Tin mới cập nhật

Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học mã số ĐH2014-TN07-08 do ThS. Nguyễn Thị Trà My - Trường Đại học Khoa học làm chủ nhiệm

Đăng ngày: 02-02-2018; 624 lần đọc

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Thông tin chung

- Tên đề tài: Đặc điểm ngôn ngữ trẻ em từ 2 đến 5 tuổi xét trên bình diện từ vựng- ngữ nghĩa, ngữ pháp (khảo sát trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên)

- Mã số: ĐH2014 - TN07 - 08

- Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Trà My

- Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên

- Thời gian thực hiện: 01/2014 - 12/2015

2. Mục tiêu

- Tìm hiểu những vấn đề liên quan tới ngôn ngữ, trẻ em và địa bàn khảo sát.

- Khảo sát, phân tích và làm rõ các đặc điểm ngôn ngữ trẻ từ 2 - 5 tuổi trên bình diện từ vựng – ngữ nghĩa và ngữ pháp thể hiện qua các khả năng cụ thể như: khả năng dùng từ, khả năng diễn đạt, khả năng nghe hiểu

- Đề xuất những biện pháp nhằm giúp các nhà giáo dục, các bậc phụ huynh khắc phục những vấn đề còn hạn chế trong quá trình phát triển ngôn ngữ của trẻ. Từ đó giúp trẻ tự tư duy, tìm tòi học hỏi và phát triển ngôn ngữ song song với phát triển trí tuệ và nhân cách.

- Thử nghiệm các phương pháp này trong thực tế và rút ra các bài học cần thiết.

3. Tính mới, tính sáng tạo

- Cung cấp các kết quả nghiên cứu về ngôn ngữ trên các bình diện từ vựng – ngữ nghĩa và ngữ pháp của trẻ từ 2 - 5 tuổi tại một số trường mầm non trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

- Chỉ ra quá trình phát triển ngôn ngữ, sự tương đồng và khác biệt trong cách sử dụng ngôn ngữ ở mỗi độ tuổi.

- Đưa ra những giải pháp nhằm phát triển ngôn ngữ của trẻ em ở từng lứa tuổi, đặc biệt là giai đoạn trẻ từ 2 đến 5 tuổi.

- Tạo tâm lý tốt cho cán bộ, nhân viên, bệnh nhân và người nhà cũng như sinh viên thực tập, nhân dân xung quanh bệnh viện yên tâm công tác, điều trị, học tập và sinh sống.

4. Kết quả nghiên cứu

- Khảo sát và làm rõ sự phát triển ngôn ngữ trẻ em từ 2- 5 tuổi xét trên 2 bình diện từ vựng – ngữ nghĩa và ngữ pháp trên địa bàn Thái Nguyên.

- Chỉ ra và phân tích sự phát triển ngôn ngữ trẻ em ở các khả năng cụ thể như: khả năng dùng từ, khả năng diễn đạt, khả năng nghe hiểu từ đó tạo tiền đề cho việc nghiên cứu ngôn ngữ trẻ em ở những giai đoạn tiếp theo.

- Đề xuất một số giải pháp giúp cải thiện, phát triển ngôn ngữ trẻ em nói chung, trẻ từ 2- 5 tuổi nói riêng.

5. Sản phẩm

5.1. Sản phẩm khoa học:  Có 03 bài báo đăng trên tạp chí Khoa học

1. Nguyễn Thị Trà My, Vi Thị Điệp (2014), “Đặc điểm vốn từ vựng của trẻ em từ 2 đến 3 tuổi”, Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, số 8, tr. 59- 65.

2. Nguyễn Thị Trà My, Nguyễn Thị Suốí Linh (2016), “Xu hướng đặt tên thân mật cho trẻ em hiện nay từ góc nhìn ngôn ngữ và giới tính”, Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống, số 7, tr. 97 – 102.

3. Nguyễn Thị Trà My (2016), “Cách xưng hô của trẻ em từ 3-4 tuổi”, Tạp Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam, số 9, tr. 115- 120.

5.2. Sản phẩm đào tạo

* Có 01 đề tài sinh viên NCKH:

1. Đàm Thị Nam (2015), Cách sử dụng câu hỏi của trẻ em từ 4 tuổi đến 5 tuổi, Đề tài NCKH, Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên.

* Có 02 khóa luận sinh viên:

1. Tạ Thị Dung (2014), Đặc điểm ngôn ngữ trẻ em từ 3 đến 5 tuổi trên bình diện từ vựng và ngữ pháp (khảo sát tại trường Mầm non Hà Châu, xã Hà Châu, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên), Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên.

