KHOA NGOẠI NGỮ

 

Trưởng khoa

Năm thành lp

Đa ch

Đin thoi

Fax

Email

Website

: Ths. Nguyn Vinh Quang

: 2008

: Phường Tân Thnh – TPTN

: (+84) 0208.3846.489

: (+84) 0208.3846.493

: mail@nntn.edu.vn

: www.nntn.edu.vn

 

I.Giới thiệu

Khoa Ngoại ngữ được thành lập năm 2008 trên cơ sở Khoa Ngoại ngữ của trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Khoa có nhiệm vụ đào tạo bậc cử nhân Ngoại ngữ các ngành Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Giảng dạy ngoại ngữ cho sinh viên, học viên cho các trường thành viên thuộc ĐHTN

 

II. Tổ chức

Nhà trường hiện có 63 giảng viên, trong đó có 01 Tiến sĩ; 24 Thạc sĩ.

Các phòng:

1.      Hành chính – Tài vụ

5.    Thanh tra KT&ĐBCLGD

2.      Đào tạo - Khoa học & QHQT

6.    Công tác HSSV

Các Bộ môn:

1.      Khoa học cơ bản

4.    Tiếng Nga

2.      Tiếng Anh

5.    Tiếng Trung

3.      Tiếng Pháp

 

 

III. Ngành nghề đào tạo

Đại học: 6 ngành

Tiếng Anh

Tiếng Trung

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Pháp

Song ngữ Nga-Anh

Song ngữ Trung-Anh