TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

Hiu trưởng

Năm thành lp

Đa ch

Đin thoi

Fax

Email

Website

: PGS.TS Trn Chí Thin

: 2004

: Đường 3/2 Tích Lương TP Thái Nguyên

:(+84) 280.3467.685

:(+84) 280.3467.684

: tueba@tueba.edu.vn

: http://tueba.edu.vn

 

 

I.Giới thiệu

Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh trực thuộc ĐH Thái Nguyên được thành lập ngày 2/8/2004 theo quyết định số 136/QĐ-TTG của thủ tướng chính phủ trên cơ sở sát nhập khoa Kinh tế Nông nghiệp (Trường ĐH Nông Lâm) và khoa Kinh tế Công nghiệp (Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp).

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh có chức năng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế, quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính và phát triển nông thôn phục vụ cho công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa  ở miền núi và trung du phía Bắc Việt Nam.

Hiện nay, Trường có tổng số 220 cán bộ viên chức, với  150 giảng viên, với tỷ lệ 10% giảng viên là Tiến sỹ, Phó Giáo sư, 38% có trình độ Thạc sỹ. Ngoài ra, Trường còn có 25% số giáo viên đang làm nghiên cứu sinh, học cao học ở các trường đại học trong và ngoài nước.

 

II. Tổ chức

Nhà trường hiện có 177 giảng viên, trong đó có 02 Giáo sư và Phó Giáo sư; 10 Tiến sĩ; 74 Thạc sĩ..

Các phòng:

1.      Tổng hợp

4.    Thanh tra KT&ĐBCLGD

2.      Đào tạo – Khoa học & QHQT

5.    Thực hành kinh doanh

3.      Công tác HSSV

6.    CNTT và Thư viện

Các khoa:

1.    Khoa Sau đại học

4.    Kinh tế

2.    Khoa khoa học cơ bản

5.    Quản trị kinh doanh

3.    Kế toán

 

            Các trung tâm:

-         Hợp tác quốc tế về đào tạo và du học.

-         Ngoại ngữ và Tin học.

-         Bồi dưỡng Kinh tế - Quản trị kinh doanh.

 

III. Ngành nghề đào tạo

Tiến sĩ: 1 ngành 

Kinh tế nông nghiệp

Thạc sỹ: 2 ngành

-         Kinh tế nông nghiệp

-         Quản trị kinh tế

Đại học: 10 ngành

Kinh tế nông nghiệp

Tài chính doanh nghiệp

Quản lý kinh tế

Quản trị kinh doanh tổng hợp

Kinh tế đầu tư

Quản trị doanh nghiệp công nghiệp

Kế toán tổng hợp

Marketing

Kế toán doanh nghiệp công nghiệp

Quản trị kinh doanh du lịch – khách sạn