Tin mới cập nhật

Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài KH&CN cấp Đại học mã số ĐH2015-TN03-02 do ThS. Nguyễn Thị Tuyên - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 30-05-2018; 129 lần đọc

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Thông tin chung

- Tên đề tài: Nghiên cứu dự báo và giải pháp phòng trừ mối hai gỗ tại Đại học Thái Nguyên

- Mã số: ĐH 2015-TN 03-02

- Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Tuyên

- Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

- Thời gian thực hiện: 02 năm từ tháng 10/2015 đế tháng 10/2017

2. Mục tiêu

- Dự báo được nguy cơ và  mức độ gây hại của mối tại Đại học Thái Nguyên

- Đề xuất được biện pháp và xây dựng được kế hoạch  phòng trừ phù hợp đối với mối gây hại gỗ trong công trình xây dựng tại Đại hoc Thái Nguyên.

3. Tính mới và tính sáng tạo

- Đề tài là công trình nghiên cứu có hệ thống, tổng hợp đầu tiên về tình hình mối hại gỗ trong các công trình xây dựng tại Đại học Thái Nguyên. Lựa chọn được các phương pháp phòng trừ mối phù hợp cho các công trình tại Đại học Thái Nguyên.

4. Kết quả

Đề tài đã thu được các kết quả nghiên cứu chính sau:

- Đặc điểm gây hại và mức độ gây hại của mối đối với gỗ trong các công trình xây dựng tại Đại học Thái Nguyên

+ Lịch sử phòng trừ mối của các các trường  (Phòng trừ mối cho gỗ trước khi sử dụng,  phòng trừ mối cho các công trình xây dựng và công trình đang sử dụng ...);

+ Điều tra một cách có hệ thống để xác định những địa điểm có mối tấn công, đặc điểm gây hại, mức độ gây hại của mối đối với gỗ trong các công trình xây dựng;

+ Phân tích nguy cơ tiềm ẩn

- Dự báo sự phát triển và mức độ gây hại của mối;

- Đề xuất biện pháp phòng trừ mối phù hợp

- Kế hoạch phòng trừ mối

+ Danh sách những công trình cần phòng trừ

+ Thời gian tiến hành phòng trừ

+ Phương pháp phòng trừ

5. Sản phẩm

5.1. Sản phẩm khoa học

Nguyễn Thị Tuyên, Nguyễn Việt Hưng (2017), “Phương pháp phòng trừ mối hại gỗ trong các công trình xây dựng thuộc Đại học Thái Nguyên”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, Tập 164, Số 04, tr. 33-37

5.2. Sản phẩm đào tạo

5.2.1. Nguyễn Khánh Ly (2015), Nghiên cứu mối hại công trình xây dựng tại trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Nguyên, Khóa luận tốt nghiệp đại học, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên.

5.2.2. Đinh Văn Lộc (2015), Nghiên cứu mối hại công trình xây dựng tại trường ĐH Sư Phạm  Thái Nguyên, Khóa luận tốt nghiệp đại học, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên.

5.2.3. Ma Thị Quế (2015), Nghiên cứu mối hại công trình xây dựng tại Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái Nguyên, Khóa luận tốt nghiệp đại học, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên.

5.2.4. Ma Thị Qúy (2015), Nghiên cứu mối hại công trình xây dựng tại Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Khóa luận tốt nghiệp đại học, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên.

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu là tài liệu học tập, tài liệu tham khảo có ý nghĩa nhằm nâng cao hiểu biết của cán bộ, giáo viên và sinh viên về mối hại gỗ và biện pháp phòng trừ.

Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở khoa học quan trọng giúp các trường trong việc kiểm soát hiệu quả mối hại gỗ, đánh giá mức độ gây hại của mối đối với từng công trình xây dựng, từ đó đề xuất các biện pháp phòng trừ mối hiệu quả, lập kế hoạch phòng trừ mối cho các công trình xây dựng, phòng mối cho các sản phẩm làm từ gỗ trong công trình, khắc phục các hậu quả do mối gây ra để giảm thiểu thiệt hại về kinh tế cho các trường thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên nói riêng và kinh tế xã hội nói chung.

 

RESULTS OF RESEARCH

1. General information

- Project title: Researching on forecasting and solutions for termite control at Thai Nguyen University

- Code number: DH2015-TN03-02

- Coordinator: MSc. Nguyen Thi Tuyen

- Implementing institution: Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry

- Duration: October, 2015 to October, 2017

2. Objectives

- Forecasting the risk and severity of termites in Thai Nguyen University.

- Proposing appropriate methods to control timber termite damages in construction works at Thai Nguyen University.

- Developing a plan to control timber termite damages in construction works at Thai Nguyen University.

3. Novelty and creativity

- The study was the first systematic research on the situation of timber termite damages in construction works at Thai Nguyen University and selected the appropriate methods of termite prevention for buildings at Thai Nguyen University.

4. Results

- Damaging characteristics and severity of termite damage to timber in construction works at Thai Nguyen University

 + History of termite damages of universities (termite prevention for timber before use, termite prevention for construction works...);

+ Systematic investigation to identify locations damaged, damaging characteristics and severity of termite damages to timber in construction works;

+ Potential risk analysis

- Forecasting the development and severity of termite damage;

- Proposed methods to prevent the suitability

- Termite prevention plan

+ List of works to be prevented

+ Time for prevention

+ Methods of prevention

5. Products

5.1. Scientific products

Nguyen Thi Tuyen, Nguyen Viet Hung (2017), "Methods of timber prevention in construction works at Thai Nguyen University", Journal of Science and Technology, Thai Nguyen University, Vol.64, No 04. Pg 33-37

5.2. Training product

5.2.1. Nguyen Khanh Ly (2015), Researching on termite damages on construction works at Thai Nguyen College of Economics and Technique, Undergraduate thesis – Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry.

5.2.2. Dinh Van Loc (2015), Researching on termite damages on construction works at Thai Nguyen University of Education, Undergraduate thesis – Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry.

5.2.3. Ma Thi Que (2015), Researching on termite damages on construction works at Thai Nguyen University of Information and Communication Technology, Undergraduate thesis – Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry.

5.2.4. Ma Thi Quy (2015), Research on harms of construction works at Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry, Undergraduate thesis, Undergraduate thesis – Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry.

6. Transfer methods, application address, impact and benefits of research results

The results of the study were learning materials, meaningful reference materials to improve knowledge of staff, teachers and students on the methods of timber damage prevention.

Research results of the study were important scientific basic to help universities in effective control of timber damages, assessing severity of termite damages at each construction works and then proposed effective methods to termite prevention, building plan for termite prevention at construction works and  termite prevention for timber products in the works, overcoming the consequences of termites to minimize economic damages to  each university at Thai Nguyen University in particular and the socio-economy in general.

File đính kèm:

- Báo cáo tổng kết

- Báo cáo tóm tắt

Tin bài: Ban KHCN&MT