Tin mới cập nhật

Thông tin chung

 

CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN QUA CÁC THỜI KỲ

 

            Công đoàn Đại học Thái Nguyên được thành lập theo Quyết định số 09/QĐ-LĐT ngày 01/12/1995 của Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên.

 

Danh sách Ban chấp hành lâm thời Công đoàn Đại học Thái Nguyên 1995 – 1997

 

1               Đ/c Trần Liên Hương                                      Chủ tịch

2               Đ/c Lâm Tự Tiến                                             Phó Chủ tịch

3               Đ/c  Nguyễn Văn Trại                                     Phó Chủ tịch

4               Đ/c Nguyễn Trọng Đại                                    Ủy viên Thường vụ

5               Đ/c Hoàng Thế Đình                                       Ủy viên Thường vụ

6               Đ/c Phạm Lê Hùng                                         Ủy viên BCH

7               Đ/c Hoàng Thị Liêm                                        Ủy viên BCH

8               Đ/c Trần Thị Thủy                                          Ủy viên BCH

9               Đ/c Nguyễn Văn Đạt                                       Ủy viên BCH

10             Đ/c Dương Duy Hùng                                     Ủy viên BCH

11             Đ/c Đỗ Văn Phượng                                       Ủy viên BCH

12             Đ/c Hầu Văn Ninh                                           Ủy viên BCH

13             Đ/c Hoàng Minh Tần                                       Ủy viên BCH

14             Đ/c Đinh Ngọc Trịnh                                       Ủy viên BCH

15             Đ/c Trần Minh Thế                                         Ủy viên BCH

 

Danh sách Ủy ban kiểm tra lâm thời Công đoàn Đại học Thái Nguyên

         

1               Đ/c Hoàng Thế Đình                                       Chủ nhiệm UBKT

2               Đ/c Phạm Duy Hùng                                       Phó Chủ nhiệm UBKT

3               Đ/c  Phạm Lê Hùng                                        Ủy viên UBKT

4               Đ/c Phạm Trọng Hoạch                                  Ủy viên UBKT

5               Đ/c Trần Thị Việt Trung                                  Ủy viên UBKT

 

Đến năm 2005, Công đoàn Đại học Thái Nguyên chuyển sinh hoạt từ Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên về trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam (theo Quyết định số 412-QĐ/TCKT-CĐN ngày 13/08/2005 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc tiếp nhận Công đoàn Đại học Thái Nguyên).

Khi mới thành lập Công đoàn Đại học Thái Nguyên có 07 Công đoàn Cơ sở trực thuộc với 1.514 đoàn viên công đoàn, gồm: CĐ trường ĐHSP, CĐ trường ĐHNL, CĐ trường ĐHKTCN, CĐ trường ĐHYK (nay là CĐ Trường ĐH Y Dược), CĐ trường Công nhân kỹ thuật (nay là CĐ trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật), CĐ trường Đại học Đại cương, CĐ Khối cơ quan ĐHTN.

Năm 2000 theo quyết định của Bộ, trường Đại học Đại cương sát nhập vào trường Đại học Sư phạm. Do vây, Công đoàn Đại học Thái Nguyên còn 06 Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Đến nay, Công đoàn Đại học Thái Nguyên đã có 13 công đoàn cơ sở trực thuộc với 4.110 công đoàn viên, gồm:

1.           Công đoàn trường Đại học Sư phạm

2.           Công đoàn trường Đại học Nông lâm

3.           Công đoàn trường Đại học Y - Dược

4.           Công đoàn trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

5.           Công đoàn trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh

6.           Công đoàn Trường Đại học Khoa học

7.           Công đoàn Trường Đại học Công nghệ thông tin & Truyền thông

8.           Công đoàn trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật

9.           Công đoàn Khoa Ngoại ngữ

10.          Công đoàn Khoa Quốc tế

11.          Công đoàn Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên

12.          Công đoàn Trung tâm Giáo dục Quốc phòng

13.          Công đoàn Trung tâm Học liệu – Nhà xuất bản

 

Từ khi thành lập đến nay, Công đoàn Đại học Thái Nguyên đã trải qua 05 kỳ Đại hội:

 

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN ĐHTN LẦN THỨ NHẤT

NHIỆM KỲ 1997 – 2003

 

          Đại hội tiến hành từ ngày 15/1 đến ngày 16 tháng 01 năm 1997 tại Hội trường ĐH Nông Lâm, dự đại hội có 200 đại biểu chính thức đại diện cho 1514 CBVC của 7 công đoàn cơ sở.

