Tin mới cập nhật

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Quý Nhẫn

Đăng ngày: 07-08-2017; 435 lần đọc

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN CỦA NCS. NGUYỄN QUÝ NHẪN

 

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Quản lý đào tạo theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể ở các Trường cao đẳng Kinh tế khu vực Duyên hải - Nam trung bộ trong giai đoạn hiện nay.

Chuyên ngành:  Quản lý giáo dục                   

Mã số:  62.14.01.14

Họ và tên NCS:  Nguyễn Quý Nhẫn

Người hướng dẫn khoa học 1:  PGS.TS. Đặng Quốc Bảo

Người hướng dẫn khoa học 2:  TS. Nông Khánh Bằng

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

 

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Xác định khung lý luận, tính ưu việt, sự cần thiết của quản lý đào tạo theo tiếp cận TQM ở các trường cao đẳng Kinh tế; chỉ ra vai trò của các lực lượng tham gia quản lý và những yếu tố khách quan và chủ quan ảnh hưởng tới quản lý đào tạo theo tiếp cận TQM.

2. Đánh giá thực trạng quản lý đào tạo và thực trạng quản lý đào tạo theo tiếp cận TQM; xác định những tồn tại, hạn chế trong quản lý đào tạo ở các trường Cao đẳng Kinh tế khu vực Duyên hải - Nam trung bộ.

3. Đề xuất 6 biện pháp quản lý đào tạo theo tiếp cận TQM bao trùm từ đầu vào - quá trình - đầu ra của quá trình đào tạo ở các trường Cao đẳng Kinh tế khu vực Duyên hải - Nam trung bộ  trong giai đoạn hiện nay, khảo, thử nghiệm để khẳng định tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất.

 

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

1. Các ứng dụng và khả năng ứng dụng trong thực tiễn

- Kết quả nghiên cứu về khung lý luận của việc quản lý đào tạo theo tiếp cận TQM trong các Trường cao đẳng Kinh tế có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho những nghiên cứu để phát triển sâu sắc hơn về đào tạo, quản lý đào tạo và quản lý đào tạo theo tiếp cận TQM cho các trường cao đẳng thuộc khối ngành khác hoặc các cấp học và bậc học.

Luận án đã chỉ ra những hạn chế trong quản lý đào tạo theo tiếp cận TQM ở các trường Cao đẳng Kinh tế khu vực Duyên hải – Nam trung bộ, phân tích nguyên nhân, giúp các Trường có thêm những thông tin để đổi mới quá trình đào tạo và quản lý đào tạo của nhà trường nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và đảm bảo chất lượng đào tạo.

Các biện pháp về quản lý đào tạo theo tiếp cận TQM ở các trường Cao đẳng Kinh tế khu vực Duyên hải – Nam trung bộ mà luận án đề xuất được dựa trên cơ sở khoa học đồng thời đã được khảo nghiệm, thử nghiệm về mức độ cần thiết và tính khả thi, có thể đem áp dụng trong quản lý đào tạo tại các trường Cao đẳng Kinh tế khu vực Duyên hải – Nam trung bộ và một số trường Cao đẳng cùng khối ngành có điều kiện tương đồng.

2. Những vấn đề còn bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu

            Những vấn đề về thỏa mãn nhu cầu của khách hàng bên trong và bên ngoài nhà trường trong quản lý đào tạo theo tiếp cận TQM chưa được khai thác triệt để, hoạt động cam kết chất lượng đào tạo chưa được khảo sát và phân tích sâu bởi thị trường lao động và các nhà tuyển dụng lao động.

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISERTATION


Dissertation: Training management using Total Quality Management approach at Colleges of Economics in the present time.

Speciality: Educational Management

Code: 62.14.01.14

Ph.D.Candidate: Nguyễn Quý Nhẫn

Supervisors:

1. Assoc. Prof. Dr. Đặng Quốc Bảo

2. Dr. Nông Khánh Bằng

Training institution: TNU - Thai Nguyen University of Education.

 

NEW SCIENTIFIC FINDINGS

1. Define the theoretical background, the priority and the necessity of training management using TQM approach at colleges of economics; indicate the role of the forces participating in training management as well as the subjective and objective factors that influence training management using TQM approach.

2. Evaluate the current situation of training management in general and training management using TQM approach in particular; define the shortcomings and limitations in training management at colleges of economics in the South Central Coastal Region.

3. Propose 6 measures of training management using TQM approach, covering the input – process – output of training process at colleges of economics in the South Central Coastal Region in the present time; conduct the assay and testing to confirm the urgency and feasibility of the proposed measures.

 

APPLICATIONS IN PRACTICE AND ISSUES NEEDED FOR FURTHER STUDIES

1. Applications in practice

     The findings on the theoretical framework of training management using TQM approach at colleges of economics can be used as reference materials for further research on training, training management and training management using TQM approach at colleges of other majors and levels.

     The thesis has indicated some shortcomings in training management using TQM approach at colleges of economics in the South Central Coastal Region; has analyzed the causes, assisting the colleges to obtain more information in order to innovate the training process and training management of the colleges in the purpose of improving training quality and ensuring training quality.

     The measures of training management using TQM approach at colleges of economics in the South Central Coastal Region which the thesis has proposed are built on scientific foundation, and they have been tested and assayed on the level of necessity and the feasibility. Therefore, they can be applied in training management at the colleges of economics in the South Central Coastal Region and some other colleges with the same majors and criteria.

2. Some issues needed for further studies 

     The issues of satisfying the needs of internal and external customers in training management using TQM approach have not been fully exploited; the commitment to training quality has not been surveyed and deeply analyzed by the labor market and the recruiters.

Nguồn : Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên.

Tin bài: Ban Đào tạo - Đại học Thái Nguyên.