Tin mới cập nhật

Thông tin KQNC đề tài KH&CN cấp Đại học mã số ĐH2014-TN06-11 do PGS.TS. Đỗ Quang Quý làm chủ nhiệm

Đăng ngày: 11-05-2017; 698 lần đọc

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Thông tin chung

- Tên đề tài: Hiệu quả một số mô hình sản xuất cây dược liệu góp phần xóa đói giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc Việt Nam

- Mã số: ĐH2014-TN06-11

-  Chủ nhiệm: PGS.TS. Đỗ Quang Quý

- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

- Thời gian thực hiện: từ tháng 11 năm 2014 đến tháng 11 năm 2016

2. Mục tiêu

2.1 Mục tiêu chung

Nghiên cứu thực trạng hiệu quả một số mô hình sản xuất cây dược liệu góp phần xóa đói giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc Việt Nam. Trên cơ sở phân tích, đánh giá những mặt được, và hạn chế nhằm đưa ra giải pháp nhân rộng.

2.2 Mục tiêu cụ thể

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về hiệu quả mô hình sản xuất cây dược liệu góp phần xóa đói giảm nghèo.

- Phân tích, đánh giá thực trạng một số mô hình sản xuất cây dược liệu góp phần xóa đói giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc Việt Nam.

- Đưa ra giải pháp nhân rộng mô hình sản xuất cây dược liệu góp phần xóa đói giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc Việt Nam.

3. Tính mới, tính sáng tạo

- Nghiên cứu hiệu quả một số mô hình sản xuất cây dược liệu góp phần xóa đói giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc Việt Nam.

- Trên cơ sở tính toán chi phí, thu nhập, nghiên cứu đã đề xuất nhân rộng một số mô hình.

4. Kết quả nghiên cứu đề tài

1, Nghiên cứu đã làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về hiệu quả mô hình sản xuất cây dược liệu góp phần xóa đói giảm nghèo. Từ lý luận và thực tiễn đều cho thấy các mô hình sản xuất cây dược liệu đều cho hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều các cây trồng khác.

 2, Đề tài đã phân tích khá rõ thực trạng hiệu quả mô hình sản xuất cây dược liệu góp phần xóa đói giảm nghèo. Các mô hình sản xuất cây dược liệu đều thực sự đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân: gấp 8 đến 10 lần các cây trồng khác.

3, Đề tài đã đưa ra được 5 nhóm giải pháp nhằm nhân rộng một số mô hình sản xuất cây dược liệu góp phần xóa đói giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc Việt Nam.

5. Sản phẩm

5.1 Sản phẩm khoa học: 02 Bài báo đăng tạp chí trong nước

- PGS.TS. Đỗ Quang Quý, Nguyễn Thị Thu Hà (2015), "Nghiên cứu một số mô hình bảo tồn, sản xuất cây dược liệu", Tạp chí Khoa học Phát triển nông thôn Việt Nam, Số 23 - 12/2015, Trang 9 - 15, Chỉ số ISSN 1859-4700.

- PGS.TS. Đỗ Quang Quý (2016), "Hiệu quả trồng cây Đương Quy ở huyện Bát Xát tỉnh Lao Cai", Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Số 148 (03/1), Trang 119 - 122, Chỉ số ISSN 1859-2171.

5.2 Sản phẩm đào tạo: Hướng dẫn 01 sinh viên Nghiên cứu khoa học

Vương Thị Khánh Huyền (2016), Hiệu quả kinh tế mô hình trồng gừng trên địa bàn xã Tân Sơn huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn, Đề tài cấp Cơ sở, Mã số SV2015 – EC - 003 được Hội đồng nghiệm thu (tháng 6 năm 2016) đánh giá tốt.

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

- Người dân vùng núi phía bắc việt nam thấy được tính hiệu quả của các mô hình và áp dụng mô hình. Điều này cho thấy kết quả của nghiên cứu này sẽ có tác động lan tỏa chuyển dịch cơ cấu cây trồng trong nông nghiệp.

- Cơ quan hoạch định chính sách phối hợp các ngành, chính quyền địa phương, người dân tập trung cho các hoạt động phát triển cây dược liệu để nâng cao thu nhập cho cộng đồng và xã hội.

 

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

1. General Information:

- Project title: “Efficiencies of some production models of medicinal plants contributing to the poverty reduction for the mountainous minority ethnic people in the northern Vietnam"

- Code number: DH2014-TN06-11

- Coordinato: Assoc. Dr. Do Quang Quy

- Implementing institution: University of Economics and Business Administration

- Duration: from November 2014 to November 2016

2. Objectives

2.1 Overall objective

Research on the efficiency of some production models of medicinal plants to contribute to the hunger alleviation and poverty reduction in the mountainous ethnic minority people in the northern Vietnam. Basing on this analysis results, it can be assess achievments and limitations to provide some solutions on model replication.

2.2 Specific Objectives

- Systemalizing basis of theories and practice on the efficiencies of the production models of medicinal plants contributing to the poverty reduction.

- Analyzing and assessing the state of some production models of the medicinal plants contributing to the poverty reduction for the mountainous minority ethnic people in the northern Vietnam.

- Proposing solutions on replication of production models of medicinal plants contributing to the poverty reduction in mountainous minority ethnic people in the northern Vietnam.

3. Novelty, creativity

- This study found the efficiency of some production models of medicinal plants contributing to the poverty reduction for the mountainous minority ethnic people in the northern Vietnam.

- Basing on the calculation of costs, income, selection of effective production models,  the study proposed to replicate some models.

4. Research results:

1 Research has clarified the theoretical and practical issues on the efficiency of production models of medicinal plants contributing to the poverty reduction. Both theories and practicalities show that the economic efficiency of the production models of medicinal plants are much higher than other crops.

2. The study has analyzed the status of the efficiency of the production models of the medicinal plants contributing to the poverty reduction. The productionmodels of medicinal plants were really bring the high economic efficiency for people: greater 8 to 10 times than other crops.

3. The study has proposed 5 groups of solutions to replicate some production models of medicinal plants to contribute to the poverty reduction for the mountainous ethnic minority areas in the northern Vietnam.

5. Products

5.1 Scientific products: 02 articles published in domestic magazines

- Assoc. Dr. Do Quang Quy, Nguyen Thi Thu Ha (2015), "Research on some models of preservation and production of medicinal plants", Journal of Rural Development Science Vietnam, 23- 12/2015, 10 and 15, ISSN 1859-4700.

- Assoc. Dr. Do Quang Quy (2016), "Effect of dipot tree planting in Bat Xat district, Lao Cai province", Journal of Science and Technology, Thai Nguyen University, No. 148 (03/1), pp. 119-112, ISSN number 1859-2171.

5.2 Training products: 1 student conducts scientific research

Vuong Thi Khanh Huyen (2016), Economic efficiency of ginger planting model in Tan Son commune, Cho Moi district, Bac Kan province. Code number SV2015 - EC - 003 was evaluated well by the Council (June 2016).

6. Ability to apply and method of transferring research results:

 - People in the northern mountainous areas of Vietnam would be awared of the effectiveness of the models and apply the model. This results prove that the results of this study will have a significant effect on the shift of the crop structure in agriculture.

- Agencies of policymakers in the sectors, local government, citizens focus on the development activities of medicinal plants to rise income for the community and society.

 Thông tin KQNC

Tin bài: Ban KHCN&MT