ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN

 

VĂN PHÒNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH –

HỘI SINH VIÊN

Điện thoại: 0280 3851589

Email: vpdtn.dhtn@moet.edu.vn

Bí thư Đoàn TN:

Hà Xuân Linh

 

ĐT: 0280 3852650; Email: haxuanlinh.tnu@gmail.com

Phó Bí thư Đoàn TN:

Nguyễn Đình Yên

 

ĐT: 0280 3851589; Email: nguyendinhyen@tnut.edu.vn

Phó Bí thư Đoàn TN:

Nguyễn Hữu Toàn

 

Email: toannguyenhuu79@gmail.com

Chủ tịch Hội sinh viên:

Nguyễn Đình Yên

 

ĐT: 0280 3851589; Email: nguyendinhyen@tnut.edu.vn

Phó Chủ tịch Hội SV:

Trần Việt Cường

 

Email: tranvietcuong2006@gmail.com