DANH SÁCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT CỦA NHÀ TRƯỜNG

 

Các đơn vị

(bộ phận)

Họ và tên

Chức danh, học vị, chức vụ

Điện thoại, E-mail

 1. Ban Giám hiệu

 

Nguyễn Đình Mãn

NGƯT PGS. TS - Hiệu trưởng

 0912223774

ndman@gmail.com

Trương Đại Đức

 

Ngô Xuân Hoàng

 

Ngô Cường

TS - Phó hiệu trưởng

 

TS - Phó hiệu trưởng

 

TS - Phó hiệu trưởng

 

0989063070

truongdaiduc@gmail.com

0912140848

hoangnx@tnu.edu.vn

0912450191

cuongnx@tnu.edu.vn

 2. Tổ chức Đảng bộ

Nguyễn Đình Mãn

Bí thư Đảng uỷ

0912223774

 

Trương Đại Đức

Phó Bí thư Đảng uỷ

0989063070

 

3. Đoàn thanh niên

Nguyễn Hữu Phấn

ThS - Bí thư Đoàn TN

0983783844

 

4. Công đoàn trường

Võ Quốc Việt

TS - Chủ tịch CĐ

0974157868

voquocviet@tnu.edu.vn

5. Phòng ĐT-KH&QHQT

Nguyễn Văn Bình

PGS.TS - Trưởng phòng

01684298666

Phongdaotao.dtu@moet.edu.vn

6. Phòng TTKH&ĐBCL

Trần Đình Thành

ThS - Trưởng phòng

0912478909 

phongttkk@tntec.eduvn 

7. Phòng CT HSSV

Vũ Văn Đam

ThS - Q.Trưởng phòng

0913509437

vudamcdktkt@gmail.com

8. Phòng tổng hợp

Ma Đình Bộ

KS - Trưởng phòng

0912759947

phonghcth.dtu@moet.edu.vn

9. Trung tâm CNTT-TV

Phạm Ngọc Quý

ThS - Phó giám đốc

0912898192

Phamngocquy@tntec.edu.vn

10. Tổ KH-TC

Trương Thị Việt Phương

Phó phòng Tổng hợp - Kế toán trưởng

0913351266

vietphuongcdkt@gmail.com

11. Trung tâm tư vấn và Giới thiệu việc làm hỗ trợ HSSV

Nguyễn Đình Mãn

TS - Giám đốc

0912223774

12. Trung tâm thực nghiệm và chuyển giao công nghệ

Nguyễn Đình Mãn

TS - Giám đốc

0912223774

trungtamthth@tntec.edu.vn

13. Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

Võ Thị Ngọc

Ths - Trưởng khoa

0984796067

khoaktcn@tntec.edu.vn

14. Khoa Khoa học Cơ bản

Phùng Thị Hải Yến

Ths - Trưởng khoa

0915212959

khoakhcb@tntec.edu.vn

15. Khoa Kĩ thuật Nông lâm

Nguyễn Duy Lam

TS - Trưởng khoa

0983640097

khoaktnl@tntec.edu.vn

16. Khoa KT&QTKD

Hà Quang Trung

Ths - Trưởng khoa

 

0983640154

haquangtrung.kt@gmail.com

17. Khoa Đào tạo Nghề

Vũ Thanh Bình

Ths - Trưởng khoa

 

0988983365

khoadtn@tntec.edu.vn