VĂN PHÒNG & BAN CHỨC NĂNG

VĂN PHÒNG

Điện thoại: 0280 3852650, 0280 3852691; Fax: 0280 3852665

Email: vanphong.dhtn@moet.edu.vn

Chánh Văn phòng:

PGS.TS. Nguyễn Thanh Hà

 

ĐT: 0280 3852650; Email: nguyenthanhha@tnut.edu.vn

Phó Chánh Văn phòng:

TS. Hà Xuân Linh

 

ĐT: 0280 3852650; Email: haxuanlinh@gmail.com

 

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Điện thoại: 02803 653048

Email: bancntt.dhtn@moet.edu.vn

Giám đốc Trung tâm:

ThS. Nguyễn Minh Tân

 

ĐT: 0280 3653048; Email: minhtancit@tnu.edu.vn

Phó Giám đốc Trung tâm:

ThS. Nông Minh Ngọc

 

ĐT: 0280 3754709; Email: ngocnm@tnu.edu.vn

 

BAN CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

Điện thoại: 0280 3652774

Email: bancthssv.dhtn@moet.edu.vn

Trưởng ban:

ThS. Nguyễn Tất Thắng

 

ĐT: 0280 3652774; Email: nguyentatthang.tnu@gmail.com

Phó Trưởng ban:

Nguyễn Hưng Thịnh

 

ĐT: 0280 3652774; Email: hungthinh.dhtn@gmail.com

 

BAN ĐÀO TẠO

Điện thoại: 0280 3852651; 0280 3753041

Email: bandaotao.dhtn@moet.edu.vn

Trưởng ban:

PGS.TS. Nguyễn Quốc Tuấn

 

ĐT: 0280 3348931

Phó Trưởng ban:

PGS.TS. Trần Văn Tường

 

ĐT: 0280 3753041

Phó Trưởng ban:

TS. Đỗ Như Tiến

 

ĐT: 0280 3852651

 

BAN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Điện thoại: 0280 3851588

Email: bansdh.dhtn@moet.edu.vn

Trưởng ban:

PGS.TS. Trần Thanh Vân

 

ĐT: 0280 3852653; Email: vanmy@hn.vnn.vn

Phó Trưởng ban:

TS. Nguyễn Xuân Trường

 

ĐT: 0280 3851588; Email: truongdhtn2009@gmail.com

Phó Trưởng ban:

ThS. Lê Tiến Dũng

 

ĐT: 0280 3851588; Email: letiendungtn@gmail.com

 

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

Điện thoại: 0280 3851690

Email: banqhqt.dhtn@moet.edu.vn

Trưởng ban:

PGS.TS. Đỗ Anh Tài

 

ĐT: 0280 3851690; Email: doanhtaitnu@gmail.com

Phó Trưởng ban:

ThS. Nguyễn Khắc Sơn

 

ĐT: 0280 3851690; Email: khacson2008@gmail.com

 

BAN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Điện thoại: 0280 3857407; 0280 3852654

Email: bankhtc.dhtn@moet.edu.vn

Trưởng ban:

TS. Nguyễn Hồng Liên

 

ĐT: 0280 3857407; Email: nguyenhonglien@tnu.edu.vn

Phó Trưởng ban:

ThS. Phan Thanh Vụ

 

ĐT: 0280 3656481; Email: vupt@tnu.edu.vn

 

BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Điện thoại: 0280 3654102; 0280 3654096

Email:

Trưởng ban:

PGS.TS. Lại Khắc Lãi

 

ĐT: 0280 3654102; Email: laikhaclai@gmail.com

Phó Trưởng ban:

TS. Mai Anh Khoa

 

ĐT: 0280 3654096; Email: khoa.mai@gmail.com

 

BAN QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN ĐHTN

Điện thoại: 0280 3859211; 0280 3652773

Email: banqlda.dhtn@moet.edu.vn

Trưởng ban:

ThS. Nguyễn Khắc Hùng

 

ĐT: 0280 3859211; Email: khachungdhkh@gmail.com

Phó Trưởng ban:

Trần Văn Phú

 

ĐT: 0280 3654101

Phó Trưởng ban:

Nguyễn Xuân Tiến

 

ĐT: 0280 3654101

 

BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ

Điện thoại: 0280 3840016; 0280 3753030

Email: bantccb.dhtn@moet.edu.vn

Trưởng ban:

PGS.TS. Đàm Thị Uyên

 

ĐT: 0280 3840016; Email: bantccb.dhtn@moet.edu.vn

Phó Trưởng ban

ThS. Nguyễn Thị Thủy

 

ĐT: 0280 3753030; Email: nguyenthithuy@tueba.edu.vn

Phó Trưởng ban

Hoàng Thái Sơn

 

ĐT: 0280 3753030; Email: hthaison79@gmail.com

 

BAN THANH TRA, KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Điện thoại: 0280 3857390

Email: ttkt.dhtn@moet.edu.vn

Trưởng ban:

ThS. Phạm Văn Hùng

 

ĐT: 0280 3857390; Email: vanhungkt@gmail.com

Phó Trưởng ban:

PGS.TS. Nguyễn Đăng Hòe

 

ĐT: 0280 3752860; Email: ndanghoe@vnn.vn