KẾ HOẠCH HỌC TẬP GIẢNG DẠY

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

 

Số:  357   /ĐHTN-ĐT

V/v lập kế hoạch đào tạo năm học

2015-2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                 Thái Nguyên, ngày  05  tháng  3  năm 2015

 

       

            Kính gửi:           - Hiệu tr­ưởng các trư­ờng thành viên;

                                      - Trư­ởng các khoa trực thuộc;

                                      - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng.

 

Để chuẩn bị cho việc xây dựng và thống nhất điều hành kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016, Đại học Thái Nguyên quy định mốc thời gian cho các hoạt động chung và đề nghị các Trư­ờng (Khoa) thực hiện một số công việc sau:

1. Quy định mốc thời gian cho các hoạt động chung:

- Thời gian nghỉ Tết Bính Thân: 2 tuần từ ngày 01/2/2016 đến ngày 14/2/2016;

- Thời gian nghỉ hè năm 2015: 8 tuần từ ngày 20/6/2016 đến ngày 14/8/2016;

- Sinh viên tuyển mới hệ đại học, cao đẳng chính quy năm 2015 và học sinh dự bị đại học nhập trư­ờng, ổn định tổ chức và học chính trị đầu khoá từ 05/9/2015 đến 11/9/2015, năm học mới bắt đầu từ 14/9/2015.

2. Căn cứ mốc thời gian cho các hoạt động chung và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014, các đơn vị dự kiến kế hoạch giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng (GDQP) của đơn vị mình trong năm học 2015-2016 và gửi cho Trung tâm GDQP trước ngày 16 tháng 3 năm 2015; Sau khi lập kế hoạch đào tạo môn GDQP cho các đơn vị, Trung tâm GDQP báo cáo về ĐHTN (qua Ban Đào tạo) vào đầu tháng 4 năm 2015.

3. Các đơn vị xây dựng kế hoạch giảng dạy năm học 2015-2016 và báo cáo Đại học Thái Nguyên trước ngày 05/6/2015.

4. Kết thúc năm học 2014-2015, các đơn vị gửi báo cáo số lượng và danh sách HS-SV thuộc diện buộc thôi học về ĐHTN (qua Ban đào tạo) trước ngày 16/10/2015.

Đề nghị các trư­ờng thành viên và các khoa trực thuộc thực hiện đúng các nội dung và thời gian quy định trên đây.

 

Nơi nhận:                                                                            

- Nh­­ư  Kính gửi;

- Ban GĐ (để b/c)                                

- L­­ưu VT, ĐT.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(đã ký)

 

 

PGS.TS. Nguyễn Hữu Công