DANH BẠ KHỐI CƠ QUAN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Ban Giám đốcBan Tổ chức cán bộ
Điện thoại: 0280 3852.655
Email: bantccb.dhtn@moet.edu.vn

Văn phòng
Điện thoại: 0280 3852.650
Email: vanphong.dhtn@moet.edu.vn

Ban Quản lý cơ sở vật chất và Dự án phát triển ĐHTN
Điện thoại: 0280 3851585
Email: banqldaxd.dhtn@moet.edu.vn

Ban Đào tạo
Điện thoại: 02803 852651
Email: bandaotao.dhtn@moet.edu.vn

Ban Đào tạo Sau đại học
Điện thoại: 02803 851.588
Email: bansdh.dhtn@moet.edu.vn

Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường
Điện thoại: 0280 3654.102
Email: banqlkh.dhtn@moet.edu.vn

Ban Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
Điện thoại: 0280 3857390


Ban Hợp tác quốc tế
Điện thoại: 0280 3751.681
Email: banqhqt.dhtn@moet.edu.vn

Ban Công tác chính trịBan Công tác HSSV
Điện thoại: 0280 3652774
Email: bancthssv.dhtn@moet.edu.vn

Ban Kế hoạch tài chính
Điện thoại: 0280 3852.654
Email: bankhtc.dhtn@moet.edu.vn

Trung tâm Công nghệ thông tin
Điện thoại: 02803 840088
Email: Bancntt.dhtn@moet.edu.vn

Trung tâm Đào tạo Từ xa
Điện thoại: 02803.903.399
Fax: 02803.748.989
Email: dttxdhtn@gmail.com
Tìm kiếm
Họ và tên:
Chức vụ:
Phòng ban: