NHÓM CHUYÊN GIA

DANH SÁCH CHUYÊN GIA NHÓM TOÁN HỌC
(
Kèm theo quyết định số:            /QĐ/ĐHTN-KHCN&MT, Ngày      /8/2011 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên)

TT

Họ và tên

Chuyên ngành

Đơn vị công tác

Chức danh HĐ

SĐT

1

PGS.TS. Nông Quốc Chinh

Đại số, HH, Tôpô

Trường Đại học Khoa học

Trưởng nhóm

913072707

2

PGS.TS. Phạm Việt Đức

Giải tích

Trường Đại học Sư phạm

Ủy viên

913,072,650

3

PGS.TS Lê Thị Thanh Nhàn

Đại số & LT số

Trường Đại học Khoa học

Ủy viên

915643746

4

PGS.TS. Phạm Hiến Bằng

Giải tích

Trường Đại học Sư phạm

Ủy viên

912,454,595

5

TS. Nguyễn Văn Minh

Toán học tính toán

Trường Đại học Kinh tế & QTKD

Ủy viên

912119767

6

TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Toán học tính toán

Trường Đại học Khoa học

UV thư ký

912211858

(Ấn định danh sách có 6 người)

Thư ký hành chính: Trần Thanh Thương

DANH SÁCH CHUYÊN GIA NHÓM VẬT LÝ


(Kèm theo quyết định số:            /QĐ/ĐHTN-KHCN&MT, Ngày      /8/2011 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên)

TT

Họ và tên

Chuyên ngành

Đơn vị công tác

Chức danh HĐ

SĐT

1

PGS.TS. Vũ Thị Kim Liên

Vật lý chất rắn

Trường Đại học Sư phạm

Trưởng nhóm

 

2

ThS. Nguyễn Văn Đăng

Vật lý

Trường Đại học Khoa học

UV thư ký

983009975

3

TS. Phạm Duy Lác

 Vật lý

Trường Đại học KTCN

Ủy viên

 

4

ThS. Phạm Minh Tân

Vật lý

Trường Đại học Khoa học

Ủy viên

 

5

ThS. Dương Duy Hùng

Vật lý

Trường Đại học Sư phạm

Ủy viên

 

(Ấn định danh sách có 5  người)

Thư ký hành chính: Trần Thanh Thương

DANH SÁCH CHUYÊN GIA NHÓM HOÁ HỌC


(Kèm theo quyết định số:            /QĐ/ĐHTN-KHCN&MT, Ngày      /8/2011 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên)

TT

Họ và tên

Chuyên ngành

Đơn vị công tác

Chức danh HĐ

SĐT

1

PGS.TS. Lê Hữu Thiềng

Hoá lý

Trường Đại học Sư phạm

Trưởng nhóm

 

3

TS. Đỗ Trà Hương

Hoá lý

Trường Đại học Sư phạm

UV thư ký

914273908

2

PGS.TS. Phạm Văn Thỉnh

Hoá hữu cơ

Trường Đại học Sư phạm

Ủy viên

 

4

TS. Nguyễn Đăng Đức

Hóa phân tích

Trường Đại học Khoa học

Ủy viên

 

5

TS. Mai Xuân Trường

Hóa phân tích

Trường Đại học Sư phạm

Ủy viên

 

(Ấn định danh sách có 5 người)

DANH SÁCH CHUYÊN GIA NHÓM SINH HỌC


(Kèm theo quyết định số:            /QĐ/ĐHTN-KHCN&MT, Ngày      /8/2011 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên)

TT

Họ và tên

Chuyên ngành

Đơn vị công tác

Chức danh HĐ

SĐT

1

PGS.TS. Chu Hoàng Mậu

Sinh học

Cơ quan Đai học TN

Trưởng nhóm

 

2

TS. Nguyễn Thị Tâm

Sinh lý TV

Trường Đại học Sư phạm

UV thư ký

0986 059 258

3

TS. Vi Thị Đoan Chính

Vi Sinh vật

Trường Đại học Khoa học

Ủy viên

 

4

TS. Lê Ngọc Công

Sinh thái TV

Trường Đại học Sư phạm

Ủy viên

 

5

TS. Nguyễn Vũ Thanh Thanh

Di truyền học

Trường Đại học Khoa học

Ủy viên

 

