Tin mới cập nhật

Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học mã số ĐH2014-TN04-03 do ThS. Trần Ngọc Hà - Trường Đại học Sư phạm làm chủ nhiệm

Đăng ngày: 12-01-2018; 415 lần đọc

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BẰNG TIẾNG VIỆT

1. Thông tin chung

Tên đề tài: Nghiên cứu áp dụng các kỹ thuật tính toán mềm giải một số bài toán tối ưu tổ hợp.

Mã số: ĐH2014-TN04-03

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Ngọc Hà

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

Thời gian thực hiện: 24 tháng.

2. Mục tiêu

Nghiên cứu các kỹ thuật tính toán mềm và các bài toán tối ưu tổ hợp trong thực tế từ đó đề xuất các thuật toán mới, hiệu quả giải một số bài toán tối ưu tổ hợp mang tính thời sự.

3. Tính mới và sáng tạo

Các thuật toán mới đề xuất để giải quyết 2 bài toán có nhiều ứng dụng trong lĩnh vực tin sinh học là bài toán dóng hàng mạng tương tác protein và bài toán dóng hàng nhiều mạng protein active site. Các thuật toán mới này cho thấy hiệu quả nổi trội về mặt thời gian tính toán và chất lượng lời giải so với các thuật toán hiện hành.

4. Kết quả nghiên cứu

Nghiên cứu đặc điểm của các phương pháp tính toán mềm và khả năng ứng dụng của các phương pháp này vào các bài toán trong thực tế; trọng tâm là phương pháp tối ưu hóa đàn kiến.

Nghiên cứu các bài toán tối ưu tổ hợp mang tính thời sự trong lĩnh vực Tin sinh học và các nghiên cứu liên quan.

Từ các nghiên cứu trên đã đề xuất các thuật toán mới hiệu quả hơn để giải một số bài toán tối ưu tổ hợp so với các thuật toán hiện hành.

Kết quả của các nghiên cứu được đăng trong 4 bài báo ở các kỷ yếu hội nghị quốc tế và hội nghị trong nước.

5. Sản phẩm

Sản phẩm khoa học

1.             Trần Ngọc Hà, Đỗ Đức Đông, Hoàng Xuân Huấn (2014), “A Novel Ant Based Algorithm for Multiple Graph Alignment”, Kỷ yếu hội nghị quốc tế về Các công nghệ truyền thông tiên tiến 2014, , Hà Nội, tr. 181-186. (Scopus)

2.             Đỗ Đức Đông, Trần Ngọc Hà, Đặng Thanh Hải, Đặng Cao Cường, Hoàng Xuân Huấn (2015), “An efficient algorithm for global alignment of protein-protein interaction networks, Kỷ yếu hội nghị quốc tế về Các công nghệ truyền thông tiên tiến 2015, TP Hồ Chí Minh,  tr. 332-336. (Scopus)

3.             Trần Ngọc Hà, Hoàng Xuân Huấn (2015), “Một thuật toán tối ưu đàn kiến dóng hàng toàn cục mạng tương tác protein”, Kỷ yếu hội nghị Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin, Hà Nội, tr 471-477.

4.             Ha Tran Ngoc, Huan Hoang Xuan (2016), “ACOGNA: An Efficient Method for Protein-Protein Interaction Network Alignment”, Kỷ yếu hội nghị quốc tế về Kỹ nghệ tri thức và hệ thống lần thứ 8 (KSE 2016) , Hà Nội, tr 7-12.

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

Các thuật toán mới đề xuất góp phần bổ sung các kỹ thuật tính toán mềm giải quyết các bài toán tối ưu tổ hợp khó.

Trong lĩnh vực Tin sinh học, đề tài đã cung cấp các công cụ hiệu quả để giải quyết các bài toán tối ưu tổ hợp có nhiều ứng dụng trong thực tế.

 

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

1. General information

Project title: Research applied soft computing algorithms for solving some combinatorial optimization problems.

Code: DH2014-TN04-09

Coordinator: Master. Tran Ngoc Ha

Implementing institution: TNU – University of education

Duration: 24 months.

2. Objectives

Studying soft computing algorithms and the real-world combinatorial optimization problems, then proposing new algorithms that effectively solve some current combinatorial optimization problems.

3. Creativeness and innovativeness

New proposed algorithms for solving two problems in the field of bioinformatics: aligning protein-protein interaction networks problem and multigraph alignment problem. These new algorithms show remarkable performance in terms of computation time and solution quality compared to current algorithms.

4. Research results

Study the characteristics of soft computing methods and the applicability of these methods to real-world problems; mainly focus on ACO method.

Research on combinational optimization problems in the field of bioinformatics and related researchs.

Through the above studies, new algorithms have been proposed for solving some combinatorial optimization problems that are better than current algorithms.

The results of the studies are published in four articles in proceedings of international conference and national conferences.

5. Products

Scientific results

1.             Tran Ngoc Ha, Do Duc Dong, Hoan Xuan Huan (2014), “A Novel Ant Based Algorithm for Multiple Graph Alignment”, Proceedings of the 2014 International Conference on Advanced Technologies for Communications, Ha Noi, pp. 181-186. (Scopus)

2.             Do Duc Dong, Tran Ngoc Ha, Đang Thanh Hai, Đang Cao Cuong, Hoang Xuan Huan (2015), “An efficient algorithm for global alignment of protein-protein interaction networks”, Proceedings of the 2015 International Conference on Advanced Technologies for Communications, Ho Chi Minh City, pp. 332-336. (Scopus)

3.             Tran Ngoc Ha, Hoang Xuan Huan (2015), “Một thuật toán tối ưu đàn kiến dóng hàng toàn cục mạng tương tác protein”, Proceedings of Fundamental and Applied IT Research Conference 2015 (FAIR 2015), Ha Noi, pp. 471-477.

4.             Ha Tran Ngoc, Huan Hoang Xuan (2016), “ACOGNA: An Efficient Method for Protein-Protein Interaction Network Alignment”, Proceedings of the The Eighth International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2016), Ha Noi, pp. 7-12.

6. Transfer alternatives, application institutions, impacts and benefits of research results

New proposed algorithms contribute to the addition of soft-computing techniques to solve combinatorial optimization problems.

In the field of bioinformatics, project have provided effective tools for solving combinatorial optimization problems with many applications in real-world.

File đính kèm:

Thông tin kết quả nghiên cứu

Báo cáo tổng kết

Báo cáo tóm tắt

Tin bài: Ban KHCN&MT