Tin mới cập nhật

Thông tin KQNC đề tài KH&CN cấp Đại học mã số ĐH2015-TN03-03 do ThS. Nguyễn Quang Thi - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên làm chủ nhiệm

Đăng ngày: 15-06-2017; 805 lần đọc

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Thông tin chung

- Tên đề tài: Ứng dụng Công nghệ GIS, viễn thám và mô hình SWAT để đánh giá sự thay đổi sử dụng đất và mức độ xói mòn đất lưu vực hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

- Mã số: ĐH2015-TN03-03

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Quang Thi

- Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

- Thời gian thực hiện: 02 năm từ tháng 10/2015 đế tháng 10/2017

2. Mục tiêu

- Điểu tra, thu thập các thông tin, số liệu về điều kiện tự nhiên, khí hậu, thời tiết tại lưu vực hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

- Hiện trạng sử dụng đất và các loại sử dụng đất nông nghiệp tại lưu vực hồ Ba Bể.

- Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại lưu vực hồ Ba Bể.

- Đánh giá tiềm năng đất nông nghiệp lưu vực hồ Ba Bể, xây dựng cơ sở dữ liệu không gian bằng công nghệ viễn thám và GIS, xây dựng các bản đồ chuyên đề, bản đồ đơn vị đất đai.

- Ảnh hưởng của việc sử dụng đất đến xói mòn đất trong lưu vực hồ Ba Bể bằng việc ứng dụng mô hình SWAT.

- Đề xuất định hướng và giải pháp sử dụng bền vững đất nông nghiệp tại lưu vực hồ Ba Bể.

3. Tính mới và tính sáng tạo

- Đề tài là công trình nghiên cứu có hệ thống, tổng hợp đầu tiên về sử dụng đất nông nghiệp trên toàn lưu vực hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. Lựa chọn được các LUT và mô hình sử dụng đất nông nghiệp bền vững đề xuất cho áp dụng.

- Đề tài đã xây dựng được một bộ dữ liệu bao gồm cả dữ liệu không gian với các bản đồ chuyên đề và bản đồ tổng hợp bằng các phương pháp chuẩn và dữ liệu thuộc tính về hiện trạng sử dụng đất, tài nguyên đất, rừng, khí hậu làm cơ sở cho các nghiên cứu chuyên ngành  tiếp theo.

4. Kết quả nghiên cứu

Đề tài đã thu được các kết quả nghiên cứu chính sau:

- Điều kiện tự nhiên của lưu vực hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

- Hiện trạng sử dụng đất và các loại sử dụng đất nông nghiệp tại lưu vực hồ Ba Bể

- Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại lưu vực hồ Ba Bể

- Đánh giá tiềm năng đất nông nghiệp lưu vực hồ Ba Bể

- Ảnh hưởng của việc sử dụng đất đến xói mòn đất trong lưu vực hồ Ba Bể

- Đề xuất định hướng và giải pháp sử dụng bền vững đất nông nghiệp tại lưu vực hồ Ba Bể.

5. Sản phẩm

5.1. Sản phẩm khoa học

5.1.1. Nguyễn Quang Thi, Chu Văn Trung, Hà Thị Nguyệt, Hoàng Văn Hùng (2016), ‘’Nghiên cứu xác định hệ thống thủy văn lưu vực sông Chợ Lèng, tỉnh Bắc Kạn (thuộc hệ thống lưu vực hồ Ba Bể) bằng công nghệ GIS”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, Tập 155, Số 10, tr. 61-66.

5.1.2. Nguyễn Quang Thi, Chu Văn Trung, Âu Thị Hoa, Hoàng Văn Hùng (2016), ‘’Ứng dụng công nghệ GIS và phần mềm ALES đánh giá phân hạng thích nghi đất trồng dưa hấu trên địa bàn xã Quảng Khê huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, Tập 159, Số 14, tr. 4-51.

5.1.3. Nguyễn Quang Thi, Hoàng Văn Hùng, Phan Đình Binh, Chu Văn Trung, Phạm Văn Tuấn (2016), Xây dựng các loại bản đồ phục vụ công tác quản lý và bảo vệ đất nông nghiệp tại lưu vực hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, Tập 150, Số 05, tr. 103-108.

5.1.4. Nguyễn Quang Thi, Hoàng Văn Hùng, Hoàng Thị Thúy Hằng (2016), “Nghiên cứu tình hình sử dụng đất và môi trường vùng đệm hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn-khu vực nghiên cứu huyện Chợ Đồn”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, Tập 149, Số 04, tr. 75-80.

5.1.5. Hoàng Văn Hùng, Chu Văn Trung, Nguyễn Quang Thi (2013), Ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác đánh giá mối tương quan giữ rừng với tỷ lệ hộ nghèo tại xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn”, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tháng 9/2013, tr. 169-175.

