Tin mới cập nhật

Thông tin KQNC đề tài KH&CN cấp Đại học mã số ĐH2014-TN06-10 do PGS.TS. Hoàng Thị Thu làm chủ nhiệm

Đăng ngày: 11-05-2017; 621 lần đọc

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Thông tin chung

- Tên đề tài: Tài chính cho chăm sóc sức khỏe đồng bào dân tộc thiểu số miền núi Phía Bắc, Việt Nam

- Mã số: ĐH2014 –TN06 - 10

- Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Hoàng Thị Thu

- Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

- Thời gian thực hiện:10/2014 – 10/2016

2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu chung

Nghiên cứu tài chính cho CSSK đồng bào DTTS miền núi phía Bắc, Việt Nam; từ đó phân tích hình hình thực hiện, những vấn đề bất cập và đề xuất giải pháp khắc phục.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về tài chính CSSK nhân dân thông qua các nội dung cụ thể bao gồm: huy động các nguồn tài chính cho CSSK, chi tiêu cho CSSK và chính sách tài chính cho CSSK.

- Phân tích thực trạng tài chính cho CSSK nhân dân nói chung và đồng bào DTTS nói riêng; tập trung đánh giá về kết quả đạt được và những khó khăn, hạn chế của tài chính CSSK cho đồng bào DTTS miền núi phía Bắc thời gian qua.

- Đề xuất một số giải pháp và khuyến nghị nhằm tăng cường tài chính CSSK và tính công bằng trong CSSK cho đồng bào DTTS miền núi phía Bắc, Việt Nam.

3. Tính mới và sáng tạo

Đề tài tổng hợp, phân tích và đánh giá  thực trạng tài chính cho chăm sóc sức khỏe đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc, Việt Nam. Đây là hướng nghiên cứu chưa nhà nghiên cứu nào thực hiện trước đây.

4. Kết quả nghiên cứu

Thông qua cơ sở lý luận về tài chính cho CSSK và nội dung của tài chính cho chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam, nghiên cứu đã tìm hiểu:

- Giới thiệu một cách cơ bản về khái niệm, đặc điểm, chức năng của tài chính cho chăm sóc sức khỏe

- Làm rõ nội dung của tài chính cho chăm sóc sức khỏe thông qua các nội dung cụ thể  về huy động các nguồn tài chính cho CSSK, chi tiêu cho CSSK và chính sách tài chính cho CSSK.

- Phân tích thực trạng tài chính cho CSSK nhân dân nói chung và đồng bào DTTS nói riêng; tập trung đánh giá về kết quả đạt được và những khó khăn, hạn chế của tài chính CSSK cho đồng bào DTTS miền núi phía Bắc thời gian qua. Có nghiều nguồn tài chính huy động cho CSSK như nguồn NSNN, BHYT, nguồn viện trợ nước ngoài, từ chính bản thân người dân và các nguồn lực xã hội khác nhưng sự đóng góp của các hộ gia đình (tiền túi của người sử dụng) lại luôn chiếm một tỷ lệ lớn của tổng thu cho CSSK. Mặc dù mức cấp NSNN cho y tế tăng nhưng tỷ trọng ngân sách nhà nước chi cho CSSK người dân lại giảm. Do trình độ chưa cao, chưa nhận thức được tính nguy hiểm của các căn bệnh nên tỷ lệ người dân sử dụng bảo hiểm y tế còn ở mức thấp. Trong tổng các khoản chi cho CSSK, tổng chi từ BHYT chỉ chiếm tỷ lệ thấp. Đối với vùng dân tộc, nhà nước đã có chính sách cấp phát thẻ BHYT miễn phí cho người dân sử dụng nhưng việc thực hiện lại có nhiều bất cập.  Theo chính sách xã hội hóa, nguồn viện trợ nước ngoài cho CSSK và y tế tư nhân phát triển, tạo tiền đề và cơ hội cho người dân được khám chữa bệnh nhanh chóng, thuận tiện và đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên việc quản lý nhà nước về nguồn viện trợ nước ngoài và y tế tư nhân lại chưa được quan tâm đúng mức.

- Từ việc phân tích thực trạng, đề tài đã cập nhật các quan điểm về phương hướng phát triển hệ thống y tế Việt Nam, định hướng tăng cường tài chính CSSK cho đồng bào DTTS miền núi phía Bắc của Nhà nước và đề xuất một số giải pháp và khuyến nghị nhằm tăng cường tài chính CSSK và tính công bằng trong CSSK cho đồng bào DTTS miền núi phía Bắc, Việt Nam. Các giải pháp của đề tài có ý nghĩa thực tiễn trong bối cảnh chúng tai đang tiến hành tiến hành xã hội hóa nền y tế. Giải pháp của đề tài góp phần quan trọng trong việc Việt Nam hướng đến một hệ thống y tế công bằng, hiệu quả và phát triển.

5. Sản phẩm

- Hoàng Thị Thu, Vũ Thị Hậu, Vũ Thị Loan, Nguyễn Việt Dũng, Đỗ Kim Dư, Nguyễn Thu Nga, Nguyễn Thị Kim Nhung, Hà Thị Thanh Nga, Hoàng Hà, Bùi Thị Ngân, Ngô Thị Thu Mai (2014), “Tài chính cho chăm sóc sức khỏe đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc,Việt Nam”, Kỷ yếu hội thảo“Y tế và kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc Việt Nam qua 30 năm đổi mới”, tr. 173 - 213.

- Hoàng Thị Thu, Nguyễn Thị Kim Nhung (2016),Giải pháp huy động nguồn lực tài chính cho chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, 9/2016 (478), tr. 102 - 106.

