TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Trưởng khoa

Năm thành lp

Đa ch


Đi
n thoi

Fax

Email

Website

: TS. Phm Vit Bình

: 2001

: Phường Tân Thnh –
  Tp. Thái Nguyên

: (+84) 0208.3846.254

: (+84) 0208.3846.237

: khoacntt.dhtn@moet.edu.vn

: www.ictu.edu.vn

 

I.Giới thiệu

Khoa CNTT được thành lập theo Quyết định số 6946/QĐ-BGDĐT-TCCB ngày 14 tháng 12 năm 2001 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và có nhiệm  vụ đào tạo cán bộ ngành công nghệ thông tin và truyền thông ở trình độ đại học, sau đại học và tham gia giảng dạy chương trình CNTT cho các đơn vị thành viên; Triển khai các đề tài nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ cho sự phát triển kinh tế- xã hội và công tác quản lý; là đơn vị sự nghiệp có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng để thực hiện công tác quản lý theo quy định của Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên. Khoa là đơn vị dự toán kế toán cấp 3 trực thuộc Đại học Thái Nguyên.

 

II. Tổ chức

Nhà trường hiện có 140 giảng viên, trong đó có 02 Tiến sĩ; 59 Thạc sĩ.

Các phòng:

1.      Hành chính – Tài vụ

5.      Thanh tra KT&ĐBCLGD

2.      Đào tạo - Khoa học & QHQT

6.      Quản trị phục vụ

3.      CNTT và Thư viện

7.      Thực hành và triển khai   CNTT & Truyền thông

4.      Công tác HSSV

Trung tâm:

-         Phát triển ứng dụng CNTT & TT

-         Liên kết đào tạo quốc tế

 

III. Ngành nghề đào tạo

Thạc sĩ: 1 ngành

 

Khoa học máy tính

Đại học: 4 ngành

Công nghệ thông tin

Công nghệ điều khiển tự động

Điện tử viễn thông

Hệ thống thông tin kinh tế

Cao đẳng: 3 ngành

Công nghệ thông tin; Điện tử viễn thông; Hệ thống thông tin kinh tế.