5.1.6. Nguyễn Quang Thi, Hoang Van Hung, Phan Dinh Binh, Nguyen Thu Thao (2015), “Agricultural Land in Ba Be Lake Basin, Bac Kan Province in the context of Climate Change”, Proceedings of The international Conference on livelihood Development and Sustainable Environmental Management in the Context of Climate Change (LDEM), Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry. Thai Nguyen, November 13-15, 2015, pp. 236-242.

5.1.7. Nguyễn Quang Thi, Hoàng Thị Thúy Hằng, Hoàng Văn Hùng (2015), Nghiên cứu vùng nhạy cảm với môi trường tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn”, Kỷ yếu Hội nghị khoa học toàn quốc về Sinh thái và tài nguyên sinh vật, lần thứ 6, Hà Nội, tr. 1686-1692.

5.1.8. Nguyễn Quang Thi, Phan Đình Binh (2015), “Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) và viễn thám nghiên cứu biến động sử dụng đất huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2005-2015”, Kỷ yêu Hội nghị GIS toàn quốc năm 2015, Hà Nội, tr. 682-686.

5.1.9. Nguyễn Quang Thi, Phan Đình Binh, Hoàng Văn Hùng (2015), ”Thực trạng và giải pháp phát triển nông nghiệp nông thôn tại Việt Nam và tỉnh Bắc Kạn”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học - Chính sách nông nghiệp nông thôn và vấn đề người nông dân bỏ ruộng, Hội khoa học đất Việt Nam, Hà Nội, tr. 67-71.

5.1.10. Hoàng Văn Hùng, Chu Văn Trung, Sẻn Păn Nha Kếp Kẹo, Nguyễn Quang Thi, Trần Thị Mai Anh (2013), “Nghiên cứu xây dựng bản đồ trạng thái rừng tại một số khu vực vùng lõi và vùng đệm của Vườn Quốc gia Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn bằng công nghệ GIS và viễn thám”, Kỷ yếu hội nghị Khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ 7, Tập 2, ISBN: 978-604-915-044-9, tr. 196-204.

5.2. Sản phẩm đào tạo

5.2.1. Hà Thị Nguyệt (2016), Nghiên cứu xác định hệ thống thủy văn thuộc lưu vực hồ Ba Bể, tình Bắc Kạn bằng công nghệ GIS, Khóa luận tốt nghiệp đại học, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên.

5.2.2. Nông Thị Như (2016), Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Khóa luận tốt nghiệp đại học, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên.

5.3. Sản phẩm ứng dụng

5.3.1. Bộ cơ sở dữ liệu không gian và thuộc tính về xói mòn đất lưu vực hồ Ba Bể.

5.3.2. Báo cáo tổng kết đề tài.

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở khoa học quan trọng để huyện Ba Bể, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn xem xét trong quá trình quy hoạch và định hướng sử dụng đất theo quan điểm bền vững.

Kết quả nghiên cứu là tài liệu học tập, tài liệu tham khảo có ý nghĩa cho sinh viên các ngành Quản lý Đất đai, Môi trường của trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

 

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

1. General information

- Project title: Application of GIS technology, remote sensing and SWAT model to assess land use change and soil erosion in Ba Be Lake Watersheds, Bac Kan province

- Code number: ĐH2015-TN03-03

- Coordinator: Ms. Nguyen Quang Thi

- Implementing institution: Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry

- Duration: from October, 2015 to October, 2017

2. Objective(s)

- To examine and collect information and data on natural conditions, climate and weather in Ba Be Lake watersheds, Bac Kan province.

- Current status of land use and types of agricultural land use in the Ba Be Lake watersheds.

- Evaluate the effectiveness of agricultural land use in Ba Be Lake watersheds.

- Potential assessment of agricultural land watersheds in Ba Be reservoir, spatial database development using remote sensing technology and GIS, development of thematic maps, map of land units.

- The impact of land use on soil erosion in the Ba Be Lake watersheds using the SWAT model.

- Proposed orientations and solutions for sustainable use of agricultural land in Ba Be Lake watersheds.

3. Creativeness and innovativeness

- The project is the first systematic study on the use of agricultural land in the whole Ba Be Lake watersheds, Bac Kan province. Selection of LUTs and sustainable land use models proposed for application.

- The project has built up a set of data including spatial data with thematic maps and integrated maps using standard methods and attribute data on current land use, Forest, climate as the basis for the next specialized research.

4. Research results

The following research results were obtained:

- Natural conditions of the watersheds of Ba Be Lake, Bac Kan province.

- Current status of land use and types of agricultural land use in the Ba Be Lake watersheds.

- Evaluate the effectiveness of agricultural land use in Ba Be Lake watersheds.

- Assess the potential of agricultural land watersheds in Ba Be Lake.