- Hoàng Thị Thu, Hà Thị Thanh Nga (2016),“Nghiên cứu thực trạng tài chính cho chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số”, Tạp chí Tài chính, Kỳ 2 - 9/2016 (641), tr. 52 - 54.

- Hoàng Thị Thu, Hà Thị Thanh Nga (2016), “Về chính sách tài chính cho chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, 10/2016 (24), tr. 7 - 9.

- Bản kiến nghị về tài chính cho chăm sóc sức khỏe đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc, Việt Nam với Ban Tuyên giáo Trung ương.

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

- Kết quả nghiên cứu là tài liệu tham khảo bổ ích cho HĐND, UBND các tỉnh trước khi đưa ra các quyết định liên quan đến vai trò của Nhà nước Việt Nam thông qua chức năng quản lý Nhà nước về kinh tế và chức năng kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

- Kết quả nghiên cứu có thể ứng dụng trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Thầy và Trò trong các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp  đào tạo về kinh tế và tài chính ngân hàng và chính trị học.

- Kết quả nghiên cứu có thể hỗ trợ thông tin cho các cơ quan quản lý Nhà nước (Chính phủ, Bộ, Cục, Vụ, Viện nghiên cứu trong và ngoài nước) nhằm nghiên cứu, thiết lập và điều chỉnh kịp thời các vai trò của Nhà nước trong việc ban hành các chính sách kinh tế nói chung và các chính sách phát triển kinh tế xã hội riêng biệt cho Việt Nam.

 

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

1. General information

- Project title: Finance for health care of ethnic minorities in mountainous areas of northern Vietnam

- Code number: ĐH2014–TN06-10

- Coordinator: Assoc. Prof. Dr. Hoang Thi Thu

- Implementing institution: University of Economics and Business Administration

- Duration: from October, 2014  to October, 2016

2. Objectives

2.1. General Objective

Through analyzing and assessing the Finance for health care of ethnic minorities in mountainous areas of northern Vietnam, the project proposes solutions and policy recommendations in order to enhance the finance for health care of ethnic minorities in mountainous areas of northern Vietnam.

2.2. Specific objectives

- Research and systematization of the theoretical issues about health care financing through the specific contents include: mobilization of financial resources for health care, spending on health care policy and health care financing.

- Study, analyze and evaluate the financial situation for the people's health care in general and in particular ethnic minorities; evaluation focused on the achievements and difficulties in the finance for health care of ethnic minorities in mountainous areas of northern Vietnam

- Propose some solutions and recommendations to strengthen the health care financing and equity in health care for ethnic minority mountainous northern Vietnam.

3. Creativeness and innovativeness

This study analyzes, evaluates and aggregate the financial situation for the health care of ethnic minorities in mountainous northern of Vietnam. This research is not what researchers previously conducted.

4. Research results

Through the theoretical foundation abouthealth care financing and financial contents for health care in Vietnam, researchers learn:

- Introducing a basic concept, features, functions of finance for health care

- Clarification of financial contents for health care through specific contents on the mobilization of financial resources for health care, spending on health care policy and health care financing.

- Analysis of the financial situation for the people's health care in general and in particular ethnic minorities; evaluation focused on the achievements and difficulties, financial constraints of health care for ethnic minority mountainous north recently.

- Assess the achievements and limitations of the Finance for health care of ethnic minorities in mountainous areas of northern Vietnam. From the analysis of the current situation, the study updates views on the development direction of Vietnam’s healthcare system and Recommend solutions to enhance the finance for health care of ethnic minorities in mountainous areas of northern Vietnam

5. Products

- Hoang Thi Thu, Vu Thi Hau, Vu Thi Loan, Nguyen Viet Dung, Do Kim Du, Nguyen Thu Nga, Nguyen Thi Kim Nhung, Ha Thi Thanh Nga, Hoang Ha, Bui Thị Ngan, Ngo Thi Thu Mai (2014), Finance for health care of ethnic minorities in mountainous areas of northern Vietnam”, Proceedings of the workshop "Health care, economics and socio of ethnic minorities in mountainous areas of northern Vietnam over 30 years of innovation", pp. 173- 213.

- Hoang Thi Thu, Nguyen Thi Kim Nhung (2016), Solutions to mobilize the financial resources for health care in Vietnam”, Asia –Pacific Economic Review, 9/2016 (478), pp. 102 - 106.

- Hoang Thi Thu, Ha Thi Thanh Nga (2016), Research the financial situation for health care for ethnic minorities”, Review of Finance,  9/2016 (641), pp. 52- 54.

- Hoang Thi Thu, Ha Thi Thanh Nga (2016),Regarding policy on finance for health care of Vietnam’s ethnic minorities”,  Journal of Economy and Forecast Review, 10/2016 (24), pp. 7 - 9.

- The proposal finance for health care of ethnic minorities in mountainous areas of northern Vietnam to the Central Committee for Propaganda and Education of Vietnam.

6. Transfer alternatives, application institutions, impacts and benefits  of reserach results

- Research results are useful references for the People's Committees of provinces before making any decisions concerning the finance for health care of ethnic minorities in mountainous areas of northern Vietnam.

- Education and training: Project results can be applied in teaching and scientific research in universities, institutes, colleges and vocational schools training in economics and finance - banking and politics.

- The findings can support information for the State management agencies (government, ministries, departments, research institutes) to study, establish and promptly adjust the policies on finance for health care of ethnic minorities in the issuance of general economic policies and the economic policies of social development for Vietnam separately.

Thông tin KQNC

Tin bài: Ban KHCN&MT