Tin mới cập nhật

Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học mã số ĐH2014-TN05-02 do TS. Trương Thị Thùy Dương làm chủ nhiệm

Đăng ngày: 05-12-2017; 477 lần đọc

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Thông tin chung

Tên đề tài: Hiệu quả của mô hình truyền thông giáo dục dinh dưỡng nhằm cải thiện một số yếu tố nguy cơ tăng huyết áp tại cộng đồng.

Mã số: ĐH2014-TN05-02

Chủ nhiệm: TS. Trương Thị Thùy Dương

Cơ quan chủ trì: Đại học Y Dược Thái Nguyên

Thời gian thực hiện: 2014 - 2017

2. Mục tiêu

Mô tả thực trạng tăng huyết áp, một số yếu tố nguy cơ và kiến thức, thực hành phòng chống tăng huyết áp ở người trưởng thành tại huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam năm 2013.

Đánh giá hiệu quả của mô hình truyền thông giáo dục dinh dưỡng tại cộng đồng nhăăm cải thiện một số yếu tố nguy cơ tăng huyết áp ở người trưởng thành.

3. Tính mới và sáng tạo

Khoa học công nghệ: Đề tài hoàn thành sẽ nhân rộng mô hình truyền thông giáo dục dinh dưỡng trong phòng chống tăng huyết áp tại cộng đồng.

Thông tin: Truyền thông tích cực (hai chiều và có giám sát) đã làm thay đổi hành vi dinh dưỡng của đối tượng nghiên cứu trong giảm các yếu tố nguy cơ gây tăng huyết áp tại cộng đồng.

Nâng cao năng lực nghiên cứu của những người tham gia, đặc biệt với chủ nhiệm đề tài.

Bổ sung một tài liệu tham khảo nhằm phục vụ cho nghiên cứu khoa học, giảng dạy và học tập.

4. Kết quả nghiên cứu

Đề tài đã cung cấp số liệu về thực trạng THA ở người trưởng thành ≥ 18 tuổi ở hai xã thuộc huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam bao gồm số liệu xác định tỷ lệ THA và các yếu tố nguy cơ của THA. Với tỷ lệ tăng huyết áp ở người trưởng thành ≥ 18 tuổi là 24,4% và một số yếu tố nguy cơ của tăng huyết áp bao gồm thừa cân, béo phì,  sử  dụng  nhiều  thực  phẩm   nguy   gây  THA,  thói  quen  uống  nhiều rượu/bia, hút thuốc lá và ít hoạt động thể lực.

Hiệu quả mô hình truyền thông giáo dục dinh dưỡng hợp lý trong phòng chống tăng huyết áp ở cộng đồng đạt kết quả tốt: Kiến thức về dự phòng và các yếu tố nguy cơ tăng huyết áp tốt lên, sau can thiệp hiệu quả can thiệp đạt hầu hết là trên 30%;  Thực hành giảm thiểu nguy cơ THA tốt lên,  tần suất tiêu thụ thực phẩm có thể là nguy cơ đối với THA đã giảm.

5. Sản phẩm

5.1. Sản phẩm khoa học

03 bài báo đăng trên tạp chí nghiên cứu y học, tạp chí y học dự phòng và tạp chí y học thực hành:

- Trương Thị Thùy Dương, Lê Thị Hương, Lê Thị Tài, Nguyễn Văn Hiến (2014), “Thực trạng tăng huyết áp và một số yếu tố nguy cơ ở người trưởng thành tại hai xã của huyện Bình Lục - Tỉnh Hà Nam”, Tạp chí Nghiên cứu y học, 88(3), tr. 143 - 150.

- Trương Thị Thùy Dương, Lê Thị Hương, Lê Thị Tài, Nguyễn Văn Hiến (2015), “Thực trạng kiến thức, thực hành về tăng huyết áp của người dân tại hai xã thuộc huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam”, Tạp chí Y học dự phòng, tập XXV, số 6 (166), tr.174 - 181.

- Trương Thị Thùy Dương, Lê Thị Hương, Lê Thị Tài, Nguyễn Văn Hiến (2016), “Hiệu quả của mô hình truyền thông giáo dục dinh dưỡng nhằm cải thiện một số yếu tố nguy cơ tăng huyết áp ở người trưởng thành tại huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam”, Tạp chí Y học Thực hành, số 6(1013), tr.115 - 117.