(Ấn định danh sách có 5 người)

DANH SÁCH CHUYÊN GIA NHÓM CƠ KHÍ - XÂY DỰNG

(Kèm theo quyết định số:            /QĐ/ĐHTN-KHCN&MT, Ngày      /8/2011 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên)

TT

Họ và tên

Chuyên ngành

Đơn vị công tác

Chức danh HĐ

SĐT

1

PGS.TS. Phan Quang Thế

Máy cắt gọt kim loại

Trường Đại học KTCN

Trưởng nhóm

 

2

TS. Nguyễn Văn Dự

Kỹ thuật cơ khí

Trường Đại học KTCN

UV thư ký

916056618

3

PGS.TS. Nguyễn Đăng Hòe

Kỹ thuật máy công cụ

Trường Đại học KTCN

Uỷ viên

 

4

PGS.TS. Vũ Quý Đạc

Cơ học máy

Viện NCPT Công nghệ cao về KTCN

Ủy viên

 

5

TS. Vũ Ngọc Pi

Công nghệ CTM

Trường Đại học KTCN

Ủy viên

 

6

TS. Nguyễn Đình Mãn

Cơ khí động lực

Trường Cao đẳng KTKT

Ủy viên

 

7

TS. Ngô Cường

Công nghệ CTM

Trường Cao đẳng KTKT

Ủy viên

 

8

TS. Dương Thế Hùng

Xây dựng

Trường Đại học KTCN

Ủy viên

 

(Ấn định danh sách có 8 người)

Thư ký hành chính: Nguyễn Tuấn Anh

DANH SÁCH CHUYÊN GIA NHÓM ĐIỆN - ĐIỆN TỬ - TIN HỌC

(Kèm theo quyết định số:            /QĐ/ĐHTN-KHCN&MT, Ngày      /8/2011 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên)

TT

Họ và tên

Chuyên ngành

Đơn vị công tác

Chức danh HĐ

SĐT

1

PGS.TS. Lại Khắc Lãi

Điện - TĐH

Cơ quan Đại học Thái Nguyên

Trưởng nhóm

 

2

TS. Nguyễn Văn Tảo

An toàn, bảo mật thông tin

Trường Đại học Công nghệ thông tin & TT

Ủy viên thư ký

1913286685

3

PGS.TS. Nguyễn Hữu Công

Điện - TĐH

Cơ quan Đại học Thái Nguyên

Ủy viên

 

4

TS. Phạm Việt Bình

Nhận dạng & xử lý ảnh

Trường Đại học Công nghệ thông tin & TT

Ủy viên

 

5

TS. Nguyễn Mạnh Đức

Tin học

Trường Đại học Sư phạm

Ủy viên

 

6

TS. Trần Xuân Minh

Điện - TĐH

Trường Đại học KTCN

Ủy viên

 

7

TS. Vũ Vinh Quang

Toán - Tin

Trường Đại học Công nghệ thông tin & TT

Ủy viên

 

8

PGS.TS. Ngô Như Khoa

Tin học

Cơ quan Đại học Thái Nguyên

Ủy viên

 

9

ThS. Phạm Đức Long

Điều khiển tự động

Trường Đại học Công nghệ thông tin & TT

Ủy viên

 

(Ấn định danh sách có 8 người)

Thư ký hành chính: Nguyễn Tuấn Anh

DANH SÁCH CHUYÊN GIA NHÓM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Kèm theo quyết định số:   QĐ/QLKH, Ngày  /6/2009 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

TT

Họ và tên

Chuyên ngành

Đơn vị công tác

Chức danh HĐ

1

TS. Phạm Việt Bình

Nhận dạng & xử lý ảnh

Khoa Công nghệ thông tin

Trưởng nhóm

2

PGS.TS. Đỗ Năng Toàn

Xử lý ảnh, thực tại ảo

Viện Công nghệ thông tin

Ủy viên

3

TS. Vũ Vinh Quang

Toán - Tin

Khoa Công nghệ thông tin

Ủy viên

4

TS. Nguyễn Mạnh Đức

Tin học

Trường Đại học Sư phạm

Ủy viên

5

TS. Vũ Mạnh Xuân

Toán - Tin

Trường Đại học Sư phạm

Ủy viên

6

TS. Nguyễn Văn Tảo

An toàn, bảo mật thông tin

Khoa Công nghệ thông tin

Ủy viên thư ký

(Ấn định danh sách có 6 người)

