Tin mới cập nhật

Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài KH&CN cấp Đại học mã số ĐH2015-TNA08-14 do PGS.TS. Hoàng Thị Thu - Trường Đại học Kinh tế và QTKD - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 10-10-2018; 129 lần đọc

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Thông tin chung

- Tên đề tài: Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế bền vững tại khu vực Đông Bắc Bộ, Việt Nam

- Mã số: ĐH2015–TN08-14

- Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Hoàng Thị Thu

- Tổ chức chủ trì: Trường ĐH Kinh tế và QTKD

- Thời gian thực hiện:09/2015 – 03/2018

2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu chung

Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế bền vững của vùng Đông Bắc Bộ và đề xuất giải pháp tăng cường đóng góp của các nhân tố ảnh hưởng vào tăng trưởng kinh tế bền vững của vùng Đông Bắc Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về tăng trưởng kinh tế bền vững và các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế bền vững một vùng kinh tế.

- Nghiên cứu kinh nghiệm trong nước và quốc tế về các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế bền vững vùng và rút ra bài học cho vùng Đông Bắc Bộ.

- Phân tích thực trạng đóng góp của các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế bền vững khu vực Đông Bắc Bộ thông qua cách tiếp cận năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) và mô hình hàm hồi quy.

- Đề xuất các giải pháp và kiến nghị chính sách nhằm tăng cường đóng góp của các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế bền vững  của vùng Đông Bắc Bộ  đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030.

3. Tính mới và sáng tạo

Đề tài tổng hợp, phân tích và đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế bền vững của vùng Đông Bắc Bộ của Việt Nam. Nhgiên cứu về yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế thì đã có một số nghiên cứu đã thực hiện trước đây. Tuy nhiên, nghiên cứu về yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế bền vững tại vùng Đông Bắc Bộ của Việt Nam trong giai đoạn 2012-2016 thì chưa có nhà nghiên cứu nào thực hiện trước đây.

4. Kết quả nghiên cứu

Thông qua cơ sở lý luận và thực tiễn về các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế bền vững và nội dung về các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế bền vững  của vùng Đông Bắc Bộ,Việt Nam, nghiên cứu đã tìm hiểu:

- Giới thiệu một cách cơ bản về khái niệm và đặc điểm của tăng trưởng kinh tế bền vững, các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế bền vững và hệ thống các chỉ tiêu đánh giá tăng trưởng kinh tế bền vững thông qua các nhân tố ảnh hưởng.

- Phân tích những kinh nghiệm quốc tế và trong nước trong tăng cường vai trò các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế bền vững và bài học rút ra cho các tỉnh thuộc Đông Bắc Bộ, Việt Nam.

- Phân tích điều kiện, tự nhiên kinh tế xã hội của vùng Đông Bắc Bộ làm tiền đề để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế bền vững của Vùng. Qua phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế bền vững tại khu vực Đông Bắc Bộ, Việt Nam giai đoạn 2012-2016, nghiên cứu cho thấy có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế bền vững của vùng Đông Bắc Bộ, Việt Nam. Tăng trưởng kinh tế của vùng Đông Bắc Bộ chủ yếu dựa vào sự gia tăng của vốn và lao động, trong khi yếu tố TFP (năng suất nhân tố tổng hợp) đóng góp thấp. Mặc dù vậy, sự đóng góp của các yếu tố nguồn lực vật chất bắt đầu giảm dần, dẫn tới sự đóng góp của yếu tố năng suất nhân tố tổng hợp TFP tăng lên. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế có xảy ra nhưng còn thấp và chưa rõ nét.  Hiệu suất đầu tư còn thấp và chưa tương xứng với tiềm năng. Năng suất lao động bình quân chưa đáp ứng được với yêu cầu trong quá trình phát triển kinh tế. Tăng trưởng kinh tế có tác động lan tỏa tích cực đến xóa đói giảm nghèo và tiến bộ xã hội cho con người vùng Đông Bắc Bộ. Thu nhập bình quân đầu người của người dân trong Vùng tăng, trong giai đoạn 2012-2016. Tỷ lệ đói nghèo trong vùng đã giảm dần qua các năm. Tuy nhiên, mức độ bất bình đẳng trong phân phối thu nhập của người dân sinh sống tại Vùng Đông Bắc Bộ đã bắt đầu sang đến mức khá cao. Tăng trưởng kinh tế cao của vùng đã ảnh hưởng lớn đến môi trường sinh thái của Vùng với tỷ lệ người dân được cấp nước sạch đạt yêu cầu vệ sinh và tỷ lệ người dân dùng nguồn nước hợp vệ sinh cho ăn uống ngày càng cao, tỷ lệ thu gom và sử lý rác thải của vùng Đông Bắc Bộ đã được cải thiện. Tuy nhiên mức độ ô nhiễm môi trường của các khu vực dân cư và các khu công nghiệp cần xử lý trong thời gian tới.

