Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ mã số B2016-TNA-11 do TS. Nguyễn Công Hoan - Trường Đại học Nông Lâm làm chủ nhiệm

Đăng ngày: 12-01-2018; 430 lần đọc

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Thông tin chung

- Tên đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống và trồng rừng Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) cung cấp gỗ lớn cho một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam.

- Mã số: B2016-TNA-11

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Công Hoan.

- Cơ quan chủ trì đề tài: Đại học Thái Nguyên.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 3/2016 đến tháng 3/2018.

2. Mục tiêu

Phát triển cây Xoan đào phục vụ trồng rừng gỗ lớn cho một số tỉnh miền núi phía bắc Việt Nam và giải pháp khoa học công nghệ nhằm bổ sung cơ cấu cây trồng rừng cung cấp gỗ lớn có triển vọng đem lại hiệu quả kinh tế cao.

3. Tính mới và sáng tạo

- Kết quả của đề tài làm tiền đề cho công tác nhân giống và gây trồng loài cây này tại khu vực nghiên cứu, nhằm bổ sung cơ sở khoa học và thực tiễn trong công tác trồng rừng và làm giàu rừng.

- Đã trồng 1,5ha mô hình cây Xoan đào tại vườn thực nghiệm khoa Lâm Nghiệp, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên sẽ góp phần vào công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ cho khu vực miền núi phía Bắc.

4. Kết quả nghiên cứu

- Đánh giá được đặc điểm lâm học, sinh thái và tái sinh cây Xoan đào tại khu vực nghiên cứu.

 - Chọn được 20 cây trội Xoan đào trong tự nhiên để thu hái hạt giống.

- 01 quy trình kỹ thuật nhân giống cây Xoan đào từ hạt phục vụ trồng rừng.

- Trồng thí nghiệm 1,5ha mô hình cây Xoan đào tại trường ĐHNL Thái Nguyên.

5. Sản phẩm

5.1. Sản phẩm khoa học

- Có 01 bài báo đăng trên Tạp chí trong nước

1. Nguyễn Công Hoan, Hà Thị Quỳnh, Phạm Thị Diệu, Nguyễn Nghĩa Biên (2016), “Một số đặc điểm tái sinh tự nhiên của loài Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên”, Tạp chí Nông nghiệp & PTNT, số 5, tháng 12, năm 2016. ISSN 1859-4581.

- Có 01 bài đăng trên kỷ yếu hội nghị

1. Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Thị Thoa, Trần Quốc Hưng, Đặng Kim Vui (2017), “Một số đặc điểm tái sinh tự nhiên của loài Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) tại tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn”, Hội nghị khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ 7, tháng 10, năm 2017. ISBN 987-604-913-3.

5.2. Sản phẩm đào tạo

- Có 02 luận văn Thạc sĩ

1. Ma Đức Khiêm (2017), Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học và tái sinh tự nhiên cây Xoan đào (Pygeum arboreum) tại huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn,  Luận văn thạc sĩ Khoa học Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên.

2. Nguyễn Văn Tuyên (2017), Nghiên cứu đặc điểm lâm học và phân bố tự nhiên cây Xoan đào (Pygeum arboreum) tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, Luận văn thạc sĩ Khoa học Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên.

- Có 01 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên

1. Hà Thị Quỳnh, Trần Mạn Hùng, Cam Văn Dũng, Nông Minh Phong, Triệu Tuấn Anh (2016), Xây dựng bản đồ số hóa cây trội Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) trong rừng tự nhiên tại tỉnh Thái Nguyên, Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Mã số: SV 2016.

- Có 5 sinh viên đã bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

1. Trần Mạnh Hùng (2017), Nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng của cây Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) tại vườn ươm trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Khóa luận tốt nghiệp, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

2. Hà Thị Quỳnh (2017), Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chất kích thích sinh trưởng đến khả năng ra rễ của hom Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) tại vườn ươm trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Khóa luận tốt nghiệp, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

3. Triệu Tuấn Anh (2017), Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón rễ đến sinh trưởng của cây con Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) tại vườn ươm trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Khóa luận tốt nghiệp, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

4. Nông Minh Phong (2017), Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón lá đến sinh trưởng của cây con Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) tại vườn ươm trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Khóa luận tốt nghiệp, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

5. Cam Văn Dũng (2017), Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ che sáng đến sinh trưởng của cây con Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) tại vườn ươm trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Khóa luận tốt nghiệp, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

5.3. Sản phẩm khác

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

- Đề tài đã nghiệm thu 01 quy trình nhân giống Xoan đào từ hạt và tiêu chuẩn cây con xuất vườn. Kết quả đề tài sẽ phục vụ cho việc triển khai nhân rộng mô hình trồng Xoan đào tại khu vực miền núi phía Bắc thông qua các chương trình khuyến nông, khuyến lâm của các địa phương.