 

 

             Ban chấp hành Công đoàn Đại học Thái Nguyên khóa I, nhiệm kỳ 1997 – 2003

       

  Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 1997 – 2003, gồm 17 đồng chí  (Quyết định số 08/QĐ-LĐLĐ ngày 28-11-1997 của BTV Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên).

 

Chủ tịch: Đ/c Trần Liên Hương

 

Danh sách Ban chấp hành Công đoàn Đại học Thái Nguyên khoá I

 

1               Đ/c Trần Liên Hương                                      Chủ tịch

2               Đ/c Lâm Tự Tiến                                             Phó Chủ tịch

3               Đ/c  Nguyễn Văn Trại                                     Phó Chủ tịch

4               Đ/c Nguyễn Trọng Đại                                    Ủy viên Thường vụ

5               Đ/c Hoàng Thị Liêm                                        Ủy viên Thường vụ

6               Đ/c Nguyễn Khắc Chính                                 Ủy viên BCH

7               Đ/c Phạm Lê Hùng                                         Ủy viên BCH

8               Đ/c Nguyễn Văn Khải                                      Ủy viên BCH

9               Đ/c Ma Thị Ngân                                             Ủy viên BCH

10             Đ/c Hầu Văn Ninh                                           Ủy viên BCH

11             Đ/c Trần Văn Phú                                           Ủy viên BCH

12             Đ/c Hoàng Minh Tần                                       Ủy viên BCH

13             Đ/c Nguyễn Tất Thắng                                   Ủy viên BCH

14             Đ/c Trần Minh Thế                                         Ủy viên BCH

15             Đ/c Trần Thị Thủy                                          Ủy viên BCH

16             Đ/c Đinh Ngọc Trịnh                                       Ủy viên BCH

17             Đ/c Đặng Kim Vui                                            Ủy viên BCH

 

 

Danh sách Ủy ban kiểm tra Công đoàn Đại học Thái Nguyên khoá I

 

1               Đ/c Lâm Tự Tiến                                             Chủ nhiệm UBKT

2               Đ/c Đặng Kim Vui                                            Phó Chủ nhiệm UBKT

3               Đ/c  Bế Văn Cẩm                                            Ủy viên UBKT

4               Đ/c Trần Việt Trung                                        Ủy viên UBKT

5               Đ/c Lưu Chí Thắng                                         Ủy viên UBKT

6               Đ/c Trần Huy Phong                                       Ủy viên UBKT

7               Đ/c Hoàng Ngọc La                                        Ủy viên UBKT

 

 

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN ĐHTN LẦN THỨ HAI

NHIỆM KỲ 2003 - 2008

 

          Đại hội tiến hành từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 3 năm 2003 tại Hội trường Trường Đại học Y khoa, dự đại hội có 200 đại biểu chính thức.

 

             Ban chấp hành Công đoàn Đại học Thái Nguyên khóa II, nhiệm kỳ 2003 – 2008

 

 

Ban chấp hành Công đoàn ĐHTN khóa II gồm:  19  đồng chí

Chủ tịch: Đ/c Đặng Kim Vui

 

Danh sách Ban chấp hành Công đoàn Đại học Thái Nguyên khoá II

 

1               Đ/c  Đặng Kim Vui                                           Chủ tịch

2               Đ/c Nguyễn Văn Trại                                      Phó Chủ tịch thường trực

3               Đ/c Nguyễn Trường Kháng                            Ủy viên Thường vụ

4               Đ/c Trần Thị Việt Trung                                  Ủy viên Thường vụ

5               Đ/c Phạm Trọng Hoạch                                  Ủy viên Thường vụ

6               Đ/c Nguyễn Khắc Chính                                 Ủy viên BCH

7               Đ/c Hoàng Minh Tần                                       Ủy viên BCH

8               Đ/c Phạm Đức Ngọc                                       Ủy viên BCH

9               Đ/c Luân Thị Đẹp                                           Ủy viên BCH

10             Đ/c Đặng Tiến Hoạt                                        Ủy viên BCH

