Tin mới cập nhật

Thông tin KQNC đề tài KH&CN cấp Đại học mã số ĐH2014-TN07-07 do TS. Nguyễn Đình Vinh chủ nhiệm

Đăng ngày: 11-08-2017; 573 lần đọc

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Thông tin chung

- Tên đề tài: Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano sắt oxi-hyđroxit (FeOOH) thử nghiệm xử lý môi trường nước

- Mã số: ĐH2014 - TN07 - 07

- Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Đình Vinh

- Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên

- Thời gian thực hiện: 01/2014 - 12/2015

2. Mục tiêu

- Xác định được các điều kiện tối ưu để tổng hợp các oxi-hydroxit sắt với kích thước nanomet.

- Khảo sát được các đặc trưng của các sản phẩm tổng hợp được bằng các phương pháp hiện đại.

- Xác định được hiệu quả hấp phụ các kim loại nặng của vật liệu

3. Tính mới, tính sáng tạo

- Nghiên cứu ứng dụng vi sóng trong tổng hợp vật liệu nano FeOOH.

- Đánh giá khả hấp thụ một số kim loại nặng của vật liệu tổng hợp được.

4. Kết quả nghiên cứu

- Khảo sát được các yếu tố như pH, nhiệt độ và vi sóng ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp vật liệu FeOOH.

- Phân tích các đặc trưng của vật liệu bằng các phương pháp hiện đại.

- Đánh giá khả năng hấp phụ một số kim loại nặng như Pb, Cd, Cr của vật liệu chế tạo được.

5. Sản phẩm

5.1. Sản phẩm khoa học

Có 02 bài báo đăng trên tạp chí Khoa học

1. Nguyễn Đình Vinh, Ngô Thị Hồng Thu, Đào Quốc Hương, Nguyễn Thị Hạnh (2015), “Nghiên cứu sự ảnh hưởng của giá trị pH và nhiệt độ đến sự hình thành goethite”, Tạp chí Hóa học, 53(3e12), tr. 365-369

2. Nguyen V. D., Kynicky J., Ambrozova P., Adam V. (2017), “Microwave-Assisted Synthesis of Goethite Nanoparticles Used for Removal of Cr (VI) from Aqueous Solution”, Materials 10(7), pp. 783.

5.2. Sản phẩm đào tạo

03 đề tài sinh viên NCKH đã nghiệm thu

1. Ngô Thị Hồng Thu (2015), Thiết kế quy trình xử lý một số kim loại nặng trong nước,  Đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên.

2. Lự Thị Nga (2015), Thiết kế quy trình xử lý một số chất hoạt động bề mặt trong nước,  Đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên.

3. Phan Thị Huệ (2016), Tổng hợp vật liệu nano goethite với sự hỗ trợ của vi sóng, thử nghiệm hấp thụ ion Cr(VI) trong nước,  Đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên.

01 luận văn thạc sĩ đã nghiệm thu

Phạm Thị Phương Thảo (2017), Ngiên cứu đặc trưng cấu trúc và tính chất của vật liệu goethite ứng dụng xử lý một số kim loại nặng, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên.

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

- Khả năng áp dụng: Ứng dụng xử lý các kim loại nặng trong nước.

- Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu: Có thể cung cấp vật  liệu và quy trình xử lý cho các cá nhân tổ chức.

 

INFORMATION OF RESEARCH RESULTS

1. General iformation

- Project title:  Study on the preparation of iron oxyhydroxide nano materials testing water treatment feasibility.

- Code number: ĐH2014 - TN07 - 07

- Major researcher: TS. Nguyễn Đình Vinh

- Implementirng institution: TNU - University of Sciences

- Duration: from 01/2014 to 12/2015

2. Objective

- Determine the optimal condition for synthesis of iron oxyhydroxide nano materials.

- Characterize the obtained materials by modern methods.

-  Determine the feasibility of heavy metal removal by obtained materials.

3. Creativeness and innovativeness:

- In this project, microwave was used to support the synthesis of FeOOH nano materials.

- The feasibility of heavy metal removal by using obtained materials was evaluted.

4. Research results:

- Investigated some factors such as pH, temperature, and microwave that impact on the synthesis process of FeOOH material.

- Characterized the obtained materials by modern methods.

- Determined the feasibility of heavy metal removal by obtained materials.

5. Product

5.1. Scientific product

Two papers were published on scientific journals

1. Nguyen Dinh Vinh, Ngo Thi Hong Thu, Đao Quoc Huong, Nguyen Thi Hanh (2015), “Study on the effect of pH and temperature on the formation of goethite”, Vietnam Journal of Chemistry, 53(3e12), pp. 365-369

2. Nguyen V. D., Kynicky J., Ambrozova P., Adam V. (2017), “Microwave-Assisted Synthesis of Goethite Nanoparticles Used for Removal of Cr (VI) from Aqueous Solution”, Materials 10(7), pp. 783

5.2. Training product

Three research projects of students were evaluated:

1. Ngo Thi Hong Thu (2015),  Design  treatment process of some heavy metals in water,  Student research project, TNU - University of Sciences.

2. Lu Thi Nga (2015), Design  treatment process of some surfactants in water,  Student research project, TNU - University of Sciences.

3. Phan Thi Hue (2016),  Microwave-assisted synthesis of goethite nano material used for Cr(VI) adsorption in water, Student research project, TNU - University of Sciences.

One master thesis was evaluated

1. Pham Thi Phuong Thao (2017), Study on structural characteristics and properties of goethite material used for treating some heavy metals in water, Master thesis, TNU - University of Sciences.

6. Transfer alternatives, application institutions, impacts and benefits of reserach results

- Ability to apply: Used for treating some heavy metals in water.

- Procedure transfer research results: Provide materail and treatment process for private or companies.

Thông tin KQNC

Báo cáo tóm tắt

Báo cáo tổng kết

Tin bài: Ban KHCN&MT