DANH SÁCH CHUYÊN GIA NHÓM TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo quyết định số:            /QĐ/ĐHTN-KHCN&MT, Ngày      /8/2011 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên)

 

TT

Họ và tên

Chuyên ngành

Đơn vị công tác

Chức danh HĐ

SĐT

1

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông

KH đất, SD tài nguyên

Trường Đại học Nông - Lâm

Trưởng nhóm

 

2

PGS.TS. Đỗ Thị Lan

Sinh thái cảnh quan, MT

Trường Đại học Nông - Lâm

UV thư ký

983,640,105

3

PGS.TS. Trần Viết Khanh

Địa lý tự nhiên, môi trường

Cơ quan Đại học Thái Nguyên

Uỷ viên

 

4

PGS.TS. Đặng Văn Minh

SXBV, Môi trường đất

Trường Đại học Nông - Lâm

Ủy viên

 

5

GS.TS. Nguyễn Thế Đặng

Khoa học đất

Trường Đại học Nông - Lâm

Ủy viên

 

6

PGS.TS. Lương Thị Hồng Vân

Sinh học, môi trường

Viện Khoa học sự sống

Ủy viên

 

7

TS. Hoàng Lâm

Hóa nông nghiệp

Trường Đại học Khoa học

Ủy viên

 

(Ấn định danh sách có 7 người)

Thư ký hành chính: Nguyễn Tuấn Anh

 

DANH SÁCH CHUYÊN GIA NHÓM NÔNG LÂM

Kèm theo quyết định số:         QĐ/QLKH, Ngày   /6/2009 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

TT

Họ và tên

Chuyên ngành

Đơn vị Công Tác

Chức danh HĐ

1

PGS.TS. Trần Ngọc Ngoạn

Nông học

Trường Đại học Nông - Lâm

Trưởng nhóm

2

PGS.TS. Nguyễn Hữu Hồng

Nông học

Trường Đại học Nông - Lâm

Ủy viên

3

PGS.TS. Đào Thanh Vân

Nông học

Trường Đại học Nông - Lâm

Ủy viên

4

PGS.TS. Ngô Xuân Bình

Nông học

Trường Đại học Nông - Lâm

Ủy viên

5

PGS.TS. Luân Thị Đẹp

Nông học

Trường Đại học Nông - Lâm

Ủy viên

6

PGS.TS. Dương Văn Sơn

Phát triển NT

Trường Đại học Nông - Lâm

Ủy viên

7

TS. Võ Quốc Việt

Trồng trọt

Trường Cao đẳng KTKT

Ủy viên

7

(Ấn định danh sách có 7 người)

DANH SÁCH CHUYÊN GIA NHÓM NÔNG - LÂM

(Kèm theo quyết định số:            /QĐ/ĐHTN-KHCN&MT, Ngày      /8/2011 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên)

TT

Họ và tên

Chuyên ngành

Đơn vị công tác

Chức danh HĐ

SĐT

1

PGS.TS. Đặng Kim Vui

Lâm nghiệp

Trường Đại học Nông - Lâm

Trưởng nhóm

 

2

TS. Trần Thị Hà

Lâm nghiệp

Trường Đại học Nông - Lâm

UV thư ký

 

3

TS. Lý Văn Trọng

Lâm nghiệp

Trường Đại học Nông - Lâm

Ủy viên

 

4

TS. Vũ Thị Quế Anh

Lâm nghiệp

Trường Đại học Nông - Lâm

Ủy viên

 

5

TS. Nguyễn Văn Thái

Lâm nghiệp

Trường Đại học Nông - Lâm

Ủy viên

 

6

GS.TS. Trần Ngọc Ngoạn

Nông học

Trường Đại học Nông - Lâm

Ủy viên

 

7

PGS.TS. Đào Thanh Vân

Nông học

Trường Đại học Nông - Lâm

Ủy viên

 

8

TS. Võ Quốc Việt

Trồng trọt

Trường Cao đẳng KTKT

Ủy viên

 


(Ấn định danh sách có 8 người)
Thư ký hành chính: Trần Thanh Thường

DANH SÁCH CHUYÊN GIA NHÓM CHĂN NUÔI - THÚ Y
(Kèm theo quyết định số:            /QĐ/ĐHTN-KHCN&MT, Ngày      /8/2011 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên)

