Tin mới cập nhật

Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài KH&CN cấp Đại học mã số ĐH2015-TNA08-10 do TS. Phạm Hồng Trường - Trường Đại học Kinh tế và QTKD - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 10-10-2018; 104 lần đọc

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Thông tin chung

- Tên đề tài: Điều kiện tối ưu của một số vấn đề lập kế hoạch thực hiện trên mô hình máy đơn và mô hình máy song song.

- Mã số: ĐH2015–TN08-10.

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Hồng Trường.

- Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 09 năm 2015 đến tháng 09 năm 2017.

2. Mục tiêu

Tìm điều kiện cần và đủ đối với vấn đề tối ưu của một số vấn đề lập kế hoạch thực hiện điển hình trên mô hình máy sản xuất đơn và mô hình máy sản xuất song song dưới đây:

• Tối thiểu hóa tổng thời gian hoàn thành thực hiện các công việc tương đương nhau trên mô hình máy đơn.

• Tối thiểu hóa tổng thời gian hoàn thành thực hiện các công việc có trọng số khác nhau trên mô hình máy đơn.

• Tối thiểu hóa thời gian trễ tối đa của các công việc có thời gian đến như nhau trên mô hình máy đơn.

• Tối thiểu hóa tổng các công việc trễ trên mô hình máy đơn.

• Tối thiểu hóa thời gian thực hiện tối đa của công việc trên mô hình máy đơn với thời gian tham gia vào quá trình thực hiện bất kì.

• Tối thiểu hóa tổng thời gian hoàn thành các công việc trên mô h ình các máy sản xuất song song đồng tốc độ.

3. Tính mới và sáng tạo

Đề tài đã tập trung nghiên cứu và tìm ra điều kiện cần và đủ đối với vấn đề tối ưu của một số vấn đề lập kế hoạch thực hiện điển hình trên mô hình máy sản xuất đơn và hình máy sản xuất song song theo mục tiêu đặt ra đối với đề tài. Cụ thể, đề tài đã nghiên cứu và tìm ra điều kiện cần và đủ đối với bài toán tối ưu của một số vấn đề lập kế hoạch thực hiện sau đây:

• Tối thiểu hóa tổng thời gian hoàn thành thực hiện các công việc tương đương nhau trên mô hình máy đơn.

• Tối thiểu hóa tổng thời gian hoàn thành thực hiện các công việc có trọng số khác nhau trên mô hình máy đơn.

• Tối thiểu hóa thời gian trễ tối đa của các công việc có thời gian đến như nhau trên mô hình máy đơn.

• Tối thiểu hóa tổng các công việc trễ trên mô hình máy đơn.

• Tối thiểu hóa thời gian thực hiện tối đa của công việc trên mô hình máy đơn với thời gian tham gia vào quá trình thực hiện bất kì.

• Tối thiểu hóa tổng thời gian hoàn thành các công việc trên mô h ình các máy sản xuất song song đồng tốc độ.

4. Kết quả nghiên cứu

Đề tài đã mang lại nhiều lợi ích cho chủ nhiệm đề tài và tổ chức chủ trì. Nó đã giúp chủ nhiệm đề tài xuất bản 06 bài báo, hướng dẫn và bảo vệ thành công 06 học viên cao học. Đề tài đã nghiên cứu và tìm ra điều kiện cần và đủ đối với vấn đề tối ưu của một số vấn đề lập kế hoạch trên mô hình máy đơn và mô hình máy song song.

5. Sản phẩm

5.1. Sản phẩm khoa học:

- Bài báo đăng tạp chí trong nước: 02.

(1) Phạm Hồng Trường, Nguyễn Việt Hưng, Nguyễn Quỳnh Hoa, Trần Đình Chúc (2016). "Vấn đề tối thiểu hóa tổng thời gian hoàn thành các công việc trên mô hình máy đơn", Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, 159(14), pp. 71-74.

