Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thuộc Đại học Thái Nguyên (College of Economics and Technology), thành lập năm 2005, theo Quyết định số 4507/QĐ-BGD&ĐT ngày 18/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; là một trường công lập, cơ quan chủ quản là Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

            Địa chỉ: Tổ 15- Phường Thịnh Đán - TP. Thái Nguyên.

            Điện thoại: 02803 855606; fax: 02803 546030;

            Email: Phonghcth@moet.edu.vn;     Website: http://www.tntec.edu.vn.

   Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn trong các lĩnh vực Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Cơ khí, Điện, Điện tử viễn thông, Công nghệ thông tin, Trồng trọt, chăn nuôi - Thú y, Lâm nghiệp, Địa chính. Song song với nhiệm vụ đào tạo Trường có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội cho các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc và cả nước.

   Cùng với sự phát triển chung của ĐHTN, Trường CĐ KT-KT xây dựng kế hoạch chiến lược định hướng phát triển cho nhà trường giai đoạn 2010 - 2020 và tầm nhìn đến 2030. Kế hoạch chiến lượng phát triển Nhà trường được xây dựng trên cơ sở kế hoạch chiến lược giai đoạn 2010-2020 và tầm nhìn đến 2030 của Đại học Thái Nguyên, Nghị Quyết của Đảng bộ Nhà trường lần thứ nhất.

   Xây dựng kế hoạch chiến lược giai đoạn 2010-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 với mục đích đưa công tác xây dựng kế hoạch trong nhà trường vào nề nếp và thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển nhà trường theo hướng xác định. Góp phần nâng cao hiệu quả cho việc đầu tư của Nhà nước, các tổ chức doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế cho nhà trường.

  Xây dựng Kế hoạch chiến lược 2010-2020 và tầm nhìn 2030 nhận được được sự lãnh đạo của Đảng uỷ, sự chỉ đạo của Ban giám hiệu. Tham gia biên soạn trực tiếp là các phòng với chức năng, những đơn vị làm công tác tham mưu cho Hiệu trưởng Nhà trường trong các lĩnh vực công việc. Kế hoạch chiến lược được sự đóng góp của toàn thể CBVC và được thông qua tại Hội nghị CB chủ chốt Nhà trường.

  Kế hoạch chiến lược 2010-2020 và tầm nhìn 2030 là văn bản chính thức về kế hoạch xây dựng phát triển Nhà trường, là cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch hàng năm và các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn của Nhà trường. Đồng thời là cơ sở để xây dựng các đề án đầu tư phát triển xây dựng Nhà trường.