

3. Phòng bệnh và giáo dục sức khoẻ

4. Tổ chức và quản lý các hoạt động chăm sóc sức khoẻ tại cộng đồng

5. Thực hiện công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học

 

CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA – CHÍNH QUI 

Đầu trang

Bậc học:

Đại học

Nhóm ngành đào tạo:

Khoa học sức khoẻ

Ngành đào tạo:

Điều dưỡng

Chức danh tốt nghiệp:

Cử nhân điều dưỡng đa khoa

Mã số đào tạo:

527234

Thời gian đào tạo:

4 năm

Hình thức đào tạo:

Chính qui

Đối tượng tuyển sinh:

Tốt nghiệp THPT hoặc BTVH

Cơ sở đào tạo:

Trường Đại học Y - Dược thuộc Đại học Thái Nguyên

Nơi làm việc sau tốt nghiệp:

Các cơ sở y tế thuộc các tuyến và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, quản lý

Bậc sau đại học có thể học tiếp:

Đào tạo sau đại học theo quy định hiện hành

Chỉ tiêu tuyển sinh:

50

Khu vực tuyển sinh:

Theo quy định của Bộ Giáo và Đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MÔ TẢ NHIỆM VỤ

Cử nhân điều dưỡng có các nhiệm vụ sau đây:

1. Thực hành chăm sóc và giáo dục sức khoẻ

2. Quản lý điều dưỡng

3. Thực hiện công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học

 

 

ĐÀO TẠO CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG – VỪA LÀM VỪA HỌC (TẠI CHỨC) 

Đầu trang

Bậc học:

Đại học

Nhóm ngành đào tạo:

Khoa học sức khoẻ

Ngành đào tạo:

Điều dưỡng

Chức danh tốt nghiệp:

Cử nhân điều dưỡng đa khoa

Mã số đào tạo:

527234

Thời gian đào tạo:

4 năm

Hình thức đào tạo:

Vừa làm vừa học

Đối tượng tuyển sinh:

Điều dưỡng trung học

Cơ sở đào tạo:

Trường Đại học Y khoa - Đại học Thái Nguyên

Nơi làm việc sau tốt nghiệp:

Các cơ sở y tế thuộc các tuyến và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, quản lý

Bậc sau đại học có thể học tiếp:

Đào tạo sau đại học theo quy định hiện hành

Chỉ tiêu tuyển sinh:

200

Khu vực tuyển sinh:

Tuyển sinh trong toàn quốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÔ TẢ NHIỆM VỤ

Cử nhân điều dưỡng đa khoa có các nhiệm vụ sau đây:

1. Chuyên môn

2. Quản lý điều dưỡng

3. Phòng bệnh và giáo dục sức khoẻ

4. Đào tạo và nghiên cứu khoa học

ĐÀO TẠO BÁC SĨ RĂNG HÀM MẶT - CHÍNH QUY 

Đầu trang

Bậc học:

Đại học

Nhóm ngành đào tạo:

Khoa học sức khoẻ

Ngành đào tạo:

Y học dự phòng

Chức danh tốt nghiệp:

Bác sĩ Y học dự phòng

Mã số đào tạo:

 

Thời gian đào tạo:

6 năm

Hình thức đào tạo:

Chính qui tập trung

Đối tượng tuyển sinh:

Tốt nghiệp THPT hoặc BTVH

Cơ sở đào tạo:

Trường Đại học Y khoa - Đại học Thái Nguyên

Nơi làm việc sau tốt nghiệp:

 Các cơ sở y tế và một số ban nghành có nhu cầu sử dụng bác sĩ đa khoa

Bậc sau đại học có thể học tiếp:

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh:

50

Khu vực tuyển sinh:

Theo quy định của Bộ Giáo và Đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu tổng quát

Đào tạo Bác sỹ Răng hàm mặt có y đức; Có kiến thức khoa học cơ bản, chuyên ngành và nha khoa hiện đại; Có kỹ năng thực hành trong dự phòng, điều trị các bệnh răng miệng cho cá nhân, cộng đồng; Có thái độ và xử trí được các bệnh về hàm mặt; Có khả năng kết hợp Y học hiện đại với Y học cổ truyền; Có khả năng tự học vươn lên đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ răng miệng cho cộng đồng.