2. Vũ Thị Dư (2015), Cách sử dụng tình thái từ của trẻ em từ 3 đến 4 tuổi, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên.

* Đề tài là một phần của Luận án tiến sĩ của chủ nhiệm đề tài:

Tên luận án: Đặc điểm ngôn ngữ của người Việt dưới sự tác động của nhân tố giới tính và nghề nghiệp.

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

- Khả năng áp dụng: Cung cấp cơ sở khoa học và thông tin cho những giáo viên mầm non, phụ huynh và những người nghiên cứu, quan tâm đến ngôn ngữ trẻ em.

- Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu: cung cấp tài liệu tham khảo cho giáo viên mầm mon, phụ huynh, giảng viên, sinh viên.

 

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

1. General information

- Topic: Linguistic features of children ages 2 to 5 year old based on lexical-semantic and grammatical aspects (survey conducted in Thai Nguyen province)

- Code: ĐH2014 - TN07 – 08

- Person in charge: M.A. Nguyen Thi Tra My

- Organization in charge: TNU - University of Sciences

- Date: 01/2014 - 12/2015

2. Objectives

- Study issues related to language, children and surveyed location.

- Survey, analyze and clarify linguistic features of children ages 2-5 years old in term of lexical-sematic and grammatical aspects through particular capabilities: using vocabulary, expressing, listening comprehension.

- Propose measures to help educator, parents overcome limitation in children’ language development process. Thereby children can independently think, learn and develop their language in parallel with developing their intelligence and personality.

- Test these methods in reality and draw out necessary lesson.

3. Creativeness and innovativeness

- Provide research result of language in terms of linguistic-semantic and grammatical aspects of children ages 2-5 years old in some kindergartens in Thai Nguyen province

- Point out language development process, similarity and difference in language use of each age.

- Propose some methods for children’s language development, especially for children ages 2-5 years old

- Create good psychology for staff, patient and their family as well as interns and citizen living near hospital to work, have treatment, live and study at ease.

4. Research results

- Survey and clarify language development of children from 2-5 years old in Thai Nguyen city in terms of lexical-sematic and grammatical aspects.

- Point out and analyze linguistic development of children via particular capability: using vocabulary, expressing, listening comprehension. This can pave a way for researching children’s language in next stages.

- Propose some measures to improve, develop children’s language in general and children ages 2-5 year old in particular.

- Beside that the topic also contributes to teaching and learning of students and lecturers in Literature-Society Faculty in particular and students in Thai Nguyen University in general, promote collaboration in researching among Thai Nguyen University of Science and other educational institutions.

5. Products

5.1. Scientific publications

There are 03 published papers:

1. Nguyen Thi Tra My, Vi Thi Diep (2014), “Lexical feature of children ages 2-3 years old”, Journal of Language and Life, vol 8, pp. 59- 65.

2. Nguyen Thi Tra My, Nguyen Thi Suoi Linh (2016), “Current trend of giving nicknames to children from linguistic and gender perspective”, Journal of Language and Life, vol, pp. 97 – 102.

3. Nguyen Thi Tra My (2016), “The vocative of children from 3 to 4 years old”, Journal of Vietnamese Dictionary and Encyclopedia, vol 9, pp. 115 – 120.

5.2. Training results

*02 scientific research student:

1.  Dam Thi Nam (2015), Using the question of children from 4 to 5 years old, Students study topics scientific, College of Sciences, Thai Nguyen University.

*2 graduation thesis inspected:

1. Ta Thi Dung (2014), Linguistic feature of children ages 3-5 years old in terms of liguistic and grammatical aspects (surveyed at Ha Chau kindergarten, Ha Chau commune, Phu Binh district, Thai Nguyen province),  Graduation Thesis, College of Sciences, Thai Nguyen Univerity.

2. Vu Thi Du (2015), Using  the word about  expression  of children ages 3-4 years old, Graduation Thesis, College of Sciences, Thai Nguyen Univerity.

   * The topic is a part of PhD dissetation of person in charge

Topic: “Language use characteristics of Vietnamese   people under the impact of gender and occupational factors”

6. Transferring methods, applying address, impact and benefits of research’s results

- Possibility of applying: Provide scientific basis and information for kindergarten teacher, parents and researchers who are interested in children’s language. The results will pave a way for researching more complex topic of linguistic filed (especially for lexcicology-sematics, pragmatics and grammar), psychology.

 - Method of transferring research’s results: Provide references for kindergarten teacher, parents, lecturers and students.

File đính kèm:

Thông tin kết quả nghiên cứu

Báo cáo tóm tắt

Báo cáo tổng kết

Tin bài: Ban KHCN&MG