Tin mới cập nhật

Thông tin luận án của NCS. Vì Thị Xuân Thủy

Đăng ngày: 17-02-2017; 490 lần đọc

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu đặc điểm và biểu hiện gen liên quan đến tính kháng mọt phân lập từ cây ngô”..

Chuyên ngành: Di truyền học

Mã số: 62 42 01 21

Họ tên nghiên cứu sinh: Vì Thị Xuân Thủy

Khóa đào tạo: 2014 - 2018

Người hướng dẫn khoa học: 

1. GS.TS. Chu Hoàng Mậu

 2. PGS.TS. Nguyễn Vũ Thanh Thanh

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Sư phạm

Cơ sở đào tạo: Đại học Thái Nguyên

 

NHỮNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

1. Đánh giá khả năng kháng mọt của các giống ngô nghiên cứu đã xác định được giống ngô SL có khả năng kháng mọt ngô tốt nhất và hai giống LC1 và LVN99 có khả năng kháng mọt ngô kém.

2. Gen ZmDEF1 (DNA) phân lập từ các giống ngô nghiên cứu có 345 bp, cấu trúc bởi hai exon và một intron ở giữa với 102 bp; gen ZmDEF1 (cDNA) có 243 bp mã hóa cho 80 amino acid.

3. Gen ZmDEF1 được biểu hiện thành công trên cây thuốc lá, cây ngô chuyển gen. Protein rZmDEF1 tách chiết từ cây thuốc lá và cây ngô chuyển gen có khối lượng phân tử gần10 kDa đã biểu hiện chức năng ức chế hoạt động của α-amylase của ấu trùng mọt ngô.

 

NHỮNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN

 BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

 

Khả năng ứng dụng:

            Dịch chiết protein của hạt các dòng cây thuốc lá, cây ngô chuyển gen ZmDEF1 có khả năng ức chế hoạt động của α-amylase từ ấu trùng mọt ngô đã góp phần giải quyết cơ sở lý luận của vấn đề nâng cao khả năng kháng mọt bằng tăng cường biểu hiện gen ZmDEF1 bằng phương pháp chuyển gen.

            Kết quả này là cơ sở khoa học vững chắc cho hướng nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật chuyển gen trong nâng cao khả năng kháng mọt của ngô, mở ra triển vọng ứng dụng mới trong thực tiễn tạo giống ngô kháng mọt cao.

Những vấn đề còn bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu:

            Tiếp tục phân tích các cây ngô chuyển gen của hai giống LC1 và LVN99 chuyển gen qua các thế hệ T2, T3,... nhằm chọn, tạo được dòng cây ổn định về khả năng ức chế hoạt độ của α-amylase của mọt ngô, bồi dưỡng tạo giống ngô chuyển gen kháng mọt.      

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

 

Dissertation tittle: “Research on characteristics and expression of weevil-resistant genes isolated from maize”

Speciality: Genetics

Code: 62 42 01 21

PhD. Candidate: Vi Thi Xuan Thuy

Training Course: 2014 - 2018

Supervisors:

1. Prof. Chu Hoang Mau,  Ph.D

2. Assoc. Prof. Nguyen Vu Thanh Thanh,  Ph.D

Training Institution: College of Education, Thainguyen University

 

THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS

 

1. A detailed assessment of maize cultivar’s weevil-resistant ability was carried out. The SL maize cultivar has the best weevil-resistant ability while the LC1 and LVN99 maize cultivars show the lowest resistance to weevils.

2. The ZmDEF1gene (DNA) isolated from interested maize cultivars has 345 bp, including two exons and one intron in the middle with 102 bp. The ZmDEF1 gene (cDNA) has 243 bp coding for 80 amino acids.

3. The ZmDEF1 gene was successfully expressed in transgenic tobacco and maize plants. Recombinant ZmDEF1 protein extracted from transgenic tobacco and maize plants is about 10 kDa in weight. It expressed the inhibition effect on maize weevil larvae’s α-amylase activity.

 

 APPLICATIONS IN PRACTICE AND THE NEEDS FOR FURTHER STUDIES

 

 The practical application:        

Protein extracts from seeds of transgenic tobacco and maize plants can inhibit maize weevil larvae’s α-amylase activity. The result is a theoretical basis for improving resistance to weevils by enhancing the expression of ZmDEF1 gene in transgenic plants.

This result is a scientific basis for the research and application transgenic technology to improving resistant ability to maize weevils, opening up the prospect of creating new applications in high-resistant maize weevils.

 

The issues need further studies:

            We suggest to continuing analysis of transgenic maize lines through the generations T2, T3... to select and create the transgenic maize cultivars having stable inhibiton effect on maize weevil larvae’s α-amylase activity and to foster creation of weevil-resistant maize cultivars.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.