Tin mới cập nhật

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Duy Phấn

Đăng ngày: 19-06-2017; 428 lần đọc

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN

Tên đề tài luận án tiến sĩ: "Xây dựng tiêu chí văn hóa nhà trường trong các trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp".

Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử giáo dục.                   

Mã số: 62.14.01.02

Họ và tên NCS: Nguyễn Duy Phấn

Người hướng dẫn khoa học: GS.TSKH. Nguyễn Văn Hộ

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

 

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề về văn hóa, văn hóa nhà trường (VHNT) và và xây dựng tiêu chí VHNT.

2. Xây dựng khung lý thuyết về xây dựng tiêu chí VHNT trong các trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp (CĐKTCN); Đưa ra những khái niệm cốt lõi như: khái niệm cơ bản về văn hóa, văn hóa tổ chức, văn hóa  nhà trường và xây dựng tiêu chí VHNT; phân tích và đưa ra cở sở khoa học về việc xây dựng tiêu chí VHNT trong các trường CĐKTCN: những đặc điểm cơ bản của các trường CĐKTCN; các thành tố cơ bản của VHNT trong các trường CĐKTCN để từ đó xác định các nhóm tiêu chí và các yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng tiêu chí VHNT trong các trường CĐKTCN.

3. Từ những vấn đề lý luận, với mục đích đưa ra bức tranh sinh động về thực trạng VHNT và xây dựng tiêu chí VHNT, tiến hành khảo sát tại 7 trường CĐKTCN. Trên cơ sở kết quả khảo sát thực trạng, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế những nguyên nhân chủ quan từ phía nhà trường cũng như các nguyên nhân khách quan ngoài giáo dục nhà trường mang lại, đồng thời chỉ ra một số thuận lợi, khó khăn khi xây dựng tiêu chí VHNT trong các trường CĐKTCN.

4. Xác định đưa ra các yêu cầu và nguyên tắc chỉ đạo để đề xuất và hoàn thiện hệ thống tiêu chí VHNT trong các trường CĐKTCN: 7 tiêu chuẩn, 32 tiêu chí với 176 chỉ số cho các tiêu chí. Hệ thống tiêu chí được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu một cách có hệ thống về lý luận và thực tiễn đảm bảo tính khoa học.


KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

1. Các ứng dụng và khả năng ứng dụng trong thực tiễn

Kết quả nghiên cứu về cơ sở lý luận của việc xây dựng tiêu chí VHNT trong các trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho những nghiên cứu để phát triển sâu sắc hơn về văn hóa, VHNT và xây dựng tiêu chí VHNT cho các trường cao đẳng thuộc khối ngành khác hoặc các cấp học và bậc học khác.

Hệ thống tiêu chí VHNT trong các trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp có thể ứng dụng vào việc tự đánh giá VHNT, đồng thời lãnh đạo nhà trường vận dụng hợp lý trong công tác xây dựng VHNT, quản lý VHNT trong các trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp.

2. Những vấn đề còn bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu

Thực tế cho thấy, việc xây dựng VHNT trong các nhà trường ở nước ta còn nhiều bất cập. Vì vậy, cần tiếp tục mở rộng hướng nghiên cứu xây dựng tiêu chí VHNT cho các trường cao đẳng thuộc các khối ngành khác hoặc các bậc học khác ở Việt Nam.

 

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

 

Dissertation title: "Building school culture criteria in Industrial technical colleges".

Speciality: Theory and history of education

Code: 62.14.01.02

Ph.D.Candidate: Nguyen Duy Phan

Scientific supervisor: Prof. Nguyen Van Ho, PhD.

Training institution: Thai Nguyên University of Education, Thai Nguyen University

 

THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS 

1. Overview of the study on cultural issues, school culture and building school culture criteria. 

2. Developing a theoretical framework for building school culture criteria in industrial technical colleges; Giving core concepts such as basic concept of culture, organizational culture, school culture and build of school culture criteria; Analyzing and founding scientific basis of building school culture criteria in industrial technical colleges including basic characteristics of Industrial technical colleges; Basic elements of school culture criteria in Industrial technical colleges to identify groups of criteria and factors that affect the building of school culture criteria in Industrial technical colleges.

3. Based on theories, for the purpose of giving a lively picture about reality of school culture and building school culture criteria, a survey at 7 industrial technical colleges was carried out. Based on the survey result, several issues ảe pointed out: the strengths and limitations, the subjective reasons of the school as well as the objective reasons from outsiders. At the same time, we have pointed out some advantages, disadvantages and major solutions when building the criteria of  school culture in industrial technical colleges.

4.  Identifying and puting forward the  requirements and rules to propose and revise the criteria system of  school culture in industrial technical colleges including 32 criteria with 176 indicators. The criteria system is built on the basis of a systematic study of theories and practices that ensure scientific integrity. The criteria have been expertised to ensure that the necessary and measurable conditions are appropriate to the actual conditions.

 

APPLICATION IN PRACTICE AND THE NEEDS FOR FURTHER STUDIES

1. The practical applications

The results of the research on the theoretical foundations of the building of school culture criteria in industrial technical colleges can be used as reference materials for research to deepen, school culture and building of school culture criteria at other colleges and other training levels.

The system of school culture criteria in industrial technical colleges can be applied to the self-evaluation of school culture, moreover the school leaders can apply rationally in building school culture and managing school culture in industrial technical colleges.

2. Further studies needed

In fact, the building of school culture in schools in our country is still inadequate. Therefore, it is necessary to continue to expand the direction of studying the development of school culture criteria for colleges in other fields or at other  levels of trainingin Vietnam.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.