Tin mới cập nhật

Thông tin KQNC nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ mã số B2014-TN06-06NV do TS. Nguyễn Duy Minh làm chủ nhiệm

Đăng ngày: 14-06-2017; 691 lần đọc

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

(Đã sửa theo ý kiến của hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở)

 

1. Thông tin chung

- Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu về hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Mã số: B2014-TN06-06.NV

- Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Duy Minh.

- Cơ quan chủ trì: Đại học Thái Nguyên.

- Thời gian thực hiện: từ 1/2014 đến hết tháng 06/2017.

2. Mục tiêu

Xây dựng được hệ thống phần mềm quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ GD&ĐT cho phép quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp (cấp nhà nước, cấp Bộ, cấp cơ sở).

Xây dựng được cơ sở dữ liệu về các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp, các nhà khoa học thuộc các đại học, học viện, trường đại học, viện và trung tâm nghiên cứu trực thuộc Bộ GD&ĐT và các nhà khoa học có cộng tác với Bộ GD&ĐT trong việc thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ.

Đề xuất được quy trình vận hành hệ thống phần mềm đáp ứng yêu cầu quản lý của Bộ GD&ĐT.

3. Tính mới và sáng tạo

 Trong hoạt động quản lý thông tin khoa học công nghệ của Bộ GD&ĐT nói riêng và của các đơn vị thành viên nói chung được thực hiện theo một quy trình khép kín, đồng bộ từ khi đăng ký đề tài, tổ chức xét duyệt và quyết định tuyển chọn đề tài cho đến giai đoạn thực hiện và nghiệm thu...

Tuy nhiên mọi hoạt động quản lý và quy trình tác nghiệp cũng như lưu trữ phục vụ việc theo dõi, tổng hợp, thống kê báo cáo này chưa tận dụng triệt để lợi thế sự phát triển của lĩnh vực công nghệ thông tin hiện nay.

Sản phẩm của nhiệm vụ giúp cơ quan Bộ GD&ĐT và các đơn vị thành viên ứng dụng CNTT trong việc thực hiện quy trình đăng ký đề tài cấp bộ và cơ quan Bộ có thể thực hiện quy trình tiếp nhận đăng ký và tổ chức thẩm định xét duyệt, phản hồi kết quả cho đơn vị thành viên.

Hỗ trợ lưu trữ và dễ dàng theo dõi, cập nhật tiến độ thực hiện các đề tài, nhiệm vụ KH&CN các cấp do Bộ quản lý, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ giữa các đối tượng dữ liệu có liên quan và giữa Bộ GD&ĐT với các đơn vị thành viên, giúp thực hiện các công việc tổng hợp thống kê, báo cáo một cách nhanh chóng và chính xác tại bất kỳ thời điểm nào.

4. Kết quả nghiên cứu

 Kết quả nghiên cứu đã xây dựng được phần mềm đáp ứng dược các yêu cầu quản lý và lưu trữ các dữ liệu về thông tin khoa học và các nhà khoa học của các các đơn vị thành viên, đồng thời cho phép thực hiện việc đăng ký, cập nhật kết quả thẩm định và xét duyệt đề tài cấp Bộ một cách thuận tiện và dễ dàng thông qua việc qua sử dụng các tính năng của phần mềm.

Hỗ trợ tổng hợp và xuất ra các báo cáo theo yêu cầu của người quản lý.

Xây dựng được quy trình đăng ký và xét duyệt đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ thông qua phần mềm.

Xây dựng được quy trình thu thập dữ liệu về đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ đã thực hiện trước đây và đưa vào lưu trữ trên phần mềm phục vụ tra cứu và thống kê.

5. Sản phẩm

- Sản phẩm ứng dụng:

+ Phần mềm Quản lý và lưu trữ thông tin khoa học công nghệ KHCN2014;

+ Báo cáo đánh giá thực trạng về công tác quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Báo cáo đề xuất giải pháp ứng dụng Công nghệ Thông tin hỗ trợ công tác quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Tài liệu mô tả yêu cầu;

+ Tài liệu thiết kế phần mềm hỗ trợ công tác quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Tài liệu hướng dẫn cài đặt và cấu hình phần mềm;

+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm;

+ Cơ sở dữ liệu về hoạt động Khoa học và Công nghệ cấp Bộ;

+ Tài liệu về quy trình vận hành và tác nghiệp dựa trên phần mềm KHCN2014

- Sản phẩm khoa học: Dương Thị Nhung, Nguyễn Văn Sự, Đinh Đức Hoàng (2016), "Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động KH&CN", Tạp chí KH&CN Đại học Thái Nguyên, 147(02), tr. 107-114.

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

Chuyển giao công nghệ và đào tạo, bao gồm:

- Chuyển giao các phân hệ phần mềm, hướng dẫn cài đặt, sử dụng.

- Tập huấn các cán bộ của Vụ KH&CN Bộ GD&ĐT sử dụng phần mềm, hỗ trợ và bảo trì hệ thống 01 năm sau khi nghiệm thu.