Từ những thực trạng nghiên cứu ở trên, kết hợp với mục tiêu tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững của Vùng Đông Bắc Bộ trong thời gian tới, nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường vai trò của các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế bền vững vùng Đông Bắc Bộ như nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của từng khu vực kinh tế; nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cao năng lực khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo; giải quyết việc làm phù hợp cho người lao động và cải thiện môi trường sinh thái của vùng. Vấn đề tăng trưởng kinh tế bền vững của vùng chỉ có thể thực hiện được khi có  các tỉnh thuộc Vùnd Đông Bắc Bộ cải thiện thể chế, môi trường đầu tư và cải tiến thủ tục hành chính.

5. Sản phẩm

5.1. Sản phẩm khoa học

1.Hoàng Thị Thu, Trần Quang Huy (2017),Tác động của các yếu tố đầu vào đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh Thái Nguyên”, Tạp chí Kinh tế & Phát triển,10/2017 (244), tr. 58 -65.

2. Hoàng Thị Thu, Trần Quang Huy (2017),Nhận diện yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh Thái Nguyên”, Tạp chí Kinh tế &Quản trị kinh doanh, 9/2017(03), tr. 23 -28.

3. Trần Quang Huy (2017), “Thực trạng phát triển bền vững kinh tế ở tỉnh Thái Nguyên”, Tạp chí Nguyên cứu kinh tế, số 5(468), 5/2017, tr. 82 -91.

4. Trần Quang Huy, Đinh Hồng Linh (2017), “Tăng trưởng kinh tế và phát triển nông nghiệp tại một số quốc gia trong ASEAN”, Tạp chí Kinh tế & Chính trị thế giới, số 6(254), 6/2017, tr. 22 -28.

5. Trần Quang Huy (2017), “ Tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp thô tại nhóm 4 quốc gia ASEAN đang phát triển”, Tạp chí Kinh tế và Quản lý, 9/2017 (23), tr. 70-76.

6. Trần Quang Huy, Trần Xuân Kiên (2017), “Phát triển kinh tế với các vấn đề xã hội ở tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2008-2015 và những khuyến nghị”, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, 9/2017 (238), tr. 67 -73.

5.2. Sản phẩm đào tạo

1. Hoàn thành hướng dẫn 01 nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2016

Nguyễn Thảo Linh (2016),  Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế bền vững tại Tỉnh Thái Nguyên. Mã số: SV2016 –BF – 50. Kết quả nghiệm thu: Khá.

2. Hoàn thành hướng dẫn 01 học viên cao học làm luận văn thạc sỹ.

Hoàng Thị Phương Mai (2016), Tác động của đầu tư đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh Thái Nguyên. Học viên đã bảo vệ luận văn và tốt nghiệp ra trường năm 2016.

5.3. Sản phẩm ứng dụng        

1. Bản kiến nghị đề xuất những giải pháp nhằm tăng cường vai trò của các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế bền vững của vùng Đông Bắc Bộ, Việt Nam.

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

- Kết quả nghiên cứu là tài liệu tham khảo bổ ích cho HĐND, UBND các tỉnh  thuộc vùng Đông Bắc Bộ, Việt Nam trước khi đưa ra các quyết định về giải pháp tăng trưởng kinh tế bền vững của từng tỉnh.

- Kết quả nghiên cứu có thể ứng dụng trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Thầy và Trò trong các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp  đào tạo về kinh tế và tài chính ngân hàng.

- Kết quả nghiên cứu có thể hỗ trợ thông tin cho các cơ quan quản lý Nhà nước (Chính phủ, Bộ, Cục, Vụ, Viện nghiên cứu trong và ngoài nước) nhằm nghiên cứu, thiết lập và điều chỉnh kịp thời các chính sách về tăng trưởng kinh tế bền vững  của các tỉnh thuộc Vùng Đông Bắc Bộ, Việt Nam.


INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

1. General information

- Project title: Analyzing the factors affecting sustainable economic growth in the Northeast region, Vietnam

- Code number: ĐH2015 –TN08-14

- Coordinator: Assoc. Prof. Dr. Hoang Thi Thu

- Implementing institution: University of Economics and Business Administration

- Duration: from September, 2015  to March, 2018

2. Objectives

2.1. General Objective

By studying the factors affecting the sustainable economic growth of the North East of Vietnam, the topic proposes some solutions to enhance the role of factors affecting sustainable economic growth in the Northeastern region of Vietnam  and help its increase the economic growths in the future.

2.2. Specific objectives

- To systematize some theoretical issues on sustainable economic growth and factors affecting sustainable economic growth in an economic region.

- To study domestic and international experiences on factors affecting sustainable regional economic growth and lessons for the Northeast region.

- To analyze and evaluate the characteristics of sustainable economic growth  and the current contribution of major factors affecting sustainable economic growth in the Northeast region through the TFP and the regression model.

- To propose solutions and policy recommendations to enhance the contribution of factors affecting the sustainable economic growth of the Northeast region by 2020 and a vision to 2030.