11             Đ/c Vũ Thị Hoàn                                             Ủy viên BCH

12             Đ/c Đinh Ngọc Trịnh                                       Ủy viên BCH

13             Đ/c Vũ Đức Dục                                              Ủy viên BCH

14             Đ/c Phan Thanh Vụ                                        Ủy viên BCH

15             Đ/c Nguyễn Ánh Nguyệt                                 Ủy viên BCH

16             Đ/c Đặng Văn Doanh                                      Ủy viên BCH

17             Đ/c Vũ Thị Ngọc Lan                                      Ủy viên BCH

18             Đ/c Vũ Vinh Quang                                         Ủy viên BCH

19             Đ/c Hầu Văn Ninh                                           Ủy viên BCH

 

Danh sách Ban chấp hành Công đoàn Đại học Thái Nguyên khoá II

 

1               Đ/c Nguyễn Văn Trại                                      Chủ nhiệm UBKT

2               Đ/c Vũ Vinh Quang                                         Phó Chủ nhiệm UBKT

3               Đ/c  Lưu Chí Thắng                                        Ủy viên UBKT

4               Đ/c Trịnh Xuân Tráng                                     Ủy viên UBKT

5               Đ/c Bùi Hồng Vũ                                             Ủy viên UBKT

6               Đ/c Lê Tất Khương                                         Ủy viên UBKT

7               Đ/c Nguyễn Độc Lập                                      Ủy viên UBKT

 

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN ĐHTN LẦN THỨ BA

NHIỆM KỲ 2008 - 2012

 

          Đại hội tiến hành từ ngày 08 đến ngày 09 tháng 12 năm 2008 tại Hội trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, dự đại hội có 200 đại biểu chính thức, đại diện cho 2785 CBVC của  9 công đoàn cơ sở.

 

             Ban chấp hành Công đoàn Đại học Thái Nguyên khóa III, nhiệm kỳ 2008 – 2013

 

Ban chấp hành Công đoàn ĐHTN khóa III gồm: 19  đồng chí

 

Chủ tịch: Đ/c Lương Văn Hinh

 

Danh sách Ban chấp hành Công đoàn Đại học Thái Nguyên khoá III

 

1               Đ/c  Lương Văn Hinh                                      Chủ tịch

2               Đ/c Trần Thanh Vân                                       Phó Chủ tịch

3               Đ/c Đoàn Quang Thiệu                                   Phó Chủ tịch

4               Đ/c Nguyễn Thị Thanh Bình                           Ủy viên Thường vụ

5               Đ/c Phạm Trọng Hoạch                                  Ủy viên Thường vụ

6               Đ/c Nguyễn Khắc Chính                                 Ủy viên BCH

7               Đ/c Nguyễn Ánh Nguyệt                                 Ủy viên BCH

8               Đ/c Trần Nguyệt Anh                                      Ủy viên BCH

9               Đ/c Hoàng Thị Chiên                                      Ủy viên BCH

10             Đ/c Phạm Thị Bông                                         Ủy viên BCH

11             Đ/c Nguyễn Hồng Liên                                   Ủy viên BCH

12             Đ/c Trịnh Xuân Tráng                                     Ủy viên BCH

13             Đ/c Trần Đức Quý                                          Ủy viên BCH

14             Đ/c Mai Quang Trường                                   Ủy viên BCH

15             Đ/c Vũ Vinh Quang                                         Ủy viên BCH

16             Đ/c Phí Hùng Cường                                      Ủy viên BCH

17             Đ/c Đặng Văn Doanh                                      Ủy viên BCH

18             Đ/c Lê Xuân Tòng                                          Ủy viên BCH

19             Đ/c Trần Đình Tuấn                                        Ủy viên BCH

 

Danh sách Ủy ban kiểm tra Công đoàn Đại học Thái Nguyên khoá III

 

1               Đ/c Phạm Trọng Hoạch                                  Chủ nhiệm UBKT

2               Đ/c Vũ Vinh Quang                                         Phó Chủ nhiệm UBKT

3               Đ/c Nguyễn Văn Lương                                  Ủy viên UBKT

4               Đ/c Trịnh Xuân Đàn                                        Ủy viên UBKT

5               Đ/c Đỗ Anh Tài                                               Ủy viên UBKT

 

 

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN ĐHTN LẦN THỨ TƯ

NHIỆM KỲ 2012 - 2017

 

          Đại hội tiến hành từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 10 năm 2012 tại Hội trường Trung tâm Học liệu, dự đại hội có 200 đại biểu chính thức, đại diện cho 4.001 CBVC của 13 công đoàn cơ sở.