 

ĐÀO TẠO BÁC SĨ Y HỌC DỰ PHÒNG - CHÍNH QUY 

Đầu trang

Bậc học:

Đại học

Nhóm ngành đào tạo:

Khoa học sức khoẻ

Ngành đào tạo:

Y học dự phòng

Chức danh tốt nghiệp:

Bác sĩ Y học dự phòng

Mã số đào tạo:

 

Thời gian đào tạo:

6 năm

Hình thức đào tạo:

Chính qui tập trung

Đối tượng tuyển sinh:

Tốt nghiệp THPT hoặc BTVH

Cơ sở đào tạo:

Trường Đại học Y khoa - Đại học Thái Nguyên

Nơi làm việc sau tốt nghiệp:

 Các cơ sở y tế và một số ban nghành có nhu cầu sử dụng bác sĩ đa khoa

Bậc sau đại học có thể học tiếp:

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh:

70

Khu vực tuyển sinh:

Theo quy định của Bộ Giáo và Đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÔ TẢ NHIỆM VỤ

 Bác sĩ Y học dự phòng có các nhiệm vụ sau đây:

1. Khám chữa bệnh

2. Điều trị và hướng dẫn chăm sóc bệnh nhân tại nhà, cộng đồng

3. Phòng bệnh và giáo dục sức khoẻ

4. Tổ chức và quản lý các hoạt động chăm sóc sức khoẻ tại cộng đồng

5. Thực hiện công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học

 

ĐÀO TẠO DƯỢC SỸ ĐẠI HỌC - CHÍNH QUY 

Đầu trang

Bậc học:

Đại học

Nhóm ngành đào tạo:

Khoa học sức khoẻ

Ngành đào tạo:

Dược

Chức danh tốt nghiệp:

Dược sĩ

Mã số đào tạo:

 

Thời gian đào tạo:

5 năm

Hình thức đào tạo:

Chính qui tập chung

Đối tượng tuyển sinh:

Tốt nghiệp THPT hoặc BTVH

Cơ sở đào tạo:

Trường Đại học Y khoa - Đại học Thái Nguyên

Nơi làm việc sau tốt nghiệp:

Các cơ sở Dược nhà nước và tư nhân có nhu cầu

Bậc sau đại học có thể học tiếp:

Đào tạo sau đại học theo quy định hiện hành (Thạc sĩ, tiến sĩ, chuyên khoa I, chuyên khoa II)

Chỉ tiêu tuyển sinh:

120

Khu vực tuyển sinh:

Theo quy định của Bộ Giáo và Đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÔ TẢ NHIỆM VỤ

            Dược sĩ đại học có nhiệm vụ sau:

1. Hướng dẫn sử dụng thuốc

2. Bào chế và sản xuất thuốc

3.  Quản lý và cung ứng thuốc

4.  Tự học và giúp đỡ đồng nghiệp

 

ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG Y SĨ HỌC ĐƯỜNG 

Đầu trang

Bậc học:

Cao đẳng

Nhóm ngành đào tạo:

Khoa học sức khoẻ

Ngành đào tạo:

Y sĩ học đường

Chức danh tốt nghiệp:

Cử nhân Y sĩ học đường

Mã số đào tạo:

 

Thời gian đào tạo:

3 năm

Hình thức đào tạo:

Chính qui tập trung

Đối tượng tuyển sinh:

Tốt nghiệp THPT hoặc BTVH

Cơ sở đào tạo:

Trường Đại học Y - Dược thuộc Đại học Thái Nguyên

Nơi làm việc sau tốt nghiệp:

 Các cơ sở y tế, trường học và một số ban nghành có nhu cầu sử dụng y sĩ học đường

Bậc sau đại học có thể học tiếp:

- Cử nhân Đại học Y sĩ học đường.