3. Creativeness and innovativeness

This project aims at synthesizing, analyzing and evaluating factors affecting the sustainable economic growth of the Northeast of Vietnam. Research on factors affecting economic growth has already been done. However, research on the factors affecting sustainable economic growth in the Northeast of Vietnam in the period 2012-2016, no researcher has previously conducted.

4. Research results

Based on the theoretical and practical studies on factors affecting sustainable economic growth and the content of factors affecting the sustainable economic growth of the Northeast, Vietnam, the study find out:

- Introduction to the concept and characteristics of sustainable economic growth, the factors affecting sustainable economic growth and the system of indicators for sustainable economic growth through impact factor.

- Analyze international and national experiences in enhancing the role of factors affecting sustainable economic growth and lessons learned for the North East provinces of Vietnam.

- Analyzing the socio-economic conditions of the North East as a prerequisite for analyzing the factors affecting the sustainable economic growth of the region. By analyzing the factors affecting sustainable economic growth in the North East region, Vietnam in the period 2012-2016, the study shows that there are many factors that affect the sustainable economic growth of the North East region. Sustainable economic growth in the North East is based on an increase in capital and labor, while TFP (aggregate factor productivity) contributes little. Despite this, the contribution of the physical resource factors begins to decline, leading to an increase in the TFP. The economic restructuring has occurred but is still low and unclear. Investment efficiency is low and not commensurate with potential. Average labor productivity has not met the demand in the process of economic development. Economic growth has a positive spillover effect on poverty reduction and social progress for the people of the Northeast. Per capita income of the people in the region increases, in the period 2012-2016. The poverty rate in the region has been decreasing over the years. However, the level of inequality in the distribution of income of people living in the Northeast Region has started to reach a fairly high level.

The high economic growth of the region has had a great impact on the ecological environment of the region, with the proportion of people having access to safe water and the proportion of people using improved water sources for food, The rate of collection and treatment of waste in the North East has improved. However, the level of environmental pollution of residential areas and industrial zones need to be treated in the coming time.

From the above research situations, combined with the objective of economic growth and sustainable development of the North East region in the coming time, the research has proposed some solutions to enhance the role of individuals Affecting the sustainable economic growth in the Northeast region such as improving the efficiency of using investment capital of each economic sector; improving the efficiency of using high quality human resources; raise the capacity of science and technology and education and training; create jobs suitable for laborers and improve the ecological environment of the region. The issue of sustainable economic growth in the region is only possible when there are provinces in the North East of Vietnam to improve their institutions, investment environment and improve administrative procedures.

5. Products

5.1. Scientific products

1. Hoang Thị Thu, Tran Quang Huy (2017),Affecting of resource factors to economic growth in Thai Nguyen province”, Journal of Economics and Development, 10/2017 (244), pp. 58 -65.

2. Hoang Thị Thu, Tran Quang Huy (2017), “ Indentifying the factors affac ting the economic grwoth in Thai Nguyen province”, Journal of Economics and Business Administration, 9/2017 (03), pp. 23 -28.

3. Tran Quang Huy (2017), “Situation of sustainable economic development in Thai Nguyen province”, Economic Studies, no 5(468), 5/2017, pp. 82 -91.

4. Tran Quang Huy, Dinh Hong Linh (2017), “Economic growth and agricultural development in several ASEAN countries”, Review of world economic and political issues, no 6(254), 6/2017, pp. 22 -28.

5. Tran Quang Huy (2017), “Economic growth and exports of raw agricultural products in the group of four ASEAN developing countries”, Economiy and management review, 9/2017(23), pp. 70-76.

6. Tran Quang Huy, Tran Xuan Kien (2017), “The relationship between economic development and social issues in Thai Nguyen from 2008 to 2015 and recommendations”, Journal of Economics and Development, 9/2017 (238), pp. 67 -73.

5.2. Training products

1. Complete guide 01  group of students to do the scientific research in 2016

Nguyen Thao Linh (2016). Analysis of factors affecting sustainable economic growth in Thai Nguyen Province. (Code: SV2016 -BF-50). Acceptance test: Good.

2. Complete guide 01 graduate students doing her master's thesis..

Hoang Thi Phuong Mai (2016),  Impact of investment on economic growth of Thai Nguyen province. Students defended their thesis and graduated in 2016..

5.3. applicational  products

1. The petition proposes solutionsto enhance the role of factors affecting sustainable economic growth in the North East, Vietnam.

6. Transfer alternatives, application institutions, impacts and benefits  of reserach results

- The research results are useful references for the People's Committees of the Northeastern provinces of Vietnam before making decisions on solutions for sustainable economic growth in each province.

- Research results can be applied in teaching and scientific research in universities, , institutes, colleges and vocational schools training in economics and finance - banking and politics.

- The findings can support information for the State management agencies (government, ministries, departments, research institutes) to study, establish and promptly adjust the policies on sustainable economic growth of the provinces in the North East Region, Vietnam.

File đính kèm:

Báo cáo tóm tắt

Báo cáo tổng kết

Tin bài: Ban KHCN&MT