5.2. Sản phẩm ứng dụng

Xây dựng và áp dụng mô hình truyền thông giáo dục dinh dưỡng  hợp lý nhằm cải thiện một số yếu tố nguy cơ tăng huyết áp, góp phần quan trọng trong phòng chống tăng huyết áp tại cộng đồng.

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

Mô hình can thiệp bằng truyền thông giáo dục dinh dưỡng dựa trên nguồn lực sẵn có từ hệ thống y tế cơ sở, cá nhân, cộng đồng nên đảm bảo sự duy trì và tính bền vững. Mặt khác giúp người dân có khả năng tự chăm lo cho sức khoẻ của mình, của gia đình, cộng đồng, tăng cường sự giao lưu, sự gắn bó tạo nên sức mạnh của cộng đồng trong chăm sóc sức khỏe.

 

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

1. General information

Project title: “Effectiveness of nutrition education and communication model to improve some risk factors for hypertension in the community” Code: ĐH2014-TN05-02

Coordinator: PhD. Truong Thi Thuy Duong

Implementing institution: Thai Nguyen University of Medicine and Phamarcy. Duration: from 2014 to 2017

2. Ojectives

Describe the status of hypertension, a number of risk factors and the knowledge and practice of prevention of hypertension in adults in Binh Luc, Ha Nam province in 2013.

Assess the effectiveness of the nutrition education communication model at the community to improve a number of risk factors for hypertension in adults.

3. Creativeness and innovativeness

Science  and  Technology: The  completed  project   will  replicate  the nutrition education, communication model for   prevention and control of hypertension  in the community.

Information:

The active communication (bidirectional and supervised) has changed a nutritional behavior of the studied subjects in reducing the risk factors of hypertension  in the community.

Improve  the  research  of  participantsc,  especially  a  holder  of project.

Add  one  additional  reference  to  serve  for  scientific  research, teaching and learning.

4. Research results

The study has provided relatively system data on the status of HBP in adults

≥ 18 years of age in two communes in Binh Luc district, Ha Nam province including data to determine the prevalence of HBP and the risk factors of HBP. The theme has identified the prevalence rate of 24.4% in adults and some risk factors related to hypertension including overweight, obesity, using a lot of foods with an increased

risk of developing hypertension, alcohol/beer consumption; cigarette smoking and less physical activity.

5. Products

5.1. Scientific product

03 papers were published in Journal of Medical Research, Journal of

Preventive Medicine, Journal of Practical Medicine:

- Truong Thi Thuy Duong, Le Thi Huong, Le Thi Tai, Nguyen Van Hien (2014), “Hypertension and risk factors among adults in 2 communes of Binh Luc District, Ha Nam province”, Journal of Medical Research, 88(3), pp. 143 - 150.

- Truong Thi Thuy Duong, Le Thi Huong, Le Thi Tai, Nguyen Van Hien (2015), “Knowledge and practice on hypertension among adults at two communes of Binh Luc district, Ha Nam province”, Journal of Preventive Medicine, Volume XXV, No.6 (166), pp.174 - 181.

- Truong Thi Thuy Duong, Le Thi Huong, Le Thi Tai, Nguyen Van Hien (2016), “Effectiveness of nutrition education and communication model to improve some risk factors for hypertension in among adults at Binh Luc district, Ha Nam province”, Journal of Practical Medicine, No.6 (1013), pp. 115 - 117.

5.2. Application product

Develop and apply a rational nutrition education, communication model aimed to improves some of the risk factors for hypertension, contributing significantly to the prevention and control of hypertension in the community.

6. Transfer alternatives, application institutions, impacts and benefits of research results

The intervention model of nutrition education communication basing on available  resources  from  the  primary  health  care  system,  individuals, communities so that it ensure the maintenance and sustainability. Also it helps people take care of their health, family, community, strengthen exchanges and ties to make the power of the community in health care.

Thông tin kết quả nghiên cứu

Báo cáo tóm tắt

Báo cáo tổng kết

Tin bài: Ban KHCN&MT