Tin mới cập nhật

Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2015-TN03-05 do PGS.TS. Đào Thủy Nguyên - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 11-05-2018; 101 lần đọc

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Thông tin chung      

Tên đề tài: Văn học thiếu nhi dân tộc thiểu số thời kì hiện đại

Mã số: B2015–TN03–05

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Đào Thuỷ Nguyên

Tổ chức chủ trì: ĐH Thái Nguyên

Thời gian thực hiện: 24 tháng  (Từ tháng 01/2015 đến tháng 1/2017)

2. Mục tiêu

Đánh giá được mảng văn học viết về thiếu nhi và viết cho thiếu nhi của các tác giả dân tộc thiểu số thời kì hiện đại, trong đó tập trung chủ yếu ở hai thể loại: thơ và văn xuôi, nhằm hướng tới một cái nhìn khách quan, toàn diện về văn học thiếu nhi dân tộc thiểu số trong dòng chảy chung của văn học thiếu nhi Việt Nam hiện đại.

3. Tính mới và sáng tạo

Đây là công trình đầu tiên nghiên cứu một cách hệ thống, toàn diện về văn học thiếu nhi dân tộc thiểu số thời kỳ hiện đại ở Việt Nam – một mảng văn học phong phú, đa dạng nhưng chưa được chú ý nghiên cứu. Qua đó khẳng định những đóng góp quan trọng của văn học thiếu nhi dân tộc thiểu số vào dòng chảy chung của văn học thiếu nhi Việt Nam nói riêng và văn học Việt Nam hiện đại nói chung.

Đề tài đã làm sáng tỏ những đóng góp của văn học thiếu nhi dân tộc thiểu số trong tiến trình phát triển của văn học thiếu nhi Việt Nam. Qua đó góp phần khẳng định sự đa dạng, phong phú của văn học dân tộc thiểu số.

Đề tài hoàn thành góp phần thiết thực vào mục đích giáo dục đối với trẻ em, nâng cao ý thức gìn giữ, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc cho thế hệ trẻ dân tộc thiểu số trong đời sống hiện đại hôm nay, đồng thời đưa văn học thiếu nhi dân tộc thiểu số đến với bạn đọc thiếu nhi cả nước. Đây cũng là tài liệu học tập và tham khảo hữu ích cho văn học dân tộc thiểu số nói chung và văn học thiếu nhi nói riêng ở các cấp học trong cả nước.

4. Kết quả nghiên cứu

- Phân tích, khảo sát và làm sáng tỏ diện mạo chung của văn học thiếu nhi dân tộc thiểu số Việt Nam thời kì hiện đại.

- Nghiên cứu chỉ ra những đóng góp tiêu biểu của văn xuôi thiếu nhi dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại.

- Nghiên cứu và chỉ ra những đóng góp tiêu biểu của thơ thiếu nhi dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại

5. Sản phẩm

5.1. Sản phẩm khoa học

- Bản thảo 01 cuốn sách: Văn học thiếu nhi dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại.

- Đã đăng 04 bài báo trên tạp chí khoa học trong nước và hội thảo khoa học Quốc tế, Quốc gia:

1. Đào Thuỷ Nguyên, Cao Thị Hảo, Lý Thị Nhâm (2016), “Mã A Lềnh với văn xuôi thiếu nhi dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại”, Tạp chí Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam, số 258, tr.14-18.

2. Cao Thị Hảo (2016), “Diện mạo văn học thiếu nhi dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại”, Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 7 (533), tr.15-23.

3. Cao Thị Hảo (2015), Văn học thiếu nhi dân tộc thiểu số Việt Nam trong bối cảnh hội nhập ASEAN, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: Kinh tế và văn hóa – xã hội các dân tộc thiểu số trong bối cảnh hội nhập ASEAN (International conference on socio-cultural and economic integration of indigenous peoples in the context of the Asean), tổ chức tại Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên, tháng 5, tr.128-132.

4. Cao Thị Hảo (2016), Ngôn ngữ mang màu sắc dân tộc trong truyện viết cho thiếu nhi của một số nhà văn dân tộc thiểu số, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và giáo dục ngôn ngữ trong nhà trường, Nxb Dân Trí, tr.1315-1319.

5.2. Sản phẩm đào tạo

- 02 học viên đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ:

1. Nguyễn Thị Nhị Hà (2015), Văn xuôi viết cho thiếu nhi của một số tác giả dân tộc Tày, Luận văn thạc sĩ đã bảo vệ tại trường ĐHSP - ĐH Thái Nguyên tháng 6.