- The impact of land use on soil erosion in Ba Be Lake watersheds.

- Proposed orientations and solutions for sustainable use of agricultural land in Ba Be Lake watersheds.

5. Products

5.1. Scientific product

5.1.1. Nguyen Quang Thi, Chu Van Trung, Ha Thi Nguyet, Hoang Van Hung (2016), "Research on hydrological basin system of Cho Leng basin, Bac Kan province (Ba Be lake watersheds) GIS technology”, Journal of Science and Technology, Thai Nguyen University, Vol. 155, No. 10, pp. 61-66.

5.1.2. Nguyen Quang Thi, Chu Van Trung, Au Thi Hoa, Hoang Van Hung (2016), "Applying GIS and ALES software to evaluate the adaptability of watermelon soil in Quang Khe commune, Ba Be district, Bac Kan Province”, Journal of Science and Technology, Thai Nguyen University, Vol. 159, No. 14, pp. 4-51.

5.1.3. Nguyen Quang Thi, Hoang Van Hung, Phan Dinh Binh, Chu Van Trung, Pham Van Tuan (2016), "Building maps for the management and protection of agricultural land in Ba Be Lake watersheds, Bac Kan", Journal of Science and Technology, Thai Nguyen University, Vol 150, No. 05, pp. 103-108.

5.1.4. Nguyen Quang Thi, Hoang Van Hung, Hoang Thi Thuy Hang (2016), "Research on land use and environment in Ba Be Lake buffer zone, Bac Kan province", Journal of Science in Cho Don district And Technology of Thai Nguyen University, Vol 149, No. 04, pp. 75-80.

5.1.5. Hoang Van Hung, Chu Van Trung, Nguyen Quang Thi (2013), "Application of GIS and remote sensing technology to develop a database to assess the relationship of forest holdings with poor households in Khang Ninh commune, Ba Be district, Bac Kan province", Journal of Agriculture and Rural Development, September 2013, pp. 169-175.

5.1.6. Nguyen Quang Thi, Hoang Van Hung, Phan Dinh Binh, Nguyen Thu Thao (2015), "Agricultural Land in Ba Be Lake watersheds, Bac Kan Province in the context of climate change", Proceedings of the International Conference on livelihood Development and Sustainable Environmental Management in the Context of Climate Change (LDEM), Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry, Thai Nguyen, November 13-15, 2015, pp. 236-242.

5.1.7. Nguyen Quang Thi, Hoang Thi Thuy Hang, Hoang Van Hung (2015), "Research on environmentally sensitive areas in Ba Be district, Bac Kan province", Proceedings of the national conference on ecology and natural resources Object, 6th, Hanoi, pp. 1686-1692.

5.1.8. Nguyen Quang Thi, Phan Dinh Binh (2015), "Application of Geographic Information System (GIS) and Remote Sensing for Land Use Changes in Ba Be District, Bac Kan Province, 2005-2015",  Proceedings of the national conference on GIS 2015, Hanoi, pp. 682-686.

5.1.9. Nguyen Quang Thi, Phan Dinh Binh, Hoang Van Hung (2015), "Current situation and solutions for rural development in Vietnam and Bac Kan province", Proceedings of the conference on agricultural and rural science and policy, The issue of farmers leaving the field, Vietnam Land Science Association, Hanoi, pp. 67-71.

5.1.10. Hoang Van Hung, Chu Van Trung, Saip Con Nha Kuc Candy, Nguyen Quang Thi, Tran Thi Mai Anh (2013), "Research on the mapping of forest status in some core zones and buffer zones of the National Park. Ba Be, Bac Kan province by GIS technology and remote sensing”, Proceedings of the 7 th National Geographic Sciences Conference, Vol. 2, ISBN: 978-604-915-044-9, pp. 196-204.

5.2. Training product

5.2.1. Ha Thi Nguyet (2016), “Study on determination of hydrological system in Ba Be Lake basin, Bac Kan situation using GIS technology”, Graduation thesis, TNU-Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry.

5.2.2. Nong Thi Nhu (2016), “Assessment of agricultural land use efficiency in Nong Thuong commune, Bac Kan city, Bac Kan province”, Graduation thesis, TNU-Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry.

5.3. Application product

5.3.1. Spatial and attribute database on soil erosion in Ba Be Lake watersheds.

5.3.2. Summary report.

6. Transfer alternatives, application institutions, impacts and benefits of research results

Research results of the project is an important scientific basis for Ba Be district, Cho Don district, Bac Kan province to consider in the process of land use planning and orientation from a sustainable point of view.

The results of the study are the learning materials, meaningful reference materials for students in the fields of Land and Environmental Management at Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry.

Thông tin KQNC

Báo cáo tóm tắt

Báo cáo tổng kết

Tin bài: Ban KHCN&MT