Tin mới cập nhật

Thông tin KQNC đề tài KH&CN cấp Đại học mã số ĐH2014-TN06-13 do TS. Phạm Thị Ngọc Vân - Trường Đại học Kinh tế & QTKD - Đại học Thái Nguyên làm chủ nhiệm

Đăng ngày: 15-06-2017; 694 lần đọc

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Thông tin chung

- Tên đề tài: Quản lý chăm sóc sức khỏe đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc”

- Mã số: ĐH2014-TN06-13

- Chủ nhiệm: TS. Phạm Thị Ngọc Vân

- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh 

- Thời gian thực hiện: 2014 -2016

2. Mục tiêu nghiên cứu           

Đề tài có mục tiêu chính là đánh giá hệ thống quản lý chăm sóc sức khỏe đồng bào dân tộc thiểu số, đề xuất giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường chăm sóc sức khỏe đồng bào dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Bắc.

3. Tính mới và sáng tạo

Đề tài đã nghiên cứu Đánh giá hệ thống quản lý chăm sóc sức khỏe đồng bào dân tộc thiểu số, đề xuất giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường chăm sóc sức khỏe đồng bào dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Bắc.

4. Kết quả nghiên cứu

Đề tài tập chung nghiên cứu cơ sở lý luận quản lý chăm sóc sức khỏe đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía Băc. Nghiên cứu công tác quản lý chăm sóc sức khỏe đồng bào dân tộc thiểu số trước và sau đổi mới, kinh nghiệm quản lý chăm sóc sức khỏe ở một số quốc gia khác, đặc biệt cho khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa. Phân tích, đánh giá công tác quản lý chăm sóc sức khỏe vùng đồng bào dân tộc thiểu số phía Bắc ở các khía cạnh về lịch sử, dưới tác động của đổi mới, nguồn nhân lực, khả năng đổi mới. Đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý chăm sóc sức khỏe đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc

5. Sản phẩm

- Nguyễn Thị Lan Anh, Thăng Thị Hồng Nhung,  Phạm Thị Ngọc Vân (2016), “Tình hình sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh của người dân tại các trạm y tế xã huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn”, Tạp chí Y học cộng đồng, số 34, tháng 9,10, tr. 46-51.

- Phạm Thị Ngọc Vân, Nguyễn Thị Lan Anh (2016), “Quản lý chăm sóc sức khỏe đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc”, Tạp chí  Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, số 157 (12/2), tr. 207-214.

- Nguyễn Văn Dũng, Phạm Thị Ngọc Vân (2016), Sinh kế của người dân tộc thiểu số tái đinh cư thuộc các công trình thủy điện Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang và Plei Krong, tỉnh Kon Tum, NXB Lý luận Chính trị,

- Nguyễn Quang Hợp, (2015), Public-Private Partnership in Agriculture for Sustainable Livelihood Development for Rural - Case Study in Bac Kan, Hội thảo Proceedings Of The International Conference, pp. 486 - 493.

- 09 chuyên đề nghiên cứu thuộc nội dung của đề tài được Hội đồng khoa học thông qua.

- 01 bản báo cáo kiến nghị.

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

6.1. Phương thức chuyển giao

Kết quả nghiên cứu, sản phẩm của đề tài gồm một báo cáo khoa học, một bản tóm tắt và một mô hình quản chăm sóc sức khỏe đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía Băc.. Các sản phẩm này sẽ được bàn giao cho cơ quan quản lý. Trong đó bản mềm có thể đưa lên Internet để các cá nhân, tổ chức có nhu cầu khai thác và sử dụng.

6.2. Địa chỉ ứng dụng

Đề tài có khả năng ứng dụng với các địa phương có điều kiện tương đồng. Ngoài ra, đề tài được dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên nghiên cứu khoa học tại các trường đại học nói chung và Đại học Thái Nguyên nói riêng.