Chỉ tiêu tuyển sinh:

50

Khu vực tuyển sinh:

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu tổng quát

Đào tạo Cao đẳng y tế học đường có kiến thức khoa học cơ bản, có kiến thức y học cơ sở, kiến thức - kỹ năng chuyên ngành trình độ cao đẳng để chẩn đoán, điều trị, phòng bệnh, sơ cứu và cấp cứu một số bệnh thường gặp ở lứa tuổi học đường; có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao và tác phong thận trọng, chính xác; có khả năng tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

 

ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM 

Đầu trang

Bậc học:

Cao đẳng

Nhóm ngành đào tạo:

Khoa học sức khoẻ

Ngành đào tạo:

Y sĩ học đường

Chức danh tốt nghiệp:

Cử nhân cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm

Mã số đào tạo:

 

Thời gian đào tạo:

3 năm

Hình thức đào tạo:

Chính qui tập trung

Đối tượng tuyển sinh:

Tốt nghiệp THPT hoặc BTVH

Cơ sở đào tạo:

Trường Đại học Y - Dược thuộc Đại học Thái Nguyên

Nơi làm việc sau tốt nghiệp:

- Khoa xét nghiệm của bệnh viện

- Các Trung tâm y tế dự phòng

- Các Trung tâm kiểm nghiệm VSATTP

- Phòng nghiệm của các viện nghiên cứu Y sinh

- Các cơ sở, nhà máy sản xuất chế biến thực phẩm

- Các đơn vị nghiệp vụ Y

Bậc sau đại học có thể học tiếp:

- Cử nhân Đại học Kỹ thuật xét nghiệm.

- Cử nhân Đại học Kỹ thuật xét nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm

Chỉ tiêu tuyển sinh:

50

Khu vực tuyển sinh:

Theo quy định của Bộ Giáo và Đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

1. Mục tiêu tổng quát

Đào tạo Cử nhân Cao đẳng Kỹ thuật xét nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm có kiến thức đại cương về các môn chung, khoa học cơ bản, y học cơ sở, kiến thức và kỹ năng chuyên ngành để làm được các xét nghiệm về An toàn vệ sinh thực phẩm ở các phòng xét nghiệm của các cơ sở y tế và các cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm và các đơn vị nghiệp vụ. Có phẩm chất đạo đức tốt, tác phong tỷ mỷ chính xác, có sức khỏe, có ý thức và khả năng học tập vươn lên.

 

ĐÀO TẠO KỸ THUẬT VIÊN XÉT NGHIỆM ĐA KHOA 

Đầu trang

Bậc học:

Trung học chuyên nghiệp

Nhóm ngành đào tạo:

Khoa học sức khoẻ

Ngành đào tạo:

Kỹ thuật viên Xét nghiệm đa khoa

Chức danh tốt nghiệp:

Kỹ thuật viên Xét nghiệm đa khoa

Mã số đào tạo:

 

Thời gian đào tạo:

2 năm

Hình thức đào tạo:

Chính qui tập trung

Đối tượng tuyển sinh:

Tốt nghiệp THPT hoặc BTVH

Cơ sở đào tạo:

Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học Y tế và các khoa y thuộc Trường Đại học đ­ược Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Y tế thẩm định cho phép.

Nơi làm việc sau tốt nghiệp:

 Các cơ sở y tế công lập: Các phòng mổ của các Bệnh viên đa khoa tuyến huyện, tuyến tỉnh - Thành phố, các trường Trung học Y tế và các Trường Đại học Y khoa. Làm việc tại các cơ sở ngoài công lập theo đúng chuyên ngành đào tạo.

Bậc sau đại học có thể học tiếp:

Cao đẳng và Đại học: Nếu có nguyện vọng và đủ tiêu chuẩn để dự thi theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Y tế.

Chỉ tiêu tuyển sinh:

 

Khu vực tuyển sinh:

Theo quy định của Bộ Giáo và Đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỤC TIÊU NHIỆM VỤ

1. Mục tiêu tổng quát

          Đào tạo người Kỹ thuật viên Xét nghiệm đa khoa có kiến thức và kỹ năng cơ bản ở trình độ trung cấp để làm được các xét nghiệm thông thường ở các phòng xét nghiệm của các cơ sở Y tế. Có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cao; tác phong nhanh nhẹn, tỷ mỷ và chính xác; có đủ sức khỏe; có ý thức và khả năng học tập vươn lên.

