Tổ chức Cán bộ

Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Hệ thống thông tin địa lý (GIS) trực thuộc Đại học Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ngày 29-09-2017
Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Hệ thống thông tin địa lý (GIS) trực thuộc Đại học Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Đọc tiếp...

Bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật

Ngày 02-09-2017
 

Sáng 31/8, tại Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) đã tổ chức công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

 

Đọc tiếp...

Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ngày 01-09-2017
Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật nhiệm kỳ 2017 - 2022
Đọc tiếp...

Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm Phó trưởng Ban Kế hoạch Tài chính - Đại học Thái Nguyên

Ngày 07-06-2017
Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm Phó trưởng Ban Kế hoạch Tài chính - Đại học Thái Nguyên
Đọc tiếp...

Quyết định về việc cử phụ trách Ban Cơ sở vật chất Đại học Thái Nguyên

Ngày 06-06-2017
Quyết định về việc cử phụ trách Ban Cơ sở vật chất Đại học Thái Nguyên
Đọc tiếp...

Quyết định về việc giao nhiệm vụ bổ sung cho các Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 11-05-2017
Quyết định về việc giao nhiệm vụ bổ sung cho các Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2016-2021
Đọc tiếp...

Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 13-04-2017
Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Đọc tiếp...

Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Đại học Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 05-04-2017
Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Đại học Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016 - 2021
Đọc tiếp...

Bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

Ngày 23-03-2017
 

Sáng 21/3, tại Trung tâm Học liệu, Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) đã tổ chức công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

 

Đọc tiếp...