BAN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Trưởng ban: PGS.TS. Trần Thanh Vân

Địa chỉ: Phòng 306, Văn phòng Đại học Thái Nguyên

Số điện thoại: 02803 851.588

E.mail: bansdh.dhtn@moet.edu.vn

 

 

 

A. CHỨC NĂNG

Ban Đào tạo Sau Đại học - Đại học Thái Nguyên là bộ phận tham mưu giúp việc cho Ban Giám đốc Đại học Thái Nguyên trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý đào tạo, bồi dưỡng sau đại học trong phạm vi toàn Đại học Thái Nguyên.

 

B. NHIỆM VỤ

v  Thẩm xét kế hoạch và chỉ tiêu tuyển sinh các ngành, bậc đào tạo do các đơn vị cơ sở hoặc các đơn vị trong và ngoài các Trường, Khoa thành viên liên kết đào tạo đề xuất để xây dựng kế hoạch tổng thể hằng năm của Đại học Thái Nguyên trình lên Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt chính thức;

v  Duyệt và quản lý chương trình khung, giáo trình, kế hoạch và đội ngũ giảng dạy do các đơn vị đề nghị trong suốt quá trình tổ chức đào tạo Cao học cũng như Nghiên cứu sinh của các mã ngành đã được giao nhiệm vụ đào tạo;

v  Tổ chức tuyển sinh chung đối với Cao học và Nghiên cứu sinh theo chỉ tiêu hướng dẫn hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo; triển khai đào tạo các môn học chung qui định cho bậc Cao học và Nghiên cứu sinh; quản lý và tổ chức đào tạo Nghiên cứu sinh;

v  Phân công nhiệm vụ cụ thể, kể cả việc phối kết hợp đào tạo sau đại học cho các đơn vị thành viên phù hợp với chức năng, năng lực chuyên môn và điều kiện đảm bảo vật chất kỹ thuật của các đơn vị đó.

v  Xét duyệt và ra quyết định thành lập các Hội đồng chấm thi môn học chung, chấm luận văn Cao học, thẩm duyệt kết quả tuyển sinh và tốt nghiệp Thạc sĩ do các cơ sở đào tạo đề xuất để trình Giám đốc Đại học Thái Nguyên ra quyết định công nhận và cấp bằng Thạc sĩ.

v  Phân bổ kinh phí đào tạo sau đại học trực tiếp cho các đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo quản lý và sử dụng, đồng thời ban hành qui định, hướng dẫn thực hiện thống nhất trong Đại học Thái Nguyên về chế độ tài chính cho đội ngũ giảng dạy, quản lý đào tạo và học viên ở các cấp, loại hình đào tạo.

v  Duyệt và lập hồ sơ đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan Nhà nước hữu quan khác giao nhiệm vụ mở mới mã ngành đào tạo do các đơn vị thành viên xây dựng, đồng thời lập và gửi báo cáo hằng năm về công tác đào tạo sau đại học lên Bộ Giáo dục và Đào tạo theo qui định.


C. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

 

STT

Họ tên

Chức vụ

Liên hệ

1

PGS.TS. Trần Thanh Vân

Trưởng Ban

0912282816

2

TS. Nguyễn Xuân Trường

Phó Tr. ban

0914765087

3

ThS. Hà Anh Tuấn

Chuyên viên

0912003882

4

ThS. Trần Thu Hương

Chuyên viên

0912215929

5

KS. Lê Văn Thủy

Chuyên viên

01692949817