  

 

ĐÀO TẠO ĐIỀU DƯỠNG GÂY MÊ HỒI SỨC 

Đầu trang

Bậc học:

Trung học chuyên nghiệp

Nhóm ngành đào tạo:

Khoa học sức khoẻ

Ngành đào tạo:

Điều d­ưỡng Gây mê hồi sức

Chức danh tốt nghiệp:

Điều dưỡng trung cấp Gây mê hồi sức

Mã số đào tạo:

 367210

Thời gian đào tạo:

2 năm

Hình thức đào tạo:

Chính qui

Đối tượng tuyển sinh:

Tốt nghiệp THPT hoặc BTVH

Cơ sở đào tạo:

Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học Y tế và các khoa y thuộc Tr­ường Đại học đ­ược Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Y tế thẩm định cho phép.

Nơi làm việc sau tốt nghiệp:

 Các cơ sở y tế công lập: Các phòng mổ của các Bệnh viên đa khoa tuyến huyện, tuyến tỉnh - Thành phố, các tr­ường Trung học Y tế và các Trường Đại học Y khoa. Làm việc tại các cơ sở ngoài công lập theo đúng chuyên ngành đào tạo.

Bậc sau đại học có thể học tiếp:

Cao đẳng và Đại học: Nếu có nguyện vọng và đủ tiêu chuẩn để dự thi theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Y tế.

Chỉ tiêu tuyển sinh:

 

Khu vực tuyển sinh:

Theo quy định của Bộ Giáo và Đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỤC TIÊU NHIỆM VỤ 

1. Mục tiêu tổng quát

Đào tạo người điều dưỡng viên Gây mê hồi sức có kiến thức và kỹ năng cơ bản ở bậc trung cấp để làm được những kỹ thuật cơ bản của chuyên khoa Gây mê hồi sức. Có phẩm chất đạo đức tốt, l­ương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cao, tác phong nhanh nhẹn, tỷ mỷ và chính xác, có sức khỏe, có đủ khả năng tự học v­ươn lên.  

 

ĐÀO TẠO DƯỢC SĨ TRUNG HỌC 

Đầu trang

Bậc học:

Trung học chuyên nghiệp

Nhóm ngành đào tạo:

Khoa học sức khoẻ

Ngành đào tạo:

Dược trung học

Chức danh tốt nghiệp:

Dược sĩ trung học

Mã số đào tạo:

 367220

Thời gian đào tạo:

2 năm

Hình thức đào tạo:

Chính qui tập trung

Đối tượng tuyển sinh:

Tốt nghiệp THPT hoặc BTVH

Cơ sở đào tạo:

Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học Y tế và các khoa y thuộc Trường Đại học đ­ược Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Y tế thẩm định cho phép.

Nơi làm việc sau tốt nghiệp:

 Các cơ sở y tế công lập: Các phòng mổ của các Bệnh viên đa khoa tuyến huyện, tuyến tỉnh - Thành phố, các tr­ường Trung học Y tế và các Trường Đại học Y khoa. Làm việc tại các cơ sở ngoài công lập theo đúng chuyên ngành đào tạo.

Bậc sau đại học có thể học tiếp:

Cao đẳng và Đại học: Nếu có nguyện vọng và đủ tiêu chuẩn để dự thi theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Y tế.

Chỉ tiêu tuyển sinh:

 

Khu vực tuyển sinh:

Theo quy định của Bộ Giáo và Đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÔ TẢ NHIỆM VỤ 

            Người dược sĩ trung học có thể thực hiện được các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

            - Quản lý, bảo quản, tồn trữ, cung ứng, cấp phát thuốc.

            - Tham gia sản xuất thuốc.

            - Hướng dẫn sử dụng thuốc cho người dùng.

            - Hướng dẫn trồng và sử dụng một số cây thuốc nam chữa bệnh thông thường.

            - Xác định nhu cầu và lập kế hoạch cung ứng thuốc.

            - Tham gia thực hiện các chương trình Y tế theo sự phân công.

            - Thường xuyên học tập nâng cao trình độ để làm tốt mọi nhiệm vụ được giao.