Tin mới cập nhật

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS. Trần Xuân Đức

Đăng ngày: 07-12-2017; 395 lần đọc

THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

CỦA NCS. TRẦN XUÂN ĐỨC


- Tên luận án: “Đánh giá tiềm năng đất đai và định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp bền vững huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh”

- Ngành: Quản lý Đất đai

- Mã số: 62.85.01.03

- Họ và tên NCS: Trần Xuân Đức

- Khóa đào tạo: 2014 - 2017

- Người hướng dẫn khoa học:

1. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông;

2. TS. Nguyễn Tiến Sỹ.

- Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

 

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

- Luận án đã lựa chọn và xác định được các chỉ tiêu định lượng, định tính trong đánh giá tính bền vững của các loại hình sử dụng đất phù hợp với điều kiện một huyện miền núi, biên giới vùng Bắc Trung Bộ.

- Bổ sung, hoàn thiện bộ cơ sở dữ liệu về đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp bền vững trên địa bàn huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

 

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TẾ  HOẶC NHỮNG VẤN ĐỀ BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

* Khả năng ứng dụng trong thực tế

- Góp phần bổ sung những vấn đề lý luận về đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ sử dụng đất sản xuất nông nghiệp bền vững địa trên bàn các huyện miền núi biên giới nói chung và huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh nói riêng.

- Cung cấp cơ sở khoa học, định hướng khai thác, sử dụng đất sản xuất nông nghiệp một cách hiệu quả, tiết kiệm và đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững trên địa bàn huyện Hương Sơn.

* Những vấn đề bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu

Cần có những nghiên cứu sâu hơn về ảnh hưởng của việc sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật đến môi trường đất, nước và an toàn nông sản tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

 

INFORMATION OF THE DOCTORAL DISSERTATION 

 

- Research Title: “Assessment of land potential and orientation for sustainable use of agricultural production land in Huong Son district, Ha Tinh province”

- Major: Land Management

- Code:  62.85.01.03

- Ph.D candidate: Tran Xuan Duc

- Course Duration: 2014 - 2017

- Research supervisors:  

1. Assoc. Prof. Nguyen Ngoc Nong, Ph.D

2. Dr. Nguyen Tien Sy

- Training Institution: Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry - Thai Nguyen University

 

THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS

- Selecting and determining the quantitative and qualitative indicators in assessing the sustainability of land use types in accordance with the conditions of a mountainous and border district in the North Central region.

- Supplementing and completing the database on the assessment of land potential of serving the orientation of sustainable agricultural land use in Huong Son district, Ha Tinh province.

 

PRACTICAL APPLICABILITY AND THE NEEDS

FOR FURTHER STUDIES

* Practical applicability:

- Contributing to the theoretical issues of land potential assessing for sustainable agricultural land use in the mountainous and border districts in general and Huong Son district, Ha Tinh province in particular.

- Providing the scientific basis and orientation to effectively & economically exploit and use of agricultural production land ensuring the sustainable development in Huong Son district.

* Opening issues for further studies:

Needing the further studies on the effects of the use of plant protection chemicals on soil and water environment & agricultural safety in Huong Son district, Ha Tinh province.

 

Nguồn: Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Tin bài: Ban Đào tạo - Đại học Thái Nguyên