TT

Họ và tên

Chuyên ngành

Đơn vị công tác

Chức danh HĐ

SĐT

1

GS.TS. Từ Quang Hiển

Chăn nuôi

Cơ quan Đại học Thái Nguyên

Trưởng nhóm

 

2

TS. Mai Anh Khoa

Chăn nuôi

Cơ quan Đại học Thái Nguyên

UV thư ký

 

3

GS.TS. Nguyễn Quang Tuyên

Vi sinh thú y

Trường Đại học Nông - Lâm

Ủy viên

 

4

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Lan

Thú y

Trường Đại học Nông - Lâm

Ủy viên

 

5

PGS.TS. Trần Văn Phùng

 Chăn nuôi

Viện Khoa học sự sống

Ủy viên

 

6

PGS.TS. Nguyễn Văn Bình

Chăn nuôi

Trường Cao đẳng KTKT

Ủy viên

 

7

PGS.TS. Trần Thanh Vân

Chăn nuôi

Cơ quan Đại học Thái Nguyên

Ủy viên

 

(Ấn định danh sách có 7 người)

Thư ký hành chính: Nguyễn Tuấn Anh

DANH SÁCH CHUYÊN GIA NHÓM Y DƯỢC
(Kèm theo quyết định số:            /QĐ/ĐHTN-KHCN&MT, Ngày      /8/2011 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên)

TT

Họ và tên

Chuyên ngành

Đơn vị công tác

Chức danh HĐ

SĐT

1

PGS.TS. Nguyễn Văn Tư

Sinh lý học

Trường Đại học Y Dược

Trưởng nhóm

 

2

TS. Nguyễn Tiến Dũng

Nội khoa

Trường Đại học Y Dược

UV thư ký

913,516,863

3

GS.TS. Đỗ Văn Hàm

Y học dự phòng

Trường Đại học Y Dược

Ủy viên

 

4

PGS.TS. Nguyễn Văn Sơn

Nhi khoa

Trường Đại học Y Dược

Ủy viên

 

5

PGS.TS. Dương Hồng Thái

Nội khoa

Trường Đại học Y Dược

Ủy viên

 

6

PGS.TS. Trần Đức Quý

Ngoại khoa

Trường Đại học Y Dược

Ủy viên

 

7

TS. Nguyễn Đắc Trung

Vi sinh

Trường Đại học Y Dược

Ủy viên

 

(Ấn định danh sách có 7 người)

Thư ký hành chính: Nguyễn Tuấn Anh

DANH SÁCH CHUYÊN GIA NHÓM KHXH & NHÂN VĂN
(Kèm theo quyết định số:            /QĐ/ĐHTN-KHCN&MT, Ngày      /8/2011 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên)

TT

Họ và tên

Chuyên ngành

Đơn vị công tác

Chức danh HĐ

SĐT

1

PGS.TS. Nguyễn Văn Lộc

Ngôn ngữ

Trường Đại học Sư phạm

Trưởng nhóm

 

2

PGS.TS. Đàm Thị Uyên

Lịch sử VN

Cơ quan Đại học TN

Ủy viên

 

3

PGS.TS. Trần Thị Việt Trung

Văn học

Cơ quan Đại học TN

Ủy viên

 

4

TS. Lê Hồng Thắng

Tiếng Nga

Khoa Ngoại ngữ

Ủy viên

 

5

TS. Vũ Thị Tùng Hoa

Triết học

Trường Đại học Sư phạm

Ủy viên

 

6

PGS.TS. Nguyễn Hằng Phương

VH dân gian

Trường Đại học Sư phạm

Ủy viên

 

7

TS. Nguyễn Xuân Trường

Địa lý

Cơ quan Đại học TN

UV thư ký

914765087

8

TS. Phạm Phương Thái

Văn

Trường Đại học Khoa học

Ủy viên

 

(Ấn định danh sách có 8 người)

Thư ký hành chính: Nguyễn Tuấn Anh

DANH SÁCH CHUYÊN GIA NHÓM KHOA HỌC GIÁO DỤC
(Kèm theo quyết định số:            /QĐ/ĐHTN-KHCN&MT, Ngày      /8/2011 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên)

