SỐ LIỆU THỐNG KÊ

TỔNG HỢP CÁN BỘ VIÊN CHỨC CỦA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NĂM 2015

(Tính đến 31/12/2015)

TT

Đơn vị

Tổng số
 CBVC

Tổng số cán bộ giảng dạy

Học hàm

Trình độ đào tạo

GS

PGS

Tiến
 

Thạc
 

Đại
học

Cao
 đẳng

CKI

CKII

Bác sỹ nội trú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

1

 Văn phòng Đại học Thái Nguyên

155

46

2

10

24

62

53

2

 

 

 

2

 Trường Đại học KT & QTKD

501

354

0

7

33

273

165

5

 

 

 

3

 Trường Đại học KT Công nghiệp

591

409

 

11

52

321

174

8

 

 

 

4

 Trường Đại học Sư phạm

581

394

1

28

149

244

146

2

 

 

 

5

 Trường Đại học CNTT&TT

505

338

 

1

25

257

175

7

 

 

 

6

 Trường Đại học Nông lâm

533

305

4

23

102

240

150

5

 

 

 

7

 Trường Đại học Khoa học

346

261

1

5

50

199

65

4

 

 

 

8

 Trường Đại học Y-Dược

495

337

2

11

50

186

150

3

3

11

6

9

 Trường Cao đẳng KT - Kỹ thuật

243

184

 

2

7

150

65

5

 

 

 

10

 Khoa Ngoại ngữ

156

115

 

 

12

98

42

1

 

 

 

11

 Khoa Quốc tế

57

25

 

1

1

23

22

3

 

 

 

12

 Phân hiệu ĐHTN tại Lào cai

2

2

 

2

2

 

 

 

 

 

 

13

 Bệnh viện Trường Đại học Y

76

 

 

 

 

6

16

 

5

 

 

14

 Trung tâm Học liệu

49

4

 

1

3

19

22

1

 

 

 

15

 Trung tâm Giáo dục Quốc phòng

67

31

 

 

 

12

40

3

 

 

 

16

 Trung tâm Hợp tác Quốc tế

2

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

17

 Trung tâm Đào tạo Từ xa

9

 

 

 

 

2

7

 

 

 

 

18

 Trung tâm Đào tạo tiền Tiến sĩ

6

0

 

 

 

2

4

 

 

 

 

19

 Trung tâm PTNL ngoại ngữ

16

0

 

 

 

2

14

 

 

 

 

20

 Nhà xuất bản

16

3

 

2

3

7

4

2

 

 

 

 

Tổng cộng

4406

2808

10

104

513

2104

1315

51

8

11

6