 

            Ban chấp hành Công đoàn Đại học Thái Nguyên khóa IV, nhiệm kỳ 2012 – 2017

 

Ban chấp hành Công đoàn ĐHTN khóa IV gồm: 21  đồng chí.

 

Chủ tịch: Đ/c Trần Viết Khanh

 

Danh sách Ban chấp hành Công đoàn Đại học Thái Nguyên khoá IV

 

1               Đ/c Trần Viết Khanh                                       Chủ tịch

2               Đ/c Trần Thanh Vân                                       Phó Chủ tịch

3               Đ/c Nguyễn Ánh Nguyệt                                 Phó Chủ tịch

4               Đ/c Trần Nguyệt Anh                                      Ủy viên Thường vụ

5               Đ/c Nguyễn Tất Thắng                                   Ủy viên Thường vụ

6               Đ/c Đinh Trung Thực                                      Ủy viên Thường vụ

7               Đ/c Đàm Thị Uyên                                          Ủy viên Thường vụ

8               Đ/c Trần Hồng Anh                                         Ủy viên BCH

9               Đ/c Đặng Xuân Bình                                       Ủy viên BCH

10             Đ/c Trịnh Xuân Đàn                                        Ủy viên BCH

11             Đ/c Trần Lương Đức                                      Ủy viên BCH

12             Đ/c Phan Thị Thu Hằng                                  Ủy viên BCH

13             Đ/c Trần Thị Hiền                                           Ủy viên BCH

14             Đ/c Nguyễn Hồng Liên                                   Ủy viên BCH

15             Đ/c Cao Thị Thu Lương                                  Ủy viên BCH

16             Đ/c Lương Thị Lưu                                         Ủy viên BCH

17             Đ/c Ngô Đức Minh                                          Ủy viên BCH

18             Đ/c Phạm Đức Ngọc                                       Ủy viên BCH

19             Đ/c Nguyễn Hữu Thái                                     Ủy viên BCH

20             Đ/c Võ Quốc Việt                                            Ủy viên BCH

21             Đ/c Nguyễn Đình Xanh                                   Ủy viên BCH

 

Danh sách Ủy ban kiểm tra Công đoàn Đại học Thái Nguyên khoá IV

 

1               Đ/c Đinh Trung Thực                                      Chủ nhiệm UBKT

2               Đ/c Nguyễn Hữu Thái                                     Phó Chủ nhiệm UBKT

3               Đ/c Mai Anh Khoa                                           Ủy viên UBKT

4               Đ/c Nguyễn Văn Chí                                       Ủy viên UBKT

5               Đ/c Nguyễn Thị Phương                                 Ủy viên UBKT

6               Đ/c Nguyễn Văn Mạn                                      Ủy viên UBKT

7               Đ/c Phạm Xuân Thủy                                      Ủy viên UBKT

 

Danh sách các Ban chức năng của Công đoàn Đại học Thái Nguyên khoá IV

 

1. Ban nữ công:            

1               Đ/c Đàm Thị Uyên                                          Trưởng ban

2               Đ/c Trần Nguyệt Anh                                      Phó Trưởng ban

3               Đ/c Nguyễn Thị Quốc Dung                           Phó Trưởng ban

4               Đ/c Trần Thị Hiền                                           Ủy viên

5               Đ/c Lương Thị Hạnh                                       Uỷ viên

6               Đ/c Bùi Thị Mai Hoa                                        Uỷ viên

7               Đ/c Nguyễn Thị Yến                                       Uỷ viên

8               Đ/c Võ Thị Ngọc                                             Uỷ viên

9               Đ/c Lương Thị Lưu                                         Uỷ viên

10             Đ/c Phan Thị Hồng Phúc                                Uỷ viên

11             Đ/c Đỗ Thị Mai Hương                                    Uỷ viên

12             Đ/c Cao Thị Thu Lương                                  Uỷ viên

13             Đ/c Đặng Thị Thái Hà                                     Uỷ viên

14             Đ/c Trần Thị Bích Thảo                                  Uỷ viên

15             Đ/c Đào Thị Lý                                                Uỷ viên