Địa chỉ ứng dụng

Hệ thống được xây dựng theo mô hình trực tuyến và phân cấp, do vậy có thể triển khai đồng thời tới các đơn vị trên toàn quốc.

Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

- Phần mềm sẽ giúp đơn giản hoá công tác lưu trữ và quản lý thông tin hồ sơ về các đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình khoa học, dự án... các cấp do Bộ quản lý.

- Phần mềm có các chức năng cho phép cập nhật trạng thái tiến độ thực hiện giúp cán bộ quản lý theo dõi các đề tài, nhiệm vụ, chương trình, dự án một cách liên tục và chính xác nhất.

- Dễ dàng xử lý, tổng hợp các báo cáo theo yêu cầu của lãnh đạo.

- Quá trình sử dụng sẽ dần hình thành kho dữ liệu về thông tin khoa học và công nghệ từ cấp cơ sở đến cấp Quốc gia do Bộ GD&ĐT quản lý.

 

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

1. General information

- Task title: Researching and developing a software and database of science and technology of Ministry of Education and Training.

- Code: B2014-TN06-06NV

- Author: TS. Nguyen Duy Minh

- Host institution: Thai Nguyen University

- Implementation duration: From 01/2014 to the end 6/2017

2. Objectives

To develop software system for managing science and technology of MOET for managing scientific and technological tasks at all levels (state, ministerial and local levels).

To built up a database of scientific and technological tasks of all levels, scientists from the universities, academies, universities, institutes and research centers under the Ministry of Education and Training and the scientists which has collaborated with the Ministry of Education and Training in the implementation of scientific and technological tasks at ministerial levels.

To propose a procedure for operating the software system to meet the management requirements of MOET.

3. Creativeness and innovativeness

The management of scientific and technological information of Ministry of Education and Training in particular and of the member units in general is carried out in a closed and synchronous process from the project title registration and organizations reviewing and decision on selecting the title until the implementation and acceptance stage.

However all management activities and operational processes as well as archives serving monitoring, synthesis and statistical reports have not fully utilized the advantages of the development of the current field of information technology.

Products of the task is to assist Ministry of Education and Training and the member units to apply IT in the implementation of the project title registration process at the Ministry and ministerial equivalent units to carry out the process of receiving registration and evaluation, approval and feedback on the results to the unit members.

Supporting archives and easy to monitor, update progress of implementation of the scientific and technological projects and tasks managed by the Ministry to ensure the continuity and synchronization between the related data and between Ministry of Education and Training with the unit members to help carry out the work of statistics and reports quickly and accurately at any given time.

4. Research results

 Research results have developed software that meets the requirements for the management and archives of data on scientific information and the scientists of the member units, while allowing the registration, update evaluation results and approval of ministerial level projects at a convenient and easy way by using the features of the software.

Supporting synthesis and extracting reports requested by the manager.

Having built the registration process and approval of scientific and technological projects at ministerial level via software.

Having built a process of gathering data on the scientific and technological projects at the ministerial level which have made previously and put into storage on software for searching and statistics.

5. Product

- Application Product:

+ A Software For Managing And Archiving Scientific and Technological Information KHCN2014;

+ A report on the current status of management of science and technology activities of the Ministry of Education and Training; 

+ A report on proposing solutions for the application of information technology to support the management of scientific and technology activities of the Ministry of Education and Training; 

+ Required descriptive document; 

+ Guideline document to design software to support the management of science and technology activities of the Ministry of Education and Training; 

+ Software installation and configuration guide; 

+ Software manual; 

+ Database of Ministerial-level Science and Technology activities; 

+ Documents about operating and implementing procedures based on software KHCN2014

- Scientific product: Duong Thi  Nhung, Nguyen Van Su, Dinh Duc Hoang (2016), "Applying Information Technology In Science And Technology  Management ", Journal of Science and Technology, 147(02), pp. 107-114.

6. Transferring alternatives,  applicability Institutions, impacts and bennefits of Reseach Results

Technological transfer and training includes:

- Transferring software modules, installation and use instructions.

- Training the staff of the Department of Science and Technology under Ministry of Education and Training to use the software, support and maintain the system 01 year after commissioning.

Applicability Institutions

The system was built on the online and decentralized model, thus can be deployed simultaneously to the units nationwide.

Impacts and Bennefits of Reseach Results

- The software will simplify the work of archives and management of information on scientific and technological projects and tasks, scientific programs and projects at all levels managed by the Ministry.

- The software has the feature to allow status updates on implementation progress to help managers keep track on projects, tasks, programs and projects continuously and accurately.

- Easy to handle and make synthesis reports at the request of leaders.

- The process used will gradually form a data warehouse of information on science and technology from the grassroots to the national level managed by the Ministry of Education and Training.

Thông tin KQNC

Báo cáo tóm tắt

Báo cáo tổng kết

Tin bài: Ban KHCN&MT