Tin mới cập nhật

Thông báo tuyển chọn tổ chức/cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ do Đại học Thái Nguyên chủ trì năm 2018

Đăng ngày: 02-05-2018; 278 lần đọc

THÔNG BÁO

TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KH&CN CẤP BỘ NĂM 2018

 

Căn cứ quyết định số 152/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Chương trình và danh mục các đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen của một số loài cây dược liệu quý có giá trị kinh tế cao tại tỉnh Hà Giang”;

Căn cứ công văn số 1692/BGDĐT-KHCNMT ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài, nhiệm vụ thuộc chương trình khoa học và công nghệ năm 2018;

Đại học Thái Nguyên xin thông báo tuyển chọn tổ chức/cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2018 do Đại học Thái Nguyên chủ trì như sau:

I.    Phương thức tuyển chọn:

Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 1692/BGDĐT-KHCNMT ngày 27 tháng 4 năm 2018 (Các tổ chức/cá nhân đủ điều kiện theo quy định tại thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể nộp hồ sơ đăng ký tuyển chọn);

II.   Hồ sơ đăng ký tuyển chọn bao gồm:

1.   Công văn có chữ ký của thủ trưởng đơn vị đăng ký thực hiện đề tài (Trong đó có cam kết hỗ trợ nguồn lực của đơn vị cho nhóm nghiên cứu triển khai đề tài);

2.   Danh mục tổng hợp đề tài (Theo mẫu gửi kèm);

3.   Thuyết minh đề tài (Mẫu 6 - Phụ lục I - Thông tư 11)

4.   Tiềm lực khoa học của tổ chức/cá nhân chủ trì đề tài (Mẫu 7, Phụ lục I, Thông tư 11);

5.   Minh chứng về nguồn kinh phí đối ứng (nếu có);

Chú ý: Thuyết minh đề tài, Tiềm lực khoa học của chủ nhiệm đề tài, Minh chứng về nguồn kinh phí đối ứng đóng chung thành một quyển; số lượng: 10 quyển (01 bản chính; 09 bản sao);

III.     Thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời hạn nhận hồ sơ: trước 16 giờ 00 ngày 10 tháng 5 năm 2018;

- Địa điểm nhận hồ sơ:

Phòng 302, Phòng 409 – Văn phòng Đại học Thái Nguyên (Bản điện tử Danh mục, Thuyết minh đề tài gửi theo địa chỉ email: BanQLKH.DHTN@moet.edu.vn).

File đính kèm:

- CV 1692/BGDDT;

- QĐ 152/BGDĐT;

- Mẫu danh mục;

Tin bài: Ban KHCN&MT