 

2. Ban Tổ chức – Thi đua:            

1               Đ/c    Trần Viết Khanh                                    Trưởng ban

2               Đ/c    Trần Thanh Vân                                    Phó trưởng ban

3               Đ/c    Nguyễn Ánh Nguyệt                              Uỷ viên

4               Đ/c    Đàm Thị Uyên                                       Uỷ viên

5               Đ/c    Nguyễn Tất Thắng                                Uỷ viên

6               Đ/c    Đinh Trung Thực                                   Uỷ viên

7               Đ/c    Trần Nguyệt Anh                                   Uỷ viên

 

3. Ban Đời sống – Chính sách – Pháp luật:          

1               Đ/c    Nguyễn Ánh Nguyệt                              Trưởng ban

2               Đ/c    Trần Nguyệt Anh                                   Phó trưởng ban

3               Đ/c    Đinh Trung Thực                                   Uỷ viên

4               Đ/c    Nguyễn Tất Thắng                                Uỷ viên

5               Đ/c    Trịnh Xuân Đàn                                     Uỷ viên

6               Đ/c    Trần Lương Đức                                   Uỷ viên

7               Đ/c    Ngô Đức Minh                                       Uỷ viên

 

4. Ban Tuyên giáo – Văn hóa – Thể thao:          

1               Đ/c    Nguyễn Tất Thắng                                Trưởng ban

2               Đ/c    Dương Duy Hùng                                  Phó trưởng ban

3               Đ/c    Đặng Xuân Bình                                    Phó trưởng ban

4               Đ/c    Lương Thị Lưu                                      Uỷ viên

5               Đ/c    Nguyễn Hữu Thái                                  Uỷ viên

6               Đ/c    Hoàng Thị Cương                                 Uỷ viên

7               Đ/c    Nguyễn Đình Xanh                                Uỷ viên

8               Đ/c    Trần Hồng Anh                                      Uỷ viên

9               Đ/c    Võ Quốc Việt                                         Uỷ viên

10             Đ/c    Trần Minh Thế                                      Uỷ viên

11             Đ/c    Ngô Đức Minh                                       Uỷ viên

 

5. Ban chuyên môn:            

1               Đ/c    Trần Thanh Vân                                    Trưởng ban

2               Đ/c    Dương Duy Hùng                                  Phó trưởng ban

3               Đ/c    Phạm Đức Ngọc                                    Uỷ viên

4               Đ/c    Trần Minh Thế                                      Uỷ viên

5               Đ/c    Đặng Xuân Bình                                    Uỷ viên

6               Đ/c    Phan Thị Thu Hằng                               Uỷ viên

 

6. Ban Tài chính và Văn phòng:         

1               Đ/c    Trần Viết Khanh                                    Trưởng ban

2               Đ/c    Nguyễn Ánh Nguyệt                              Phó trưởng ban

3               Đ/c    Trần Thanh Vân                                    Uỷ viên

4               Đ/c    Nguyễn Hồng Liên                                Uỷ viên – Phụ trách tài chính

5               Đ/c    Trần Thị Hiền                                        Uỷ viên

 

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN ĐHTN LẦN THỨ NĂM

NHIỆM KỲ 2018 - 2023

 

          Đại hội tiến hành từ ngày 02 đến ngày 03 tháng 02 năm 2018 tại Hội trường Trung tâm Học liệu, dự đại hội có 200 đại biểu chính thức, đại diện cho 4.190 CBVC của 12 công đoàn cơ sở.