- Đề tài đã trồng được 1,5ha cây Xoan đào tại vườn thực nghiệm khoa Lâm Nghiệp, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, mô hình sẽ được tiếp tục quản lý, chăm sóc sau khi đề tài kết thúc.

 

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

1. General information

- Project title: “Research on propagation and planting of (Pyrethrum arboretum Endl) for providing large timber to some Mountainous Provinces in the North of Vietnam”.

- Code number: B2016-TNA-11.

- Coordinator: Dr. Nguyen Cong Hoan.

- Implementing institution: Thai Nguyen University.

- Duration: from 3/2016 to 3/2018.

2. Objective (s)

- To research Pygeum arboreum Endl species for large timber plantation in some northern mountainous provinces of Vietnam;

- To find out the science and technology solutions for large timber plantations in order to improve income from plantation.

3. Creativeness and innovativeness

- The results are the prior for the propagation and planting of this species in the study area; and to supplement the scientific and practical solutions in afforestation and enrichment.

- The results will also contribute to the training, research and transfer of science and technology to the northern mountainous region.

4. Research result

- Assessment of ecological characteristics of Pygeum arboreum Endl species in the study area.

- The were undertaken 20 trees Pygeum arboreum Endl with superior phenotypic. Seeds were collected from these trees for the propagation and plantation.

- Researchs on planting and mantaining techniques of Pygeum arboreum Endl plantation.

- A model of 1,5ha planting Pygeum arboreum Endl species was built in experimental site of Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry.

5. Products

5.1. Scientific publications

- There are 01 articles published in national journa

1. Hoan N. C., Quynh H. T., Dieu P. T. and Bien N. N. (2016), “Study on some natural regeneration characteristics of Pyrethrum arboreum Endl in Dai Tu District, Thai Nguyen province”, Journal of Agriculture and Rural Development, Issued 5, December 2016. ISSN 1859-4581.

- There are 01 articles published in proceeding conference

1. Hoan N. C., Hung T. Q., Thoa N. T. and Vui D. K. (2017), “Study on some natural regeneration characteristics of Pyrethrum arboreum Endl in Thai Nguyen and Bac Kan province”, National Conference  on Ecological Sciences and Biological Resources, 7th, October, 2017. ISBN 987-604-913-3.

5.2. Training results

- 02 Master Thesis

1. Ma Duc Khiem (2017), Study on some silvicultural characteristics and natural regeneration of Pyrethrum arboreum in Na Ri district, Bac Kan Province, Masters thesis on Forest Science, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry.

2. Nguyen Van Tuyen (2017), Study on silvicultural Characteristics and Natural Distribution of Pyrethrum arboretum in Vo Nhai District, Thai Nguyen Province, Master Thesis of Forest Science, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry.

- 01 topic research

1. Ha Thi Quynh, Tran Manh Hung, Cam Van Dung, Nong Minh Phong, Trieu Tuan Anh (2016), Digital mapping of  dominant Pygeum arboreum Endl in natural forest in Thai Nguyen Province, Student topic research, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry, Code: SV 2016.

- 05 Bachelor thesis

1. Tran Manh Hung (2017), Study on the impact of mix materials in planting pots on growth of Pyrethrum arboreum Endl at nursery of Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry, Bachelor thesis, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry.

2. Ha Thi Quynh (2017), Study on the effect of some growth stimulants on rooting of Pygeum arboreum Endl in nursery of Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry, Bachelor thesis, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry.

3. Trieu Tuan Anh (2017), Study on the effect of root fertilizers on growth of Pygeum arboreum Endl at nursery of Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry, Bachelor thesis, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry.

4. Nong Minh Phong (2017), Study on the effect of foliar fertilizers on the growth of Pygeum arboreum Endl seedlings at the nursery of Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry, Bachelor thesis, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry.

5. Cam Van Dung (2017), Study on the effect of shading regime on the growth of Pygeum arboreum Endl seedlings at the nursery of Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry, Bachelor thesis, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry.

5.3. Other results

6. Transfer alternatives, application institutions, impacts and benefits of reserach results

- The title has given the process of breeding of Pygeum arboreum Endl species from seeds and finding standard seedlings. Furthermore, the results will be used to expand the model of Pygeum arboreum Endl cultivation in the northern mountainous area through the agricultural and forestry extension programs.

- The model 1,5ha of Pygeum arboreum Endl plantation was built in the experimental site of Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry. The model will be managed after the project ends.

File đính kèm:

Thông tin KQNC

Báo cáo tóm tắt

Báo cáo tổng kết

 

Tin bài: Ban KHCN&MT