TT

Họ và tên

Chuyên ngành

Đơn vị công tác

Chức danh HĐ

SĐT

1

PGS.TS. Phạm Hồng Quang

Giáo dục học

Trường Đại học Sư phạm

Trưởng nhóm

 

2

PGS.TS. Đỗ Hồng Thái

PPGD sử

Trường Đại học Sư phạm

UV thư ký

988,508,099

3

PGS.TS. Nguyễn Văn Khải

PP vật lý

Trường Đại học Sư phạm

Ủy viên

 

4

TS. Trịnh Thanh Hải

PP Toán

Trường Đại học Sư phạm

Ủy viên

 

5

TS. Phùng Thị Hằng

Tâm lý

Trường Đại học Sư phạm

Ủy viên

 

6

PGS.TS. Nguyễn Thị Tính

Giáo dục học

Viện NC Kinh tế - KHXH, NV

Ủy viên

 

7

TS. Hoàng Thị Chiên

PP Hoá học

Trường Đại học Sư phạm

Ủy viên

 

8

PGS.TS. Nguyễn Phúc Chỉnh

PPGD Sinh

Trường Đại học Sư phạm

Ủy viên

 

9

TS. Cao Thị Hà

PPGD Toán

Trường Đại học Sư phạm

Ủy viên

 

(Ấn định danh sách có 9 người)

DANH SÁCH CHUYÊN GIA NHÓM KINH TẾ - QTKD
(Kèm theo quyết định số:            /QĐ/ĐHTN-KHCN&MT, Ngày      /8/2011 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên)

TT

Họ và tên

Chuyên ngành

Đơn vị công tác

Chức danh HĐ

SĐT

1

PGS.TS. Trần Chí Thiện

Kinh tế

Trường Đại học Kinh tế & QTKD

Trưởng nhóm

 

2

TS. Nguyễn Thị Gấm

Kinh tế

Trường Đại học Kinh tế & QTKD

Ủy viên thư ký

912805980

3

TS. Trần Quang Huy

Kinh tế

Trường Đại học Kinh tế & QTKD

Ủy viên

 

4

TS. Trần Đình Tuấn

Kinh tế

Trường Đại học Kinh tế & QTKD

Ủy viên

 

5

TS. Bùi Đình Hòa

Kinh tế

Trường Đại học Nông - Lâm

Ủy viên

 

6

TS. Ngô Xuân Hoàng

Kinh tế

Trường Cao đẳng KTKT

Ủy viên

 

7

TS. Hoàng Thị Thu

Kinh tế

Trường Đại học Kinh tế & QTKD

Ủy viên

 

(Ấn định danh sách có 7 người)

Thư ký hành chính: Nguyễn Tuấn Anh

12176649583

DANH SÁCH CHUYÊN GIA LIÊN NGÀNH CƠ BẢN
Kèm theo quyết định số:          QĐ/QLKH, Ngày    /6/2009 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

TT

Họ và tên

Chuyên ngành

Đơn vị công tác

Chức danh HĐ

1

PGS.TS. Chu Hoàng Mậu

Di truyền học

Cơ quan Đai học TN

Trưởng nhóm

2

PGS.TS. Nông quốc Chinh

HH Tôpô

Khoa Khoa học Tự nhiên & Xã hội

Ủy viên

3

PGS.TS. Lê Hữu Thiềng

Phức chất hiếm

Trường Đại học Sư phạm

Ủy viên

4

PGS.TS. Phạm Việt Đức

Giải tích

Trường Đại học Sư phạm

Ủy viên

5

PGS.TS Lê Thị Thanh Nhàn

Đại số

Khoa Khoa học Tự nhiên & Xã hội

Ủy viên

6

TS. Vũ Thị Kim Liên

Vật lý chất rắn

Trường Đại học Sư phạm

Ủy viên

7

TS. Nguyễn Văn Tuấn

Toán cơ

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Ủy viên

8

TS. Nguyễn Thị Tâm

Sinh lý thực vật

Trường Đại học Sư phạm

UV thư ký

9

TS. Vi Thị Đoan Chính

Vi Sinh học

Khoa Khoa học Tự nhiên & Xã hội

Ủy viên

(Ấn định danh sách có 9 người)

DANH SÁCH CHUYÊN GIA LIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ
Kèm theo quyết định số:         QĐ/QLKH, Ngày    /6/2009 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