 

            Ban chấp hành Công đoàn Đại học Thái Nguyên khóa V, nhiệm kỳ 2018 – 2023

 

Ban chấp hành Công đoàn ĐHTN khóa V gồm: 21  đồng chí

 

Chủ tịch: Đ/c Trần Viết Khanh

 

Danh sách Ban chấp hành Công đoàn Đại học Thái Nguyên khoá V

 

1               Đ/c Trần Viết Khanh                                       Chủ tịch

2               Đ/c Trần Thanh Vân                                       Phó Chủ tịch

3               Đ/c Nguyễn Ánh Nguyệt                                 Phó Chủ tịch

4               Đ/c Đàm Thị Uyên                                          Ủy viên Thường vụ

5               Đ/c Nguyễn Tất Thắng                                   Ủy viên Thường vụ

6               Đ/c Vũ Đức Thái                                             Ủy viên Thường vụ

7               Đ/c Nguyễn Đắc Trung                                   Ủy viên Thường vụ

8               Đ/c Đặng Xuân Bình                                       Ủy viên BCH

9               Đ/c Nguyễn Hồng Liên                                   Ủy viên BCH

10             Đ/c Trần Thị Hiền                                           Ủy viên BCH

11             Đ/c Trần Lương Đức                                      Ủy viên BCH

12             Đ/c Trần Hồng Anh                                         Ủy viên BCH

13             Đ/c Nguyễn Đình Yên                                     Ủy viên BCH

14             Đ/c Hoàng Tuấn Anh                                      Ủy viên BCH

15             Đ/c Lâm Hùng Sơn                                         Ủy viên BCH

16             Đ/c Nguyễn Văn Dũng                                    Ủy viên BCH

17             Đ/c Đỗ Thùy Chi                                             Ủy viên BCH

18             Đ/c Nguyễn Trường Sơn                                Ủy viên BCH

19             Đ/c Trần Minh Trường                                    Ủy viên BCH

20             Đ/c Nguyễn Đình Thi                                      Ủy viên BCH

21             Đ/c Tô Vũ Thành                                            Ủy viên BCH

 

Danh sách Ủy ban kiểm tra Công đoàn Đại học Thái Nguyên khoá V

 

1               Đ/c Vũ Đức Thái                                             Chủ nhiệm UBKT

2               Đ/c Nguyễn Trường Sơn                                Phó Chủ nhiệm UBKT

3               Đ/c Đoàn Dũng Trí                                         Ủy viên UBKT

4               Đ/c Phạm Xuân Thủy                                      Ủy viên UBKT

5               Đ/c Trần Anh Thắng                                       Ủy viên UBKT

6               Đ/c Đỗ Quốc Tuấn                                          Ủy viên UBKT

7               Đ/c Hà Xuân Sơn                                            Ủy viên UBKT

 

Danh sách các Ban chức năng của Công đoàn Đại học Thái Nguyên khoá V

 

I. Ban Tổ chức – Thi đua            

 

1     Trần Viết Khanh             Chủ tịch CĐ ĐHTN                                                                   Trưởng ban

2     Trần Thanh Vân             Phó CTCĐ ĐHTN                                                                     Phó trưởng ban

3     Nguyễn Ánh Nguyệt      Phó CTCĐ ĐHTN                                                                     Uỷ viên

4     Đàm Thị Uyên                UV BTV CĐ ĐHTN                                                                    Uỷ viên

5     Nguyễn Tất Thắng         UV BTV CĐ ĐHTN; Chủ tịch CĐ Khối cơ quan ĐHTN              Uỷ viên

6     Vũ Đức Thái                   UV BTV CĐ ĐHTN; Chủ tịch CĐ Trường ĐH CNTT&TT          Uỷ viên

7     Nguyễn Đắc Trung        UV BTV CĐ ĐHTN; Chủ tịch CĐ Trường ĐHYD                       Uỷ viên

 

II. Ban Đời sống – Chính sách – Pháp luật          

 

1     Trần Thanh Vân             Phó CTCĐ ĐHTN                                                                     Trưởng ban

2     Nguyễn Ánh Nguyệt      Phó CTCĐ ĐHTN                                                                     Phó trưởng ban

3     Vũ Đức Thái                   UVBTV, CNUBKT CĐĐHTN; CTCĐ Trường ĐHCNTT&TT      Uỷ viên

4     Đàm Thị Uyên                UV BTV CĐ ĐHTN                                                                    Uỷ viên

