Tin mới cập nhật

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ kh&cn cấp quốc gia thuộc chương trình “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc” trong kế hoạch năm 2017 (đợt 2)

Đăng ngày: 09-06-2017; 1078 lần đọc

THÔNG BÁO

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ kh&cn cấp quốc gia thuộc chương trình “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc” trong kế hoạch năm 2017 (đợt 2)

Thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-ĐHQGHN ngày 10/5/2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc” để tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện trong kế hoạch đợt 1 năm 2017 (Quyết định xem tại đây), Đại học Thái Nguyên thông báo đến các đơn vị kế hoạch tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ nêu trên như sau:

1. Phương thức tuyển chọn được thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BKHCN ngày 28/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước và Quyết định số 950/QĐ-BKHCN ngày 25/04/2016 của Bộ khoa học và công nghệ về việc ban hành tạm thời biểu mẫu bổ sung phục vụ tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia.

2. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được chuẩn bị theo mẫu thống nhất theo quy định của Văn phòng Chương trình Tây Bắc. Hồ sơ đăng ký bao gồm 01 bản gốc (có dấu, chữ ký trực tiếp và bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ), 11 bản photo và 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang. (Biểu mẫu hồ sơ thuyết minh).

3. Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước theo Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của  liên Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ.

4. Nơi nhận hồ sơ: Ban KHCN&MT - Đại học Thái Nguyên.

5. Thời gian nhận hồ sơ: Trước 15h00 ngày 19 tháng 6 năm 2017 (Thứ 2).

Các vấn đề liên quan liên hệ Ban KHCN&MT - Đại học Thái Nguyên, số điện thoại: 3654102/3654096, email: banqlkh.dhtn@moet.edu.vn.

QĐ 1521

Hồ sơ thuyết minh

Tin bài: Ban KHCN&MT