BAN ĐÀO TẠO

Trưởng ban: PGS.TS. Nguyễn Quốc Tuấn

Địa chỉ: Phòng 400, 401, 402, Văn phòng Đại học Thái Nguyên

Số điện thoại: 02803 852651

E.mail: bandaotao.dhtn@moet.edu.vn

 

 

 

A. CHỨC NĂNG           

v  Tham mưu cho Giám đốc về công tác đào tạo các bậc đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ), trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) và dạy nghề của Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) và triển khai thực hiện nhiệm vụ đào tạo.

v  Chỉ đạo các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ các phòng Đào tạo trong Đại học và tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ làm công tác đào tạo Đào tạo của toàn Đại học

 

B. NHIỆM VỤ

 

v  Nghiên cứu xây dựng mô hình và phương thức tổ chức đào tạo trong ĐHTN: Danh mục ngành nghề, cơ cấu tổ chức hệ thống đào tạo, nội dung, chương trình, mã ngành, mã các môn học trong toàn ĐHTN.

v  Xây dựng và quản lý kế hoạch hàng năm và kế hoạch dài hạn về đào tạo cho ĐHTN.

v  Quản lý và chỉ đạo việc thực hiện các hoạt động đào tạo của các trường ĐH và Cao đẳng trong ĐHTN.

v  Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các quy chế chuyên môn, thi cử, tổ chức đánh giá, tổng hợp chất lượng đào tạo của các trường thuộc ĐHTN.

v  Tổ chức các kỳ tuyển sinh: chính quy, tại chức, theo dõi và chỉ đạo các kỳ tuyển sinh của các hệ khác. Quản lý kế hoạch, nội dung, chương trình quy mô các loại hình đào tạo khác.

v  Chủ trì và phối hợp với các trường về việc quản lý nội dung giáo trình, tài liệu phục vụ cho công tác đào tạo của ĐHĐN.

v  Quản lý việc cấp phát các loại văn bằng và chứng chỉ Kỹ sư, Cử nhân, Cao đẳng.

v  Chủ trì và phối hợp với các trường, các Ban, công đoàn về chế độ thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến đời sống vật chất và tinh thần đối với giảng viên.

 

C. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

 

STT

Họ tên

Chức vụ

Liên hệ

1

PGS.TS. Nguyễn Quốc Tuấn

Trưởng ban   

0912479927

2

 

Phó trưởng ban

 

3

 

Phó trưởng ban

 

4

Nguyễn Thị Thắm

Chuyên viên

0978732484

5

ThS. Nguyễn Đình Dũng

Chuyên viên

0915212787