(2) Trần Thị Mai, Nguyễn Thị Thu Hường, Nguyễn Thị Thu Hằng, Phạm Hồng Trường (2016). “Điều kiện tối ưu của bài toán cân bằng vectơ cho nghiệm hữu hiệu yếu và nghiệm hữu hiệu Henig”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, 159(14), pp. 175- 179.

- Bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành nước ngoài: 04.

(1) Hieu. P.T., Thuy. Ng.T.T. (2015), "Regularization methods for nonexpansive semigroups in Hilbert spaces", Vietnam J. Math. (SCOPUS, ESCI), DOI 10.1007/s10013-015-0178-3, 44(3), pp. 637-648.

(2) Thuy. Ng.T.T. (2015), "An iterative method for equilibrium, variational inequality and fixed point problems for a nonexpansive semigroup in Hilbert spaces", Bull. Malays. Math. Sci. Soc. (SCIE), 38(1), pp. 113–130.

(3) Buong. Ng., Ha. Ng.S., Thuy. Ng.T.T. (2016), "A new explicit iteration method for a class of variational inequalities", Numerical Algorithms (SCIE), 72, pp. 467-481.

(4) Thuy. Ng.T.T., Hieu. P.T., J.J. Strodiot (2016), "Regularization methods for accretive variational inequalities over the set of common fixed points of nonexpansive semigroups", Optimization (SCIE), 65(8), pp. 1553-1567.

5.2. Sản phẩm đào tạo:

Hướng dẫn và bảo vệ thành công 06 luận văn thạc sĩ.

(1) Nguyễn Việt Hưng (2016), Một số vấn đề sắp xếp lập kế hoạch thực hiện tối ưu trên mô hình máy đơn, Luận văn thạc sĩ, Toán ứng dụng, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên.

(2) Nguyễn Thị Việt Hà (2016), Hiệu chỉnh Tikhonov cho phương trình toán tử đặt không chỉnh: tốc độ hội tụ và xấp xỉ hữu hạn chiều, Luận văn thạc sĩ, Toán ứng dụng, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên.

(3) Ngô Thùy Linh (2016), Bất đẳng thức biến phân và bài toán cân bằng kinh tế, Luận văn thạc sĩ, Toán ứng dụng, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên.

(4) Nguyễn Thị Mỵ (2016), Toán tử tuyến tính đơn điệu mạnh và phương pháp hiệu chỉnh cho bài toán đặt không chỉnh, Luận văn thạc sĩ, Toán ứng dụng, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên.

(5) Bùi Thị Kiều Trang (2016), Phương pháp lặp Mann, phương pháp lặp Krasnoselskij và bài toán điểm bất động, Luận văn thạc sĩ, Toán ứng dụng, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên.

(6) Lê Thị Thanh Tâm (2016), Tốc độ hội tụ của hiệu chỉnh Tikhonov cho bài toán đặt không chỉnh phi tuyến với toán tử nhiễu đơn điệu, Luận văn thạc sĩ, Toán ứng dụng, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên.

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

- Kết quả nghiên cứu của đề tài tạo điều kiện để sinh viên và cán bộ giảng dạy Toán trong Đại học Thái Nguyên được cập nhật với các vấn đề mang tính thời sự hiện nay trên thế giới.

- Các kết quả trong đề tài sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho công tác nghiên cứu và đào tạo ở trình độ Đại học và sau Đại học.

 

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

1. General information

Project title: The optimality conditions of the implementation on single and parallel machine models

Code number: ĐH2015–TN08-10

Coordinator: Dr. Pham Hong Truong

Implementing institution: Thai Nguyen university of Economic and Business Administration - TNU

Duration: from 09/2015 to 09/2017

2. Objective(s)

Find necessary and sufficient conditions toward the optimization of implementation on the single and parallel models as follows:

• Minimizing the processing time of the same jobs on single machine models.

• Minimizing the processing time of jobs with different weight on single machine models.

• Minimizing the maximum tardiness of jobs atthe same time duration.

• Minimizing the maximum tardiness on single machine models.

• Minimizing the maximum processing time on single machine models and the implementing time.

• Minimizing the amount of processing time on parallel machine models at the same speed.