6.3. Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

Giáo dục, đào tạo: Các bài báo và các công trình công bố trong các hội thảo sẽ là tài liệu cho những nghiên cứu sâu hơn trong chủ đề này. Kết quả nghiên cứu của đề tài cũng là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho công tác giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành y tế công cộng và kinh tế y tế (tại trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên)

Kinh tế, xã hội: Sản phẩm của đề tài sẽ bổ sung vào những nghiên cứu về chăm sóc sức khỏe đồng bào dân tộc thiểu số. Kết quả phân tích là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà quản lý y tế và hoạch định các chính sách y tế cho khu vực miền núi phía Bắc.

 

RESEARCH RESULTS

1.   General information

-       Project: Healthcare management for ethnic minorities in the Northern mountainous Region

-       Code: ĐH2014-TN06-13

-       Person in charger: Dr. Pham Thi Ngoc Van

-       Governing body: University of Economics and Business Administration - TNU.

-       Implementation time: 2014 -2016

2.   Research objectives

The main objective of the project is to evaluate the healthcare management system for ethnic minorities, propose solutions and recommendations to improve healthcare for ethnic minorities in the Northern mountainous region.

3.   Creativeness and innovativeness

The study was conducted to evaluate the ethnic minority health care management system, propose solutions and recommendations to improve the health care of ethnic minorities in the Northern mountainous area.

4.   Research results

The project focuses on studying the rationale of healthcare management for ethnic minorities in Northern mountainous region. Researching the healthcare management of ethnic minorities before and after “Doi Moi”, experience in healthcare management in other countries, especially in mountainous and remote areas. Analyzing and evaluating the management of healthcare for ethnic minorities in mountainous areas in the North under different angles from history, the influence of innovation, human resources, to the ability to innovate. Proposing solutions to strengthen healthcare management for ethnic minorities in mountainous areas in the North.

5.   Products

- Nguyen Thị Lan Anh, Thang Thi Hong Nhung, Pham Thi Ngoc Van (2016), “Situation of using health treatment services at Commune Health Centers, Bac Kan province”, Journal of community medicine, Vol 34, September, 2016. pp. 46-51.

- Pham Thi Ngoc Van, Nguyen Thi Lan Anh (2016), “Healthcare management for ethnic minority groups in north mountainous area”, Journal of Science and Technology, Thainguyen University, No 157 (12/2) pp. 207-214.

- Nguyen Van Dung, Pham Thi Ngoc Van (2016), “Livelihoods of ethnic minorities resettled in Tuyen Quang, Tuyen Quang and Plei Krong, Kon Tum province”, monographs book, The publisher of political theory.

- Nguyễn Quang Hợp, (2015), Public-Private Partnership in Agriculture for Sustainable Livelihood Development for Rural - Case Study in Bac Kan, Proceedings Of The International Conference, pp. 486 - 493.

- 09 topics under.

- 01 report submitted through the faculty of science.

6.   Transfer alternatives, application institutions, impacts and benefit of research results

6.1.  Transfer alternatives

The results and products of this study consist of a scientific report, a summary and a model Healthcare management for ethnic minorities in the Northern mountainous Region. These products will be transferred to management office and will be uploaded to the internet so that individuals and organizations can exploit and use in need.

6.2.  Application institutions

This study is applicable to local government involved in the process of production and supply health care services. Besides, this study can be used as the reference to students doing scientific research in universities in general and in Thai Nguyen university in particular.

6.3.  Impacts and benefit of research results

Education and training: Articles and work published in seminars will be the materials for further research in the topic. The research results of the project are also useful references for teaching students in public health and health economics (at Thai Nguyen University of Economics and Business Administration).

Economy and society: The results of the project will be added to the research on healthcare for ethnic minorities. Analytical results are a useful reference resource for healthcare managers and policymakers in the Northern mountainous region.

Thông tin KQNC

Báo cáo tóm tắt

Báo cáo tổng kết

Tin bài: Ban KHCN&MT