TT

Họ và tên

Chuyên ngành

Đơn vị công tác

Chức danh HĐ

1

PGS.TS. Lại Khắc Lãi

ĐK-TĐH

Cơ quan Đại học TN

Trưởng nhóm

2

PGS.TS. Ngô Như Khoa 

Cơ học

Cơ quan Đại học TN

UV thư ký

3

PGS.TS. Vũ Quí Đạc

Cơ học

Viện NCPT Công nghệ cao về KTCN

Ủy viên

4

PGS.TS. Nguyễn Đăng Hòe

Cơ khí CTM

Trường Đại học KTCN

Ủy viên

5

PGS.TS. Nguyễn Như Hiển

Điện-TĐH

Trường Đại học KTCN

Ủy viên

6

PGS.TS. Nguyễn Hữu Công 

ĐK-TĐH

Trường Đại học KTCN

Ủy viên

7

TS. Nguyễn Văn Dự

Cơ khí CTM

Trường Đại học KTCN

Ủy viên

8

TS. Nguyễn Đình Mãn

Cơ khí CTM

Trường Cao đẳng KTKT

Ủy viên

9

TS. Phạm Việt Bình

Xử lý ảnh

Khoa Công nghệ thông tin

Ủy viên

(Ấn định danh sách có 9 người)

DANH SÁCH CHUYÊN GIA LIÊN NGÀNH NÔNG LÂM Y
Kèm theo quyết định số:          QĐ/QLKH, Ngày    /6/2009 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

TT

Họ và tên

Chuyên ngành

Đơn vị Công Tác

Chức danh HĐ

1

GS.TS. Từ Quang Hiển

Chăn nuôi

Cơ quan Đại học TN

Trưởng nhóm

2

PGS.TS. Trần Thanh Vân

Chăn nuôi

Cơ quan Đại học TN

UV thư ký

3

PGS.TS. Nguyễn Quang Tuyên

Thú y

Trường Đại học Nông - Lâm

Ủy viên

4

PGS.TS. Trần Ngọc Ngoạn

Nông học

Trường Đại học Nông - Lâm

Ủy viên

5

PGS.TS. Đặng Kim Vui

Lâm nghiệp

Trường Đại học Nông - Lâm

Ủy viên

6

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông

TN-MT

Trường Đại học Nông - Lâm

Ủy viên

7

PGS.TS. Phạm Thị Hồng Vân

Sinh hoá

Trường Đại học Y khoa

Ủy viên

8

PGS.TS. Nguyễn Văn Tư

Sinh lý học

Trường Đại học Y khoa

Ủy viên

9

PGS.TS. Trần Văn Phùng

 Chăn nuôi

Viện khoa học sự sống

Ủy viên

(Ấn định danh sách có 9 người)

DANH SÁCH CHUYÊN GIA LIÊN NGÀNH KHXH & NHÂN VĂN, QUẢN LÝ
Kèm theo quyết định số:          QĐ/QLKH, Ngày    /6/2009 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

TT

Họ và tên

Chuyên ngành

Đơn vị công tác

Chức danh HĐ

5

PGS.TS. Phạm Hồng Quang

Giáo dục học

Trường Đại học Sư phạm

Trưởng nhóm

2

PGS.TS. Đàm Thị Uyên

Lịch sử VN

Trường Đại học Sư phạm

UV thư ký

3

PGS.TS. Nguyễn Văn Lộc

Ngôn ngữ

Trường Đại học Sư phạm

Ủy viên

1

PGS.TS. Trần Thị Việt Trung

Văn học

Nhà xuất bản

Ủy viên

4

TS. Vũ Thị Tùng Hoa

Triết học

Trường Đại học Sư phạm

Ủy viên

6

TS. Đỗ Hồng Thái

PPGD sử

Trường Đại học Sư phạm

Ủy viên

7

PGS.TS. Trần Chí Thiện

Kinh tế

Trường Đại học Kinh tế & QTKD

Ủy viên

8

TS. Đỗ Anh Tài

Phát triển NT

Trường Đại học Kinh tế & QTKD

Ủy viên

9

ThS. Nguyễn Vinh Quang

Tiếng Anh

Khoa Ngoại ngữ

Ủy viên

(Ấn định danh sách có 9 người)