3. Creativeness and innovativeness

The research focused on neccessary and sufficient conditions toward the optimization of implementation on the single and parallel models as in research goals part. Specifically, the findings showed those conditions as follows:

• Minimizing the processing time of the same jobs on single machine models.

• Minimizing the processing time of jobs with different weight on single machine models.

• Minimizing the maximum tardiness of jobs atthe same time duration.

• Minimizing the maximum tardiness on single machine models.

• Minimizing the maximum processing time on single machine models and the implementing time.

• Minimizing the amount of processing time on parallel machine models at the same speed.

4. Research results

The project brought many benifits to the coordinator as well as the implementing institution. It helped the coordinator to publish six papers, supervise six masters students in Mathematics.

5. Products

5.1. Scientific products:

- National paper: 02.

(1) Pham Hong Truong, Nguyen Viet Hung, Nguyen Quynh Hoa, Tran Đinh Chuc (2016). “The minimum total completion time of jobs on the single machine model”, Journal of Science and technology-TNU, 159(14), pp. 71-74.

(2) Tran Thi Mai, Nguyen Thi Thu Huong, Nguyen Thi Thu Hang, Pham Hong Truong (2016). “Optimality conditions of vector equilibrium problems for weakly efficient solution and Henig efficient solution”, Journal of Science and technology-TNU, 159(14), pp. 175-179.

- International paper: 04.

(1) Hieu. P.T., Thuy. Ng.T.T. (2015), "Regularization methods for nonexpansive semigroups in Hilbert spaces", Vietnam J. Math. (SCOPUS, ESCI), DOI 10.1007/s10013-015-0178-3, 44(3), pp. 637-648.

(2) Thuy. Ng.T.T. (2015), "An iterative method for equilibrium, variational inequality and fixed point problems for a nonexpansive semigroup in Hilbert spaces", Bull. Malays. Math. Sci. Soc. (SCIE), 38(1), pp. 113–130.

(3) Buong. Ng., Ha. Ng.S., Thuy. Ng.T.T. (2016), "A new explicit iteration method for a class of variational inequalities", Numerical Algorithms (SCIE), 72, pp. 467-481.

(4) Thuy. Ng.T.T., Hieu. P.T., J.J. Strodiot (2016), "Regularization methods for accretive variational inequalities over the set of common fixed points of nonexpansive semigroups", Optimization (SCIE), 65(8), pp. 1553-1567.

Training products: 06 masters’ graduation thesis.

(1) Nguyen Viet Hung (2016), Some problems of the arrangement and plan for the optimal process on the single machine model, Master’s thesis, Applied Mathematics, Thai Nguyen University of Sciences.

 (2) Nguyen Thi Viet Ha (2016), Tikhonov regularization for ill-posed monotone equation: convergence rates and finite-dimentional approximations, Master’s thesis, Applied Mathematics, Thai Nguyen University of Sciences.

(3) Ngo Thuy Linh (2016), Variational Inequalities and Economic Equilibrium, Master’s thesis, Applied Mathematics, Thai Nguyen University of Sciences.

(4) Nguyen Thi My (2016), Linear and strongly monotone operators in regularization for ill-posed problem, Master’s thesis, Applied Mathematics, Thai Nguyen University of Sciences.

(5) Bui Kieu Trang (2016), Interative method Mann, Krasnoselskii and fixed point problems, Master’s thesis, Applied Mathematics, Thai Nguyen University of Sciences.

(6) Le Thi Thanh Tam (2016), Convergence rates of Tikhonov regularization for nonlinear ill-posed problems for monotone perturbation, Master’s thesis, Applied Mathematics, Thai Nguyen University of Sciences.

6. Transfer alternatives, application institutions, impacts and benefits of research results

- The results of the research subjects help students ans teachers of mathematics in Thai Nguyen University can be accessed with the current issues in the world.

- The results of the subject will be an useful source reference dor researching and training at graduate and postgraduate levels.

File đính kèm:

Báo cáo tóm tắt

Báo cáo tổng kết

Tin bài: Ban KHCN&MT