Tin mới cập nhật

SỐ LIỆU THỐNG KÊ

TỔNG HỢP CÁN BỘ VIÊN CHỨC CỦA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

(Tính đến 31/12/2013)

 

 

TT

Đơn vị

Tổng số CBVC

Tổng số cán bộ giảng dạy

Trình độ đào tạo

Chức danh

Tiến
 sĩ

Thạc
 sĩ

         Đại 

học          

CKI

CKII

BS nội trú

GS

PGS

1

Cơ quan Đại học Thái Nguyên

123

42

21

54

39

 

 

 

2

11

2

Trường ĐHKT & QTKD

438

305

27

181

194

 

 

 

 

6

3

Trường ĐH KTCN + VNC

613

430

39

283

227

 

 

 

9

4

Trường ĐH Sư Phạm + VNC

580

400

112

251

162

 

 

 

1

21

5

Trường ĐH CNTT & TT

447

294

12

211

171

 

 

 

 

1

6

Trường ĐH Nông Lâm + VNC

503

308

88

209

165

 

 

 

4

19

7

Trường ĐH Khoa học

336

262

26

163

127

 

 

 

 

5

8

Trường ĐH Y-Dược

492

332

43

156

180

7

9

5

2

8

9

Trường CĐ Kinh tế - KT

258

192

9

129

93

 

 

 

 

2

10

Khoa Ngoại ngữ

165

112

5

90

63

 

 

 

 

 

11

Khoa Quốc tế

58

27

2

13

38

 

 

 

 

2

12

Bệnh viện Trường ĐH Y

59

 

 

2

9

 

 

 

 

 

13

Trung tâm Học liệu

46

5

3

15

24

 

 

 

 

1

14

Trung tâm Giáo dục QP

78

32

 

7

39

 

 

 

 

 

15

Trung Tâm hợp tác Quốc Tế

4

 

 

 

4

 

 

 

 

 

16

Trung Tâm đào tạo Từ xa

7

 

 

1

4

 

 

 

 

 

17

TT Đào tạo tiền Tiến sĩ

4

 

 

 

4

 

 

 

 

 

18

TT PT nguồn lực ngoại ngữ

9

 

 

 

9

 

 

 

 

 

19

Nhà xuất bản

12

2

2

5

5

 

 

 

 

2

 

Tổng cộng

4232

2743

389

1770

1557

7

9

5

9

87