2. Nguyễn Thị Thanh Mai (2015), Thơ thiếu nhi của một số tác giả dân tộc thiểu số tiêu biểu, Luận văn thạc sĩ đã bảo vệ tại trường ĐHSP - ĐH Thái Nguyên tháng 10.

5.3. Sản phẩm ứng dụng: Không

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

Kết quả của đề tài được sử dụng trong đào tạo cử nhân, cao học tại khoa Ngữ văn, trường Đại học Sư phạm-Đại học Thái Nguyên và là tài liệu tham khảo hữu ích cho những nghiên cứu về văn học dân tộc thiểu số nói chung và văn học thiếu nhi Việt Nam nói riêng.

 

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

1. General information

Project title: Children’s literature of the ethnic minorities in modern time

Code number: B2015–TN03– 05

Coordinator: Assoc. Prof. Dr. Dao Thuy Nguyen

Implementing institution: Thai Nguyen University

Duration: from January 2015 to January 2017

2. Objectives

To assess the children’s literature of ethnic minority writers in modern time, which focus on two main categories, poetry and prose, in order to have an objective and comprehensive view of children’s literature of the ethnic minorities in the common flow of modern Vietnamese children’s literature.

3. Creativeness and innovativeness

This is the first comprehensive, systematic study of the ethnic minority children’s literature in modern times in Vietnam - a rich and diverse collection of literature that has not been explored yet; thereby, affirming the important contributions of the ethnic minority children’s literature to the general flow of Vietnamese children’s literature in particular and modern Vietnamese literature in general.

The project has highlighted the contributions of the ethnic minority children’s literature to the development of Vietnamese children’s literature; thereby, affirming the diversity and richness of the ethnic minority literature.

This project contributes to the educational purposes for children, raising the sense of preserving and promoting the cultural identity of ethnic minority children in modern life; bringing ethnic minority children’s literature to readers in the whole country. This is also a useful learning material and reference for ethnic minority literature in general and children’s literature in particular at all levels nationwide.

4. Research results

- The research has analyzed, surveyed and clarified the common identities of the ethnic minority children’s literature in Vietnam in the modern times.

- The study has also shown the typical contributions of the ethnic minority children’s prose to Vietnamese modern literature.

- Research has explored and pointed out the typical contributions of the ethnic minority children’s poetryto Vietnamese modern literature.

5. Products

5.1. Scientific products

- Manuscript of 1 book: Modern Vietnamese children’s literature of the ethnic minorities.

- 4 articles have been published in national scientific journals, and national and international scientific conferences:

1. Dao Thuy Nguyen, Cao Thi Hao, Ly Thi Nham (2016), “Ma A Lenh with Vietnamese modern children’s prose of the ethnic minorities”, Vietnam Arts and Entertainment Magazine, Vol. 258, pp.14-18.

2. Cao Thi Hao (2016), “The identity of Vietnamese modern ethnic minority children’s literature”, Journal of Literary Research, Vol. 7 (533), pp.15-23

3. Cao Thi Hao (2015), “Vietnamese ethnic minority children’s literature in the context of integration in ASEAN”, Proceedings of the international conference on socio-cultural and economic integration of indigenous peoples in the context of the Asian, Thai Nguyen University of Sciences, May, pp.128-132.

    4. Cao Thi Hao (2016), “Ethnographic language in children’s literature of some ethnic minority writers”, Proceedings of the scientific workshop on Keeping the purity of Vietnamese language and language education in schools, Dan Tri Publishing House, pp.1315-1319.

5.2. Training products

- 2 trainees have successfully defended their master theses:

1. Nguyen Thi Nhi Ha (2015), Prose written for children of some Tay ethnic minority authors, Master thesis defended at the Thai Nguyen University of Education, June.

2. Nguyen Thi Thanh Mai (2015), Poetry written for children of some typical ethnic minority authors, Master thesis defended at the Thai Nguyen University of Education, October.

5.3. Application products: None

6. Transfer alternatives, application institutions, impacts and benefits of research results

The research results are used in training Bachelor’s and Master’s degrees at the Department of Literature, Thai Nguyen University of Education; and are useful reference for research on ethnic minority literature in general and Vietnamese children’s literature in particular.

Tin bài: Ban KHCN&MT