5     Trần Thị Hiền                 UV BCH, VPCĐ CĐ ĐHTN                                                        Uỷ viên

6     Trần Lương Đức            UV BCH CĐ ĐHTN; Chủ tịch CĐ Trường ĐHKT & QTKD         Uỷ viên

7     Lâm Hùng Sơn               UV BCH CĐ ĐHTN; Phó CTCĐ Trường ĐHKTCN                    Uỷ viên

8     Trần Minh Trường         UV BCH CĐ ĐHTN; Phó CTCĐ Trường CĐKT-KT                   Uỷ viên

9     Tô Vũ Thành                  UV BCH CĐ ĐHTN; Phó CTCĐ Khối cơ quan ĐHTN                Uỷ viên

10   Hoàng Tuấn Anh            UV BCH CĐ ĐHTN; Phó trưởng Ban KHTC - ĐHTN                 Uỷ viên

 

III. Ban Tuyên giáo – Văn hóa – Thể thao         

 

1     Nguyễn Tất Thắng         UV BTV CĐ ĐHTN; Chủ tịch CĐ Khối cơ quan ĐHTN              Trưởng ban

2     Nguyễn Văn Dũng         UV BCH CĐ ĐHTN; Phó CTCĐ Trường ĐHSP                         Phó trưởng ban

3     Đặng Xuân Bình             UV BCH CĐ ĐHTN; Chủ tịch CĐ Trường ĐHNL                       Uỷ viên

4     Nguyễn Trường Sơn     UVBCH, Phó CNUBKT CĐĐHTN; CTCĐ Trường ĐHKH          Uỷ viên

5     Trần Thị Hiền                 UV BCH, VPCĐ CĐ ĐHTN                                                        Uỷ viên

6     Nguyễn Đình Yên          UV BCH CĐ ĐHTN; Bí thư Đoàn TNCS HCM ĐHTN                Uỷ viên

7     Trần Hồng Anh              UV BCH CĐ ĐHTN; Chủ tịch CĐ TTHL-NXB                            Uỷ viên

8     Đỗ Thùy Chi                  UV BCH CĐ ĐHTN; Phó CTCĐ Trường ĐHSP                         Uỷ viên

9     Nguyễn Đình Thi           UVBCHCĐĐHTN; CTCĐ PHĐHTN tại tỉnh Lào Cai                   Uỷ viên

 

IV.  Ban nữ công

 

1     Đàm Thị Uyên                UV Ban thường vụ Công đoàn ĐHTN                                       Trưởng ban

2     Lương Thị Hạnh            Trưởng ban nữ công CĐ Trường ĐH Khoa học                       Phó T. ban

3     Nguyễn Thu Hiền          Trưởng ban nữ công CĐ Trường ĐH Y Dược                          Phó T. ban

4     Phùng Thị Thu Hà         Trưởng ban nữ công CĐ Trường ĐH KTCN                             Uỷ viên

5     Đỗ Thị Mai Hương         Trưởng ban nữ công CĐ Khối cơ quan ĐHTN                          Uỷ viên

6     Trần Thị Hiền                 Uỷ viên Ban chấp hành, Văn phòng Công đoàn ĐHTN             Uỷ viên

7     Võ Thị Ngọc                   Trưởng ban nữ công CĐ Trường Cao đẳng KTKT                   Uỷ viên

8     Đỗ Thùy Chi                  UVBCH CĐĐHTN; Trưởng ban nữ công CĐ Trường ĐHSP     Uỷ viên

9     Trần Thị Phả                  Trưởng ban nữ công CĐ Trường Đại học Nông lâm                 Uỷ viên

10   Nguyễn T. Phương Hảo  Trưởng ban nữ công CĐ Trường ĐH KT&QTKD                    Uỷ viên

11   Trịnh Thúy Hà                Trưởng ban nữ công CĐ Trường ĐH CNTT&TT                      Uỷ viên

 

V. Ban Tài chính và Văn phòng        

 

1     Trần Viết Khanh                      Chủ tịch Công đoàn ĐHTN                      Trưởng ban

2     Trần Thanh Vân                      Phó CTCĐ ĐHTN                                    Phó trưởng ban

3     Nguyễn Ánh Nguyệt                Phó CTCĐ ĐHTN                                    Uỷ viên

4     Nguyễn Hồng Liên                  UV BCH CĐ ĐHTN                                  Uỷ viên - Phụ trách tài chính

5     Trần Thị Hiền                          UV BCH, VPCĐ CĐ ĐHTN                       Uỷ viên – phụ trách VPCĐ

6     Nguyễn Thúy Quỳnh               Văn phòng CĐ ĐHTN                              Uỷ viên