SỐ LIỆU THỐNG KÊ

TỔNG HỢP CÁN BỘ VIÊN CHỨC VÀ HỢP ĐỒNG
CỦA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NĂM 2016

(Tính đến 31/12/2016)

TT

Đơn vị

Tổng số
 CBVC

Tổng số cán bộ giảng dạy

Dân tộc ít người

Học hàm

Trình độ đào tạo

GS

PGS

Tiến
 

Thạc
 

Đại
học

Cao
 đẳng

CKII

CKI

BSNT

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1

VP  Đại học Thái Nguyên

149

45

10

2

9

29

69

40

2

 

 

 

2

Trường Đại học KT & QTKD

491

346

72

 

10

47

298

118

2

 

 

 

3

Trường Đại học KTCN

572

397

33

 

12

57

318

162

4

 

 

 

4

Trường Đại học Sư phạm

561

379

94

2

32

156

234

127

6

 

 

 

5

Trường Đại học CNTT & TT

493

328

47

 

1

28

298

125

7

 

 

 

6

Trường Đại học Nông lâm

487

308

65

4

27

110

230

116

3

 

 

 

7

Trường Đại học Khoa học

332

238

33

1

6

63

199

50

3

 

 

 

8

Trường Đại học Y - Dược

499

349

107

3

13

53

189

162

3

9

2

5

9

Trường Cao đẳng Kinh tế - KT

220

166

18

 

2

12

133

59

4

 

 

 

10

Khoa Ngoại ngữ

156

112

14

 

 

14

102

36

1

 

 

 

11

Khoa Quốc tế

56

29

5

 

1

3

28

20

3

 

 

 

12

Phân hiệu ĐHTN tại Lào cai

34

13

5

 

2

4

17

11

2

 

 

 

13

Bệnh viện Trường ĐH Y Khoa

76

0

13

 

 

 

5

15

1

 

5

 

14

Trung tâm Học liệu

49

4

7

1

 

3

20

21

1

 

 

 

15

Trung tâm Giáo dục QP

78

35

14

 

 

 

20

42

3

 

 

 

16

Trung tâm Hợp tác Quốc tế

3

 

 

 

 

 

1

2

 

 

 

 

17

Trung tâm Đào tạo Từ xa

12

2

 

 

 

1

5

5

1

 

 

 

18

Trung tâm Đào tạo tiền Tiến sĩ

5

 

 

 

 

 

3

2

 

 

 

 

19

Trung tâm Phát triển NLNN

19

1

2

 

 

1

4

13

 

 

 

 

20

Nhà xuất bản

25

5

2

 

2

5

9

8

1

 

 

 

 

Tổng cộng

4317

2757

541

13

117

586

2182

1134

47

9

7

5