Lịch các Ban

Lịch công tác tuần từ 24/4 đến 30/4/2017 có chỉnh sửa, bổ sung

Ngày 24-04-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 24/4 ĐẾN 30/4/2017 CÓ CHỈNH SỬA, BỔ SUNG

Đọc tiếp...

Lịch công tác tuần từ ngày 17/4 đến ngày 23/4/2017

Ngày 14-04-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 17/04 ĐẾN 23/4/2017

 

Đọc tiếp...

Lịch làm việc của các ban chức năng và tương đương tuần từ 10/4 đến 16/4/2017 có bổ sung

Ngày 10-04-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 10/04 ĐẾN 16/4/2017 CÓ BỔ SUNG

 

 

Đọc tiếp...

Lịch làm việc của các ban chức năng & tương đương tuần từ 10/4 đến 16/4/2017

Ngày 07-04-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 10/04 ĐẾN 16/4/2017

 

 

Đọc tiếp...

Lịch công tác tuần từ 03/4 đến 09/4/2017 có bổ sung

Ngày 31-03-2017

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

VĂN PHÒNG

–&—

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 03/4 ĐẾN 09/4/2017 CÓ BỔ SUNG

 

Đọc tiếp...

Lịch công tác tuần từ 27/03 đến 02/4/2017

Ngày 24-03-2017

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

VĂN PHÒNG

–&—

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 27/03 ĐẾN 02/4/2017

 

Đọc tiếp...

Lịch công tác tuần từ 20/03 đến 26/03/2017 có bổ sung

Ngày 22-03-2017

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

VĂN PHÒNG

–&—

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 20/03 ĐẾN 26/03/2017 CÓ BỔ SUNG

 

 

Đọc tiếp...

lịch công tác tuần từ 20/3 đến 26/3/2017

Ngày 18-03-2017

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

VĂN PHÒNG

–&—

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 20/03 ĐẾN 26/03/2017

 

 

Đọc tiếp...

lịch công tác tuần từ 13/03 đến 19/03/2017 có bổ sung

Ngày 14-03-2017

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

VĂN PHÒNG

–&—

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 13/03 ĐẾN 19/03/2017 CÓ BỔ SUNG

 

Đọc tiếp...

Lịch công tác tuần từ 13/03 đến 19/03/2017

Ngày 13-03-2017

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

VĂN PHÒNG

–&—

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 13/03 ĐẾN 19/03/2017

 

Đọc tiếp...